BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Quá Trình Thỉnh Đàn Bàn Đạo Cầu Đạo

Tác giả liangfulai on 2023-07-03 09:26:06
/Quá Trình Thỉnh Đàn Bàn Đạo Cầu Đạo

Quá Trình Thỉnh Đàn Bàn Đạo Cầu Đạo

 

 

Lúc Điểm Truyền Sư đọc kinh Thỉnh Đàn sẽ niệm ra Phật hiệu của mỗi vị Tiên Phật. Bởi vì Điểm Truyền Sư có thiên mệnh của Lão Mẫu, có thiên mệnh thay Thầy truyền đạo, cho nên lúc Điểm Truyền Sư thỉnh đàn, các vị Tiên Phật nghe thấy liền phụng mệnh của Lão Mẫu sẽ giáng xuống không gian phía trên Phật đường, đợi chờ đường kim tuyến của Lão Mẫu giáng xuống. Cho nên khi Điểm Truyền Sư thỉnh đàn là vô cùng thù thắng.


 

Lúc thỉnh đàn là do Pháp Luật chủ làm Thượng Hạ Chấp Lễ. Thượng Chấp Lễ là ngài Quan Thánh Đế Quân. Hạ Chấp Lễ là ngài Lữ Đồng Tân Đại Tiên.

Bình thường lúc chưa thỉnh đàn thì là do các vị bàn sự nhân viên làm Thượng Hạ Chấp Lễ.

Lúc thỉnh đàn, đường kim tuyến của Lão Mẫu sẽ giáng xuống phía trên đèn Mẫu và đèn Lưỡng Nghi. Bốn phương đông tây nam bắc của Phật đường sẽ có tứ đại Pháp Luật Chủ : Quan Công, Lữ Đồng Tân, Trương Phi, Nhạc Phi, Bộ Lội, Bộ Phong, Bộ Hổ, Bộ Long mỗi mỗi hiển sự uy nghiêm, lại còn có Nhị Thập Bát Tú hộ Pháp Đàn.

Các ngài ấy đều đến phía không gian bên trên Phật đường khiến cho các chúng sinh vô hình đều không cách nào tiến vào Phật đường quấy nhiễu. Bức vẽ này là quá trình bàn đạo, tất cả các vị Tiên Phật Bồ Tát ở không gian phía trên Phật đường. Kim tuyến của Lão Mẫu giáng xuống đèn Mẫu và đèn Lưỡng Nghi hai bên. Tế Công Hoạt Phật, Nguyệt Tuệ Bồ Tát điểm mở giùm cánh cửa linh tánh của chúng ta, truyền tam bảo.

Vậy nên hôm nay chúng ta có thể cầu đạo là vô cùng thù thắng. Chỉ cần các đệ tử Bạch Dương tại dương thế sau khi cầu đạo có thể nghiêm túc tu bàn đạo thì tổ tiên của họ cũng có thể triêm quang lợi lạc từ công đức của họ.

Số lượt xem : 701