BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cầu Phật, phần 2

Tác giả liangfulai on 2022-07-25 08:44:15
/Cầu Phật, phần 2

Chúng sinh mãi đến chùa cầu

Chư Phật Bồ Tát từ bi thương tình

Giúp mình cải biến mệnh vận

Cứu mình thoát khổ vượt qua nguy nàn…


Thoát vòng sinh tử lang thang

Vượt qua biển khổ đến bờ an vui …

Lòng thành cảm ứng Phật Trời

Nhân duyên xoay chuyển Quý Nhân gặp liền

Thay Phật tiêu giải khổ phiền

Phá mê khai ngộ từ bi muôn lời

Độ người cầu đạo tu thôi

Nhờ tu mà chuyển nghiệp xưa vơi dần

Bàn đạo tâm sức hết mình

Học, tu, hành, giảng, đức công hướng hồi

Sám hối tội lỗi muôn đời

Lập công chuộc tội thì tiêu vơi dần

Vận mệnh sẽ đổi thay dần

Chẳng cầu mà được tương lai rạng ngời

Nào hay người chẳng tin lời

Ngoài tâm cầu Phật như xưa vẫn từng

Đối lời Phật dạy dửng dưng

Chẳng nghe chẳng thấy hóa thân Phật Đà

Mặc tình người mãi độ ta

Hết lòng khuyên bảo nào nghe một lời

Thích làm theo tự ý thôi

Nghiệp xưa vẫn tạo vẫn không tu lòng

Tam nghiệp chấp nhiễm bụi trần

Chẳng tuân giới luật, thả buông thân hoài

Đến khi vận mệnh khốn cùng

Lại xin cầu Phật, thường chăm đi chùa

Nào hay đã lỡ duyên xưa

Phật từng ứng hóa người thay Phật làm

Lỡ qua cơ hội ngàn vàng

Chẳng tin trước mắt Phật đang ứng trần

Phân thân ứng hóa độ mình

Chẳng tin tu học, cầu xin ích gì

Duyên qua được lại mấy khi

Được rồi để lỡ là do lỗi mình

Nào phải Chư Phật vô tình

Mà không ứng nguyện thiết tha mong cầu

Chỉ bởi tâm mãi đâu đâu

Nên nào thấy Phật nghe lời ngài răn

Mãi cầu nhưng chẳng chịu hành

Chẳng tín chẳng nguyện chẳng y theo làm

Nên hoài làm kẻ lang thang

Ăn mày cửa Phật mãi xin mãi cầu

Trải muôn chìm nổi bể dâu

Chấp mê chẳng ngộ mãi cầu Phật thương

Nên hoài theo thói nghiệp thường

Muốn thay đổi mệnh lại lên chùa cầu !

Xót thương, Phật lại gật đầu

Mượn người hóa độ, mãi không nghỉ ngừng

Đợi khi người ngộ tánh tâm

Tự Phật tự độ mới thôi xin cầu

Chẳng hoài tìm cầu đâu đâu

Phật ngay trước mắt chớ đâu duy chùa

Chẳng tin cầu cũng bằng thừa

Dẫu muôn ức kiếp vẫn trong luân hồi

Bể khổ vẫn mãi chìm trôi

Thói xưa lặp lại cầu Phật độ thương !

Nguyện cầu lạy vái thập phương

Mê nên nào thấy phân thân Phật Đà

Nên hoài tìm mãi phương xa

Đâu hoài chẳng thấy ứng như nguyện cầu !

" Chùa này, thôi, chẳng linh đâu !"

Lại đi chùa khác lại cầu lại xin

" Chùa này Phật chẳng giúp mình !

Đi chùa Phật khác linh hơn được nhờ "

Càng mê càng rời giác bờ

Luân hồi biển khổ vì tâm ngoại cầu

"Chư Phật Bồ Tát ở đâu ?

Sao con cầu mãi mà không ứng lòng ? "

Phật cười : " con tự hỏi lòng,

Tâm con có Phật hay không ? thật lòng ?

Duy thấy "Phật thật nơi tâm"

Phật liền ứng hiện thỏa mong, khỏi cầu ! "

Bình thường tâm có Phật đâu !

Đến khi họa kiếp mới cầu Phật thương

Nếu Phật ở trong tâm thường

Thì luôn y pháp, từ bi tâm hoài

Hỷ xả bình đẳng muôn loài

Trì chay giữ giới phóng sinh độ người

Tánh giác làm chủ mọi nơi

Trong mọi thời khắc chẳng lầm vọng chơn

Lìa vọng hiển lộ tánh chơn

Tự Phật liền hiện ứng linh nguyện cầu

Không thì dẫu cầu nơi đâu

Tâm không có Phật, mãi cầu chẳng linh

Chẳng cần cúng phẩm linh đình

Tâm thường có Phật thì linh nguyện cầu !

Nam mô A Di Đà Phật !

Số lượt xem : 655