BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thiên Vạn Khấu Đầu

Tác giả liangfulai on 2022-04-06 18:55:56
/Thiên Vạn Khấu Đầu

Thu tận đông tàn, cảnh thê lương

Trong đêm u tĩnh nơi Phật đường

Một bóng hình ai kia quỳ khấu

Nguyện thay chúng sinh gánh kiếp nạn.


 

 

 

Một tấm thân hình tuy bé nhỏ

Nhưng sức từ bi lớn vô cùng

Nhất khấu, tái khấu … vạn khấu thủ

Khiến đại địa trầm tĩnh giật mình.

 

Trong cõi Diêm Phù Đề u ám

Có ngọn đuốc trang nghiêm trong sáng

Soi sáng phá tăm tối vô biên

Thắp tâm đăng đời đời tương truyền.

 

Thiên địa quỷ thần không nén nổi

Giọt lệ cảm động nối nhau lăn

Trước người thân yếu nhưng chí mạnh

Nguyện gánh nghiệp, khấu vì chúng sinh.

 

Từ trên cao, Trời truyền văng vẳng

“ Đấy là cộng nghiệp của chúng sinh

Cần phải do Chúng cùng gánh lấy,

Hà tất vì Chúng gánh riêng mình ? ”

 

“ Con cũng là một trong Chúng sinh

Hãy để do con gánh riêng mình

Nguyện thế Chúng sinh chịu khổ tội

Chúng sinh lên pháp thuyền an bình ! ”

 

Người âm thầm khẩn cầu, khấu lạy

Chí nguyện chẳng đổi, vẫn kiên định

Trời trầm mặc ngưng lời thử thách

Bằng lòng chấp thuận tâm chân thành.

 

Khấu xong rồi một vạn khấu đầu

Kì tích xuất hiện sau đêm thâu

“Phật đường khả tiếp tục bàn đạo

Lại có chúng sinh khả lên thuyền ” !

 

Lòng thành khấu đầu, bi nguyện lớn

Vì chúng sinh gánh kiếp, nguyện cầu

Hồi hướng chúng sinh qua khổ nạn

Cảm trời đất, pháp tối nhiệm mầu.

 

Sư Mẫu bi nguyện là gương sáng

Bồ Tát nhân gian, Chúng đồ noi

Thế gian đương thời bao kiếp nạn

Càng cần đại bi nguyện cứu đời.

 

Mỗi một đồ nhi cùng hợp nguyện

Vì chúng sinh gánh kiếp cứu đời

Mỗi ngày nghìn khấu đến vạn lạy

Hồi hướng chúng sinh, giải nạn đời.

 

Từng khấu từng khấu, từng hồi lạy

Nguyện lành bi mẫn phát không thôi

Khả cảm hóa Nguyên Nhơn Nhân Quả

Giải nút thắt oan kết muôn đời.

 

Nguyện càng lớn, càng thêm trợ lực

Nghiệp lực duy nhờ nguyện đỡ thôi

Cộng nghiệp nương nhờ đại cộng nguyện

Thế gian mới khả về an thời.

 

Văn Hồi Hướng Công Đức Khấu Đầu

( Nguyện Cầu Hóa Giải Tai Kiếp Toàn Cầu )

 

Lòng thành cung kính con quỳ khấu

Trước Lão Mẫu Chư Phật mười phương

Từng khấu từng lạy con hồi hướng

Cho chúng sinh pháp giới thập phương.

 

Nguyện cầu Ơn trên đại bi xá

Thương xót chúng sinh, khổ nạn ngừng

Tiêu tai, hóa kiếp, giải họa nạn

Thế gian khắp chốn thảy an bình.

 

Nguyện cầu các Nguyên Nhơn nhân quả

Nguyên Nhơn vi rút gây dịch họa

Nương công đức khấu đầu hồi hướng

Sớm tịnh hóa, ngừng lây dứt họa.

 

Nguyện cho chúng sinh khắp thế gian

Bình an thoát nạn dịch lây lan

Dịch viêm phổi toàn cầu dừng tắt

Được cơ hội cầu đạo, tu bàn.

 

Nguyện những vong linh đang oán than

Chết oan chết uổng lệ muôn vàn

Tịnh tâm sám hối, hận tan biến

Nương Phật, công đức thoát khổ nàn.

 

Lại nguyện Huyền Tổ sớm siêu thoát

Hồi hướng Oan gia, cầu thứ tha

Nút thắt oan kết sớm gỡ sạch

Về miền cực lạc, thoát Ta-bà.

 

Từng khấu từng lạy con hồi hướng

Nguyện Lão Mẫu Chư Phật mười phương

Rũ lòng từ đại bi thương xót

Khiến nguyện con sớm đạt như nguyện.

 

Số lượt xem : 990