BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cảm ân Thầy

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 08:50:14
/Cảm ân Thầy

Cảm ân tất cả Thầy thế gian

Trước là phụ mẫu, kế tại trường

Cho đến Sở làm trong xã hội

Bài học nhập thế sống nơi đời.


 

 

 

Cảm ân Chư Phật khắp mười phương

Tổ Sư, Pháp Sư chỉ dạy đường

Quang minh chánh pháp về đại đạo

Siêu sinh liễu tử về Tây Phương.

 

Cảm tạ Minh Sư chỉ điểm bày

Con đường trước mắt đến Trời Tây

Nhọc lòng khuyên bảo muôn lời huấn

Đánh thức đồ nhi tỉnh mộng say.

 

Tấm thân gầy, áo tả tơi rách

Thay trò gánh nghiệp, mấy ai hay !

Lặng lẽ âm thầm điều đình hộ

Oan gia nghiệp lực Trò xưa nay !

 

Ân Thầy sâu nặng con luôn nhớ

Khắc cốt ghi tâm chẳng đổi thay

Chỉ Con đường xuất thế về cội

Lớn tựa trời đất ân tình Thầy.

 

Ngày nhà giáo tri ân bày tỏ

Thay muôn đồ nhi kính gửi Thầy

Mượn lời thơ tâm tư truyền đạt

Cảm ân sâu tận đáy lòng này !

 

Nguyện dùng Bồ Đề Tâm Hoa nở

Kết bó từ chân tâm học trò

Kính dâng lên Thầy “Hoa bất diệt”

Chủng tử rải khắp thế gian này !

 

Cảm ân Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân

Quên mình vì đại chúng hy sinh

Khai sáng đại đạo trường giáo dục

Vun Bồi chúng hậu học trưởng thành.

 

Cảm ân các vị Điểm Truyền Sư

Dẫn, Bảo, Giảng Sư độ thành toàn

Nhọc lòng khổ tâm bày phương tiện

Tiếp dẫn dìu dắt trên đạo trường.

 

Cảm ân cảm ân mãi cảm ân

Nguyện dùng tinh tấn đáp ân tình

Tu bàn độ Chúng tâm bất thối

Chẳng phụ lòng Sư đức Thiên ân.

Số lượt xem : 723