BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Mở Cửa Lòng ! Mở ra ! Mở ra !

Tác giả liangfulai on 2022-07-13 13:32:07
/Mở Cửa Lòng ! Mở ra ! Mở ra !

Nếu người muốn đốn ngộ bổn tâm ( 本心)

Trước phải sẵn sàng mở cửa lòng

Khiêm hạ quỳ bái Minh Sư điểm

Sát na dứt bặt niệm vô sanh.

 


Minh Sư chỉ điểm ngộ bổn tâm

Thành tâm bảo thủ chẳng mê lầm

Lìa vọng về chơn, tự tánh hiển

Thuần thục tự nhiên đạo tựu thành.

 

Trên giấy đàm binh uổng dụng tâm

Chỉ thêm cành lá, đường xa xăm

Chẳng khế nhập bổn tâm, học pháp

Đều thành vô ích, đạo chẳng thành !

 

Thần Quang bốn chín năm thuyết pháp

Thiếu đắc tâm ấn nhập bổn tâm

Giảng đến Nhân Thiên nghe muôn vạn

Vẫn khó thoát Diêm Vương sáu vòng.

 

Minh Sư chỉ điểm đường về cội

Sát na ngộ liền chẳng xa xôi

Tây Thiên mười vạn tám nghìn dặm

Gần ngay trước mắt, xa chân trời.

 

Nếu người muốn đốn ngộ bổn tâm

Trước phải sẵn sàng mở cửa lòng

Cửa chẳng mở sao thấy Chơn chủ ?

Lục tặc làm chủ muội bổn tâm !

 

Lời cạn hàm ẩn nghĩa diệu sâu

Tạm mượn văn tự tải đạo mầu

Muốn tỏ nghĩa thật ý trong đó

Duy bái Minh Sư chơn đạo cầu.

 

Số lượt xem : 455