BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chơn tâm và Vọng tâm

Tác giả liangfulai on 2022-03-30 21:00:08
/Chơn tâm và Vọng tâm

Đầu cuối tâm như một,

Chẳng thiện ác, lệch dời,

Là chơn tâm, diện mục,

Tôn quý nhất trên đời.


 

 

 

Tâm như như bất động,

Thuận nghịch đều chẳng đổi,

Tín nguyện hành chẳng thối,

Hợp đạo : quý nhất đời.

 

Vọng tâm thường sanh diệt,

Vô thường hay biến đổi,

Chẳng thiện niệm thì ác,

Tơ phiền não trói đời.

 

Vọng tâm muôn vàn biến,

Lúc tiến lúc lại lui,

Nên thường trong sáu nẻo,

Luân hồi mãi chẳng thôi.

 

Vọng tâm muôn vàn biến,

Lúc tiến lúc lại lui,

Nên thường trong vui khổ,

Đắm chìm mãi chẳng thôi.

 

Tâm quá khứ, hiện tại,

Vị lai, luân phiên dời,

Khởi rồi luôn dính chấp,

Nên phiền não chẳng rời.

 

Tam tâm đều chẳng trụ,

Tự nhiên phiền não rời,

Các tướng đều không trụ,

Thánh nhân sống nơi đời.

 

Số lượt xem : 740