BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Mỗi người với chúng sinh

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 19:10:41
/Mỗi người với chúng sinh

Mỗi người với tất cả chúng sinh

Có tương quan khắng khít vô hình

Cộng nghiệp, chúng sinh khổ, mình khổ

Nạn của chúng sinh, là nạn mình.


 

 

 

Muốn tiêu khổ nạn nơi thân mình

Trước giúp tiêu khổ nạn chúng sinh

Đạo lý ngược đời nhưng chân thật

Ứng theo luật nhân quả vận hành.

 

Cứu giúp chúng sinh thêm thọ mạng

Tức kéo dài thêm thọ mạng mình

Giúp chúng sinh chữa tâm thân bệnh

Được phước lành mạnh tâm thân mình.

 

Giúp chúng sinh tiêu nghiệp chuyển mệnh,

Cũng chính là đang giúp tự thân

Là “ vắc xin vô hình ” ,“ diệu thuốc ”

Phòng, chữa bằng phước đức hộ thân.

 

“Thần thông” khó chống đỡ nghiệp lực

Duyên chín, quả trổ, dụng uổng công

Duy sám hối, đại nguyện, công đức

Khả hóa giải, tiêu nghiệp thành công.

 

Tránh được vỏ dưa, vỏ dừa gặp

Khi nghiệp lực hiện, khổ muôn đường

Nên tiêu nghiệp nợ là thượng sách

Rốt ráo phòng tai ương hiểm bệnh.

 

Hồi hướng cầu siêu Chúng cõi âm

Cũng tức đang cầu an tự mình

Âm thịnh-dương suy người trần khổ

Âm siêu-dương thới, người an lành.

 

Gieo nhân lành, nên quả lành gặt

Có đầu tư, tất có thu hoạch

Duy đợi thời điểm duyên quả trổ

Quả theo nhân, như bóng theo hình.

 

Mỗi người với tất cả chúng sinh

Có tương quan khắng khít vô hình

Như giọt nước ở trong sông biển

Nên lợi chúng sinh, tức lợi mình.

Số lượt xem : 497