BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thượng Đế ( Đạo ) đến từ đâu ?

Tác giả liangfulai on 2023-07-09 19:18:53
/Thượng Đế ( Đạo ) đến từ đâu ?

Exodus 3:13 ( Xuất Hành 3:13 )

Moses said to God, “Suppose I go to the Israelites and say to them, ‘The God of your fathers has sent me to you,’ and they ask me, ‘What is his name?’ Then what shall I tell them?”

Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời ( Thượng Đế ) rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời ( Thượng Đế ) của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao?

 


Exodus 3:14 ( Xuất Hành 3:14 )

God said to Moses, “I-AM-WHO-I-AM. Tell the People of Israel, ‘I-AM sent me to you.’”

Đức Chúa Trời ( Thượng Đế ) phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.

 

Dịch ý : Đức Chúa Trời ( Thượng Đế ) phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ý là Thượng Đế chẳng cần do ai tạo ra, cũng chẳng đến từ đâu. Thượng Đế là cứ tồn tại mãi, không có lúc bắt đầu, cũng không có thời điểm kết thúc.

 

Trong Kinh Thánh bất ngờ có sự ghi chép lời đối thoại giữa Thượng Đế và Moses, điều này xem ra thật vô cùng chẳng thể nghĩ bàn, bởi vì sự cảm nhận của những người bình thường đối với Thượng Đế là một luồng sức mạnh vô hình, là chẳng có suy nghĩ và tình cảm. Thật bất ngờ, Thượng đế có thể đối thoại, vậy ngài lẽ nào không phải là cũng có suy nghĩ và tình cảm chăng ? Thật ra Thượng Đế là đấng đại năng, ngài có thể đối thoại với con người thì có khó gì ?

 

Nếu Thượng Đế đã là tồn tại như vậy, thế thì ngài có thân thể chăng ? Không sai, ngài có thân thể, thế nhưng không phải là cái thân máu thịt giống như loài người chúng ta, mà là thể của linh, là linh quang ( vầng sáng ) rất mạnh.

 

Cơ Đốc giáo : Kinh Thánh

John 4:24   God is spirit, so those who worship him must worship in spirit and in truth

( Giăng 4:24 )   Đức Chúa Trời là thần , nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.

 

John 1:5

 

This is the message we have heard from him and declare to you: "God is light and in him there is no darkness at all."

(I Giăng 1:5) Đây là thông điệp chúng tôi đã nghe từ Chúa và công bố cho anh em, đó là, Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào cả.

 

John 4:13

 

By this we know that we abide in him and he in us, because he has given us of his Spirit.

( Giăng 4:13 )  Nhờ điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. 

 

John 14:10

Don’t you believe that I am in the Father and the Father is in me? The words I speak are not my own, but my Father who lives in me does his work through me.

 

( Giăng 4:10 ) Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta tự nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm việc của Ngài thông qua ta.

 

John 14:11

Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me; or at least believe on the evidence of the miracles themselves.

 

( Giăng 14:11 ) Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta.

 

John 14:20

On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you.

( Giăng 14:20 ) Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.

 

Ý Nghĩa :

Thượng Đế là nguồn linh lớn, ngài lớn đầy khắp toàn bộ vũ trụ, không có giới hạn, lúc quy nạp lại ( kết về một mối ) thì nhỏ có thể lui ẩn ở nơi vi diệu ẩn mật chẳng thể biết được, nhỏ không có giới hạn. Linh của ngài ở trên thân thể của vạn vật thì vạn vật có sinh mệnh, do vậy trên thân chúng ta có Thượng Đế, ngài ở bên trong chúng ta, chúng ta cũng ở bên trong ngài.

 

Phật Giáo : Lục Tổ Đàn Kinh

 

Pháp Bảo Đàn Kinh ( Phẩm Tuyên Chiếu Đệ Cửu )

“  chẳng sanh chẳng diệt; tánh và tướng đều như như, thường trụ, không dời đổi. Cho nên gọi cái Thật tánh là Ðạo. ”

“ bổn tánh là phật, rời tánh chẳng có phật ”

 

Do đó, Phật chính là tự tánh, chính là Đạo, chính là Thượng Đế.

Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng : "tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai."

 

Dịch ý :

 

Chúng sanh vì sao có trí tuệ của Phật ? bởi vì mỗi chúng sanh đều có tự tánh giống với Phật. Nguồn trí tuệ tự bộc lộ nơi tự tánh, đấy gọi là nhìn thấy tự tánh, đã ngộ đạo; vì sao mà phật giáo lấy “ minh tâm kiến tánh, vạn pháp quy nhất “ làm mục tiêu tu hành, ý là ở đây.

 

Lục Tổ Đàn Kinh ( Phẩm Bát Nhã )

Tất cả TRÍ BÁT NHÃ đều từ tự tánh mà sanh, chẳng từ bên ngoài vào

 

Lục Tổ Đàn Kinh ( Phẩm Hành Do )

Người có Nam Bắc, Phật tánh vốn chẳng có Nam Bắc, thân hèn hạ này với thân Hoà Thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh đâu có sai biệt!

 

Lục Tổ Đàn Kinh ( Phẩm Sám Hối )

“ Phàm phu chẳng hiểu, từ sáng đến tối thọ tam quy y, nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì dựa vào đâu mà quy y? Nói lại thành vọng. ”

Thiện tri thức, mọi người hãy xem xét kỹ, chớ lầm dụng tâm, trong Kinh rõ ràng nói là quy y tự tánh Phật, chẳng có nói quy y tha Phật. Tự tánh Phật, chẳng quy y thì đâu còn chỗ nào để quy y nữa!

 

Dịch ý :

Đoạn này thật sự là gậy hét ngay đầu khiến cho người ta lập tức tỉnh ngộ đối với những người quy y suốt ngày hướng ra ngoài cầu phật ! tự tánh phật của chính mình chẳng quy mà hướng ra bên ngoài tìm kiếm thì đều là uổng không.

 

Lục Tổ Đàn Kinh ( Phẩm Sám Hối )

sắc thân là nhà trọ, chẳng thể nói quy y được. Xưa nay tam thân Phật ở trong tự tánh mọi người đều sẵn có, tại tâm mê nên chẳng thấy tánh bên trong, chỉ hướng ngoại tìm tam thân Phật mà chẳng thấy tự thân có tam thân Phật. “

 

Dịch ý

Sắc thân là nhục thân, tức là căn nhà trọ của linh tánh, chẳng phải là nơi để quy y. Nhà lửa mà Phật đã nói tức là nhục thân, sinh mệnh nhục thể thì ngắn ngủi tạm bợ.

 

Tam thân phật tức là : Thiên bách ức hóa thân phật, viên mãn báo thân phật, thanh tịnh pháp thân phật, nhất thể tam thân đều ở bên trong tự tánh, người người đều có.

 

Lục Tổ Đàn Kinh ( Phẩm Sám Hối )

“ tự tâm quy y tự tánh tức là quy y CHƠN PHẬT

 
Đến đây thì chân tướng đã rõ !

 

Số lượt xem : 177