BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Từ Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm

Tác giả liangfulai on 2022-10-03 09:17:01
/Từ Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm

Từ bi cứu khổ Quán Thế Âm
Một thân ứng hiện muôn ức thân
Hiện trước nơi người người chẳng thấy
Nào ai hay biết ngài bên mình. 


 

 

Tay cầm tịnh bình, tay phất liễu
Hoặc đứng hoặc ngồi trên tòa sen
Tầm thanh cứu khổ khắp nơi hiện
Nghìn mắt nghìn tay hiển “diệu huyền”.

千手千眼) 


Tịnh bình chứa nước cam lồ tịnh
Thanh tịnh chúng sinh lửa não phiền
Từ bi ban rưới khắp muôn chúng
Dụng cành dương liễu khéo phương tiện.

 

Liễu phất nhẹ nhàng cong trong gió
Hiển hạnh nhẫn nhục khéo tùy thuận
Độ Chúng thường dùng phương tiện khéo
Dẫn Chúng theo đường lối của mình. 

 

Tịnh bình dương liễu huyền cơ diệu
Mượn tướng ngầm tải đạo tự thân
Diễn điều chẳng thể dụng ngôn thuyết
Niêm hoa vi tiếu cùng công dụng.

 

Ai người chưa tỏ nghĩa diệu sâu
Thiên Mệnh Minh Sư mau tìm cầu
Minh Sư một chỉ liền tỏ ngộ                                                

Quán Âm tự Phật nơi tâm đầu.

 

Từ bi cứu khổ Quán Thế Âm
Một thân ứng hiện muôn ức thân
Người thấy ngài rồi như chẳng thấy
Tâm mê hướng ngoại mãi xa tầm.

 

Ngàn mắt ngàn tay Quán Thế Âm
Ai người đã ngộ nghĩa thậm thâm
Mau độ chúng sinh cầu đắc đạo
Liền thêm “tay mắt” Ngài tựu thành.

 

Chúng sinh ngộ Tự Quán Thế Âm
Thì đâu khiến ngài phải nhọc lòng
Tự Quán Âm tự độ, độ chúng
Nghìn mắt nghìn tay ngài hóa thành.

 

Số lượt xem : 741