BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tu trì tam bảo tâm pháp

Tác giả liangfulai on 2022-03-11 19:24:45
/Tu trì tam bảo tâm pháp

Pháp thủ huyền

Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật :

Thân là các đệ tử của Thiên Đạo thì nên lấy việc tu trì tam bảo làm pháp môn tu trì. Đấy là phương pháp tu hành căn bản, trực tiếp, đơn giản nhất. Chớ có xem thường huyền quan nhất chỉ của Minh Sư,


Một chỉ này là “ thọ kí ”, là “ minh tâm ”, là chỉ điểm cho mọi người tìm ra chủ nhân thật của chính mình, điểm mở cửa khiếu sinh tử, không được xem nhẹ, được cái này là một đại sự nhân duyên, hãy thật tốt mà tự trân trọng lấy.

Bảo thứ nhất của Tam Bảo điểm ở chỗ này, khiến cho con minh tâm, khiến cho con thủ huyền, đem vạn niệm quy về ở một niệm, lại đem một niệm này buông xuống, đấy chính là bổn lai diện mục của con. Huyền quan là cánh cửa, là nơi hạ thủ ( bắt tay vào ), đã mở cửa chính rồi đi vào trong mới có thể tìm thấy chủ nhân thật sự, đã đến cảnh địa cực cao vẫn phải tiếp tục nỗ lực, cầu tiến bộ lớn hơn, muốn đạt được thành công to lớn hơn thì phải bỏ ra nhiều cố gắng nỗ lực hơn.

Những người có chí nơi đạo hãy lấy công phu “  thủ huyền ” làm viên đá nền của việc tu hành. Công phu thủ huyền chẳng phải là chuyên chỉ đả tọa thiền định mà nói, mà là ở trong việc đi, ở, ngồi, nằm thường trói buộc thân tâm, lấy niệm ở trước, ý thủ huyền quan, niệm niệm chẳng rời mà tương tục ( kế tiếp nhau ). Hãy đem tâm thu về huyền quan thì sẽ chẳng khởi tà niệm và vọng tưởng.

Những niệm đầu phát ra từ huyền quan đều là chánh niệm, đều là tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm trí tuệ.

Nhẹ nâng tâm niệm nơi huyền quan, lại dùng huyền quan để đi nghe, đi xem, đi ứng đối tất cả mọi sự vật, như thế thì có thể dĩ tâm ấn tâm với thầy.

 

2. Ngũ tự chân ngôn mặc niệm nơi tâm, dùng thiên tâm ( huyền quan ) đi niệm. Loại tu trì này có thể khiến chúng ta đem đến chân trời góc biển, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, đi, ở, ngồi, nằm đều có thể mặc niệm. Khi tản bộ, khi nhàn rỗi, khi làm việc, khi ngủ đều có thể mặc niệm. Đấy là phương pháp tiện lợi nhất , đơn giản nhất để trói buộc tâm niệm.

Tất cả mọi sự phiền não, vọng tưởng đều là kiếp nạn ; mặc niệm ngũ tự chân ngôn chẳng phải là cầu tịnh độ bên ngoài, mà là sanh tịnh độ bên trong, dùng tự tánh phật đường hiến lên tự tánh tâm hương, tụng vô tự chân kinh – thủ huyền.

Cá nhân nếu ngày thường có thể thường xuyên “ thủ huyền ” thì cái khí cát tường ôn hòa tự nhiên sẽ dẫn phát sự phát sinh của thiện nhân duyên.

Các đồ nhi ơi, các con mà còn không bắt tay hướng vào nội tâm của bản thân mình thì đã quá trễ rồi. Hãy nhanh lên ! nhanh chóng mà thiết lập phật đường vô hình của tự tâm. Hãy nhanh chóng lên, hãy nhanh lên mà thiết lập phật đường tự tánh vô hình.

Chúng ta hãy ở trong phật đường của tự tâm, đạo trường của tự tánh mà tu đạo vậy ! Phàm việc gì cũng chớ có quá bận rộn, hãy dành ra chút thời gain để thu thu cái tâm mình, thường xuyên sử dụng tam bảo, bảo đảm là tu đạo sẽ pháp hỷ lại tiến bộ !

 

Tam Quan Đại Đế giáng :

 

Huyền quan ( Pháp dẫn đạo nhất chân quán tưởng )

Toàn thân duy chỉ có tánh là thật, ngoài thân đều là hư vọng chẳng thật. Do vậy lúc nào cũng hãy quán tưởng cái “ nhất chơn ” này, chứ không để cho lục tặc ( 6 tên trộm ) đi cửa bên, tâm không theo ngoại cảnh mà xoay chuyển. Chỗ diệu của việc thủ huyền đạt đến cảnh giới đóng mà chẳng có chỗ đóng thì lâu rồi công phu thuần thục, quán mà chẳng có quán, tưởng mà chẳng phải là tưởng, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn tùy thuận theo tâm ý của mình mà đều không vượt ra khỏi quy củ; nếu thường ứng duyên bất biến thì lục căn thường tịnh thường ứng, thường ứng thường tịnh mà siêu thoát lục đạo luân hồi, đã nắm giữ sự kiểm soát ở trong tay rồi ! Người thủ huyền ban đầu là dựa vào việc thu vạn niệm quy về một niệm, thu một niệm mà suất tánh ( dựa theo thiên tánh mà hành ), đến cuối cùng thì nên chẳng có chỗ trụ mà sanh tâm, như thế Nhất chơn quán pháp đã thành rồi.

 

Pháp tu thủ huyền là pháp môn thông dụng nhất của các đệ tử Bạch dương hiện nay. Do vậy thời thời khắc khắc, bất luận đi, ở, ngồi, nằm, hãy ngưng nghỉ tất cả các duyên, nhẹ nâng tâm niệm, chuyên chú ở một điểm huyền quan, lâu rồi công phu thuần thục, giữ mà chẳng có giữ, cũng có thể rời vọng hiện chơn.

Số lượt xem : 1986