BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nghi Thức Cúng Thất

Tác giả liangfulai on 2022-11-29 22:27:26
/Nghi Thức Cúng Thất

Nghi thức cúng thất dưới đây là tư liệu tham khảo cho các vị Tiền hiền đạo thân nào có tâm nguyện muốn tự làm pháp sự cúng thất cho các thân quyến đã cầu đạo vừa mới quy không trong vòng 49 ngày.


CHƠN NGÔN LÀM SẠCH NGOẠI CẢNH

                         Án lam sa ha     (7 lần)

CHƠN NGÔN LÀM SẠCH THÂN MIỆNG Ý

                         Án sa phạ bà phạ,

Thuật đà sa phạ, 

Đạt ma sa phạ,

Bà phạ thuật độ hám        (7 lần)

 

CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT

 • Lô hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân,
  Chư phật hải hội tất dao văn
  Tùy sứ kết tường vân,
  Thành ý phương ân
  Chư phật hiện toàn thân
  Nam-mô Hương vân cái Bồ Tát ma ha tát         (3 lần)

 

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương,

Phưởng phất khắp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam bảo,

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng Pháp giới chúng sinh,

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm Bồ-đề kiên cố,

Chí tu học vững bền;

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác.

 

Đảnh Lễ Phụng Thỉnh

 • Chí tâm đảnh lễ phụng thỉnh:

Vạn Linh Chân Tể Tam Giới Thập Phương Chí Tôn Chí Thánh Vô Lượng Thanh Hư Minh Minh Thượng Đế.                     ( Thập khấu thủ )

 • Chí tâm đảnh lễ phụng thỉnh: 

Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, tôn Pháp, hiền thánh Tăng, thường trú Tam bảo                                   (1 lạy).

 • Chí tâm đảnh lễ phụng thỉnh: 

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, 

Đại từ đại bi A-di-đà Phật, 

Đại bi Quan Thế Âm Bồ-tát, 

Đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát, 

Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát               ( 1 lạy )

 

 • Chí tâm đảnh lễ phụng thỉnh: 

Nam mô Ta-bà giáo chủ, đại từ đại bi Bổn sư Thích-ca-mâu-ni Phật, 

Đại trí Văn Thù Sư lợi Bồ-tát, 

Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, 

Linh sơn hội thượng Phật, Bồ tát           (1 lạy )

 

Chí tâm đảnh lễ phụng thỉnh

Nam mô  Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật,

Thiên Mệnh Minh Sư Tế Công Hoạt Phật,

Thiên Mệnh Minh Sư Nguyệt Tuệ Bồ Tát                                              (1 lạy)

 

 • Chí tâm đảnh lễ phụng thỉnh :

Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát                                       (1 lạy)

 • Chí tâm đảnh lễ phụng thỉnh:

Các vị Pháp Luật Chủ,

Đức Bạch Thuỷ Thánh Đế,

Ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát,

Các vị Bạch Dương Đại Tiên.                                                                         ( 1 lạy )

 

Phụng Thỉnh Phật, Bẩm rõ với Phật

Một nén tâm nhang, Chí tâm đảnh lễ phụng thỉnh

Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, tôn Pháp, hiền thánh Tăng, thường trú Tam bảo. 

 • Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
 • Nam Mô Đại Từ Đại Bi  Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Nam Mô Thiên Mệnh Minh Sư Tế Công Hoạt Phật, Nguyệt Tuệ Bồ Tát,   
 • Nam mô Cam Lộ U Minh Giáo Chủ Cửu Hoà Sơn bổn tôn đại nguyện

Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát   

Duy nguyện bất vi bổn thệ lân mẫn hữu tình

thử khắc kim thời quang lâm pháp hội

 

 • Hôm nay chúng con là những đệ tử tu sĩ Bạch Dương,

đạo thân của đạo trường Phát Nhất Sùng Đức,  … Đàn ( Phật đường … )

cùng với gia đình quyến thuộc vì  Ông/Bà … mà làm pháp sự cúng Thất, và tụng kinh công đức hồi hướng.

 

Phụng thỉnh Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi tiếp dẫn hương linh Ông/ Bà …

đến bên trong nhà địa chỉ …

trước Đàn Tam Bảo để lắng nghe kinh pháp, lãnh triêm kinh chú, hưởng thụ vị cam lộ pháp ngữ và thọ trai cúng dường.

Các vị hiếu quyến lễ lạy 3 lạy.

 

Phụng  thỉnh Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi gia hộ cho các Hiếu Quyến mỗi vị ra ngoài đều phùng hung hoá cát,  sự nghiệp được thuận lợi, thân thể khoẻ mạnh, thêm phước thêm thọ

và cũng phù hộ cho các đạo thân đến để trợ niệm hôm nay trên đường về nhà đều được bình an cát tường. ( 3 lạy )

 

Mời Người Vãng Sanh đến nghe kinh

Một nén tâm nhang, Phật quang tiếp dẫn

Hương linh Cụ Bà…

Đến trước Đàn Tam  Bảo nghe kinh

Hưởng vị cam lộ kinh chú Phật

Thọ trai cúng dường, th`ăm quyến thân.

 

Buông xả hết duyên trần vướng bận

Về tánh không, thanh tịnh pháp thân

Theo Tiên Phật tu bàn trợ đạo

Công đức viên mãn, đạo quả thành.    (  Gia đình quyến thuộc lễ 3 lạy. )

 

Dương Chi Tịnh Thuỷ Tán

Dương chi tịnh thủy

Biến sái tam thiên

Tánh không bát đức lợi nhân thiên

Pháp giới quảng tăng diên

Diệt tội tiêu khiên

Hỏa Diệm hóa hồng liên.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

 

 • Trí huệ hoằng thâm đại biện tài,
 • Đoan cư ba thượng tuyệt trần ai,
 • Tường quang thước phá thiên sanh bệnh
 • Cam lộ năng trừ vạn kiếp tai,
 • Thuý liễu phất khai kim thế giới,
 • Hồng liên dũng xuất ngọc lâu đài
 • Ngã kim khể thủ phần hương thỉnh,
 • Nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai.
 • Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát Ma-ha-tát ( 3 lần )

Bồ-Tát liễu đầu cam lộ thuỷ,

Năng linh nhất trích biến thập phương,

Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ,

Linh thử đàn tràng tất thanh tịnh.

Tịnh Khẩu Nghiệp Chân Ngôn

Án      Tu rị  tu rị ,   

          Ma  ha tu  rị,      

          Tu  tu  rị,   

          Ta-bà-ha.                  (3 lần)

 

Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn

Án   ta  phạ,  

Bà phạ thuật đà,  

Ta  phạ đạt ma ta phạ  ,    

Bà phạ thuật độ hám.       (3 lần )

 

ÁN THỔ-ĐỊA CHÂN-NGÔN

Nam-mô tam mãn,    

Đa một  đà nẫm,    

Án,   độ rô,     độ rô địa vĩ,    

Ta  bà  ha.         (3 lần)

 

PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHÂN-NGÔN

Án    nga-nga nẵng,  

Tam bà phạ, 

Phiệt nhật ra hồng.       ( 3 lần )

 

Biến Ức Chú

 • Úm,    tam      bạt      nhạ,     
 • Tam      bạt     nhạ
 • Ba    mã     nạp    tát      nhạ          
 • Ma  ha   Tạng  ba  ba       
 • Hồng   phạ  đắc    sa      ha.      ( 7 biến )

 

Thần Chú Đại Bi Văn Phát Nguyện

 

 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con chóng biết tất cả Pháp.

 • Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm đắc trí tuệ nhãn.

 • Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện con chóng độ mọi chúng sanh.

 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm được phương tiện khéo.

 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con mau ngồi thuyền bát nhã.

 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm

 Nguyện con sớm vượt qua biển khổ.

 

 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm

     Nguyện con chóng đắc Giới Định Đạo.

 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm

    Nguyện con sớm lên núi Niết Bàn.

 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm

    Nguyện con chóng vào nhà Vô Vi.

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm đồng thân Pháp tánh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện dịch bệnh tịnh hóa nhanh chóng.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện nhân gian tai kiếp không còn.

 

 • Nếu con hướng núi đao,             Núi đao tự gãy nát.
 • Nếu con hướng dầu sôi,              Dầu sôi tự khô cạn.
 • Nếu con hướng địa ngục,           Địa ngục tự tan biến.
 • Nếu con hướng ngạ quỷ,             Ngạ quỷ tự no đủ.
 • Nếu con hướng Tu la,                  Ác tâm tự điều phục.
 • Nếu con hướng súc sanh,           Tự đắc đại trí tuệ.
 • Nếu con hướng dịch bệnh,         Dịch bệnh sớm tan biến.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm   ( 10 lần )

Nam Mô A Di Đà Phật                  ( 10 lần )

 

Thiên thủ thiên nhãn        Quán Thế Âm Bồ Tát        

quảng  đại  viên mãn         vô ngại đại bi tâm đà la ni   ( 3 lần )

 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại
đại bi tâm đà la ni

 

 • 1.Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
  2. Nam Mô A Rị Da
  3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
  4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
  5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
  6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
 • 7. Án
  8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
  9. Số Đát Na Đát Tỏa
 • 10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
  11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
  12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
  13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
  14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng

15. A Thệ Dựng
16. Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già
17. Ma Phạt Đạt Đậu
18. Đát Điệt Tha
19. Án A Bà Lô Hê
20. Lô Ca Đế
21. Ca Ra Đế
22. Di Hê Rị
23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
24. Tát Bà Tát Bà
25. Ma Ra Ma Ra

 • 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
  27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
  28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
  29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
  30. Đà Ra Đà Ra
  31. Địa Rị Ni
  32. Thất Phật Ra Da
  33. Giá Ra Giá Ra
  34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
  35. Mục Đế Lệ
 • 36. Y Hê Y Hê
  37. Thất Na Thất Na
  38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
  39. Phạt Sa Phạt Sâm
  40. Phật Ra Xá Da
  41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra

42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
43. Ta Ra Ta Ra
44. Tất Rị Tất Rị
45. Tô Rô Tô Rô
46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
48. Di Đế Rị Dạ
49. Na Ra Cẩn Trì
50. Địa Rị Sắc Ni Na

 • 51. Ba Dạ Ma Na
  52. Ta Bà Ha
  53. Tất Đà Dạ
  54. Ta Bà Ha
  55. Ma Ha Tất Đà Dạ
  56. Ta Bà Ha
  57. Tất Đà Du Nghệ
  58. Thất Bàn Ra Dạ
  59. Ta Bà Ha
 • 60. Na Ra Cẩn Trì
  61. Ta Bà Ha
  62. Ma Ra Na Ra
  63. Ta Bà Ha
  64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
  65. Ta Bà Ha
  66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
  67. Ta Bà Ha
  68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
  69. Ta Bà Ha
 • 70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
  71. Ta Bà Ha
  72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
  73. Ta Bà Ha
  74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
  75. Ta Bà Ha
  76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
  77. Nam Mô A Rị Da
  78. Bà Lô Yết Đế
  79. Thước Bàn Ra Dạ
  80. Ta Bà Ha
 • 81. Án Tất Điện Đô
        Mạn Đà Ra
        Bạt Đà Dạ
        Ta Bà Ha   ( 3 lần )

 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH ( 1 biến )

Thần Chú Vãng Sanh ( 3 biến )

 • Nam-mô a di đa bà dạ
  Ða tha dà đa dạ
  Ða địa dạ tha.
 • A di rị đô bà tỳ
  A di rị đa tất đam bà tỳ
  A di rị đa tì ca lan đế
  A di rị đa, tì ca lan đa
 • Dà di nị dà dà na
  Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

 

Khai Kinh Kệ 1

Di Lặc từ nguyện bạch dương vận

Chân kinh pháp bảo hộ càn khôn

Nguyện giai Thiên Nhiên thuỳ tiếp dẫn

Long Hoa tam hội chứng Phật thân.

Khai Kinh Kệ 2

Di Lặc thậm thâm vi diệu pháp

Thiên sanh vạn kiếp hỷ tương phùng

Ngã kim y giáo cần thụ trì

Tánh tướng viên dung Nhất Quán thông  

Di Lặc Phật Tán

 

Vị Cư Bổ Xứ,

Vạn đức chu viên,  

Long Hoa thụ hạ thuyết chân thuyên.
Nguyện sanh Đâu Suất thiên   

Trường thị Phật tiền   

Đương lai thụ kí tiên

Nam Mô Di Lặc Phật Bồ Tát Ma Ha Tát   

Di Lặc Phật Tán

Vị Cư bổ xứ.     

Vạn đức trang nghiêm    

Long hoa thụ hạ pháp diễn viên
Nguyện sanh Di Lặc tiền

Thính văn diệu pháp        

Đương lai chứng bồ đề

Nam mô Di Lặc Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát  

 

Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ( 3 biến )

Tế Công Hoạt Phật Cứu Thế Chân Kinh ( 1 biến )

 

Phụng Thỉnh

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Tế Công Hoạt Phật     ( thập khấu thủ )

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Thiên Nhiên Cổ Phật  ( thập khấu thủ )

 

Bổ Khuyết Chân Ngôn

 • Nam mô hát   la  đát  na,  đá la  dạ  da
 • Khư la khư la ,      câu trú câu trú
 • ma la ma la,   hổ la,    hồng,   hạ  hạ
 • Tô đát noa,   hồng,     
 • bát  mạt  noa,     sa bà ha (3 biến ) 

 

 

 

Biến Ức Chú

 • Úm,    tam      bạt      nhạ,     
 • Tam      bạt     nhạ
 • Ba    mã     nạp    tát      nhạ          
 • Ma  ha   Tạng  ba  ba       
 • Hồng   phạ  đắc    sa      ha.                ( 7 biến )

 

Nhất Tâm Cung thỉnh

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Pháp Thân Tế Công Hoạt Phật 

từ bi làm chủ 

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Pháp than Thiên Nhiên Cổ Phật

từ bi làm chủ

 

Hồi Hướng Văn

Đệ tử …    nguyện đem công đức thù thắng này của việc đọc tụng kinh … ( biến )

bình đẳng hồi hướng cho chúng sanh thập phương
và người vãng sanh : hương linh ông/bà …

Thỉnh cầu Pháp thân Tế Công Hoạt Phật, Thiên Nhiên Cổ Phật từ bi gia bị

Khiến cho nghiệp chướng tiêu trừ, lìa khổ được vui, vãng sanh Di Lặc tịnh độ

 

Nguyện sanh Di Lặc Tịnh Độ trung

Liên khai tiện kiến Từ Tôn dung

Tức đắc bất thoái vô thượng đạo

Long Hoa chứng quả tại Diêm Phù.

Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết

Thượng báo tứ chủng ân,

Hạ tế tam đồ khổ.

Ngã đẳng dự chúng sanh,

Giai cộng thành Phật đạo.

Nhược hữu kiến văn giả,

Tất phát Bồ đề tâm,

Tận thử nhất báo thân,

Đồng thăng Di Lặc quốc.

 

Cung Tiễn Phật Giá

 

Âm lịch Ngày … Tháng … , Tây Nguyên năm 202… tuế thứ Nhâm Dần, Chúng con vì hương linh ông/bà …

tụng kinh niệm Phật trì chú

Cảm tạ Lão Tổ Sư, Sư Tôn Sư Mẫu đại từ đại bi,

Chư Thiên Tiên Phật, Vạn Tiên Bồ Tát đã hộ trì pháp đàn, từ bi làm chủ;

Chúng con nguyện đem những kinh chú đã tụng trì ở trên toàn bộ thảy đều hồi hướng lại cho hương linh ông/bà … cũng như tất cả các  hương linh khác có mặt trong vô hình tại hiện trường pháp hội tụng kinh hôm nay.

 • Nay việc tụng niệm đã hoàn tất, công đức viên mãn, các đệ tử …..
 • chủ kính tồn thành cung tiễn Chư Phật phản hồi Vô Cực Lí Thiên,
 • có chùa về chùa, có phủ về phủ, mỗi vị đều trở về lại vị trí ban đầu.

 

Tiễn Thánh Văn Tán

 

Phật từ quảng đại,

cảm ứng vô sai,

tịch không tam muội biến hà sa

Nguyện bất li Già Gia,

giáng phúc tề gia,

kim địa dũng liên hoa

 

Kinh Văn dĩ mãn

Thỉnh hương linh tọa vị linh sàn

Nam Mô A Di Đà Phật

 • Linh Tự Tọa Bồ Tát ( 3 lần )

 

Tang Chủ dâng cơm, dâng trà

Thần chú biến thực chân ngôn

 • Nam mô tát phạ đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.

Thần chú cam lộ thuỷ chân ngôn

 • Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, Tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, Ta bà ha.

Chủ Lễ Xướng :

 

Đây bát cơm đầy đậm nghĩa tình

Chúng con cháu chí thành kính dâng

Đây tình còn đọng trong thương nhớ

Ơn nghĩa sinh thành mãi chẳng quên.

 

Đây chút cơm canh con cúng dường.

Chan đầy nỗi nhớ tình yêu thương

Kính dâng mẹ hiền chúc ngon miệng

Con cháu kính thỉnh mẹ dùng cơm.                   ( Lễ hương linh 4 lạy )

 

Cúng Vong

 • Nam mô Đa Bảo Như Lai
 • Nam mô Bảo Thắng Như Lai
 • Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
 • Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai
 • Nam mô Ly Bố Uý Như Lai
 • Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai
 • Nam mô A-di-đà Như Lai. 

 

 • Thần chú gia trì thức ăn tịnh
 • Cúng khắp mười phương chúng hương linh
 • Nguyện đều no đủ bỏ xan tham
 • Mau thoát u minh sinh Tịnh độ
 • Quy y Tam Bảo phát Bồ đề
 • Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng
 • Công đức đi về cõi vị lai
 • Tất cả Phật tử cùng tiếp nhận.  ( 3 lần )

Tang Chủ Xướng

 

 • Này các vị Phật tử
 • Tôi nay xin cúng dường
 • Thức ăn biến mười phương
 • Phật tử đều tiếp nhận
 • Nguyện đem công đức này
 • Hồi hướng về tất cả
 • Phật tử và chúng tôi
 • Đều trọn thành Phật đạo. 

 

 • Lại hồi hướng cho mẹ
 • Hương linh :  (…)
 • Sanh Di Lặc Nội Viện
 • Công tăng, đạo quả tiến.

 

Nguyện người mất siêu thăng,

Người còn được phúc lạc,

Âm dương lưỡng ích lợi,

Đạo quả chóng viên thành.

 

 • Này tất cả mọi loài
 • Tôi nay xin cúng dường
 • Thức ăn biến mười phương
 • Mọi loài đều tiếp nhận
 • Nguyện đem công đức này
 • Hồi hướng về tất cả
 • Mọi loài và chúng tôi
 • Đều trọn thành Phật đạo.

 

 • Lại hồi hướng cho mẹ
 • Hương linh : (…)
 • Sanh Di Lặc Nội Viện
 • Công tăng, đạo quả tiến,

 

Nguyện người mất siêu thăng,

Người còn được phúc lạc,

Âm dương lưỡng ích lợi,

Đạo quả chóng viên thành.

                                                                                                                                                                                                                                   

 • Này các chúng cô hồn
 • Tôi nay xin dâng cúng
 • Thức ăn biến mười phương
 • Cô hồn đều tiếp nhận
 • Nguyện đem công đức này
 • Hồi hướng về tất cả
 • Cô hồn và chúng tôi
 • Đều trọn thành Phật đạo.

 

 • Lại hồi hướng cho mẹ
 • Hương linh : (…)
 • Sanh Di Lặc Nội Viện
 • Công tăng, đạo quả tiến.

 

Nguyện người mất siêu thăng,

Người còn được phúc lạc,

Âm dương lưỡng ích lợi,

Đạo quả chóng viên thành.

 

PHỤC NGUYỆN

 

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

Nam mô  Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật,

Thiên Mệnh Minh Sư Tế Công Hoạt Phật,

Thiên Mệnh Minh Sư Nguyệt Tuệ Bồ Tát

Tác đại chứng minh hồi hướng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 1264