BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thế nào gọi là độ hoá 96 ức nguyên thai Phật tử về nguồn cội Vô Cực Lí Thiên ?

Tác giả liangfulai on 2022-06-17 09:33:25
/Thế nào gọi là độ hoá 96 ức nguyên thai Phật tử về nguồn cội Vô Cực Lí Thiên ?

Thế nào gọi là độ hoá 96 ức nguyên thai Phật tử về nguồn cội Vô Cực Lí Thiên ?

Con số 96 thực chất chỉ là một con số biểu tượng, là phương tiện quyền thiết chứ chẳng có nghĩa thật.


Con số 9 đại biểu cho số dương, tức càn đạo; con số 6 đại biểu cho số âm, tức khôn đạo, nhìn vào biểu tượng âm dương với hai đầu trái ngược nhau thì càng có thể hiểu rõ điều này.

Một lẽ nữa là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô lượng vô biên, cứ thế mà sinh sôi không ngừng nghỉ, vậy nên không có nghĩa là đi đi lại lại trong tam giới cũng chỉ có mỗi 96 ức nguyên thai phật tử ( trong tiếng trung thì một ức = 100 triệu ) mà trong kinh Phật thì lại có nói vị nào đó cúng dường 20 ức, 200 ức Phật ... vậy nên nếu chấp vào các con số thì đều là sai lầm, con số 96 ức hiểu theo nghĩa đúng của nó phải là : càn khôn ... ức nguyên thai Phật tử.

Vậy độ hoá 96 ức nguyên thai Phật tử về cội đạo Vô Cực có nghĩa là độ hoá càn khôn ... ức từ cảnh giới của âm dương ngũ hành có đối đãi phân biệt, có nam có nữ, có thiện có ác, có sanh có diệt trở về cảnh giới không còn đối đãi phân biệt, không tướng nam, chẳng tướng nữ, không thiện không ác, không sanh không diệt, không tăng không giảm, cảnh giới của Vô Cực vô hình vô tướng 0, là bổn lai chơn diện mục.

Số lượt xem : 1223