BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bái Minh Sư đốn ngộ TỰ TÁNH

Tác giả liangfulai on 2022-08-08 09:57:37
/Bái Minh Sư đốn ngộ TỰ TÁNH

Phật pháp cao siêu lý nhiệm mầu,

Căn khí khác biệt ngộ khác nhau,

Bổn tánh mê, học pháp vô ích

Như mù sờ voi chấp cãi nhau.


Biển pháp mênh mông lý diệu sâu,

Cả đời nghiên cứu có hết đâu,

Vô thường nhanh đến, tứ đại hoại,

Chi bằng tìm gấp bái Minh Sư.

 

Minh Sư chỉ điểm ngộ gốc cội,

Đốn ngộ nơi Tự Phật ngự thân,

Cực Lạc mười vạn tám ngàn dặm,

Sát na Tự Tánh Di Đà gần.

 

Tự Tánh Di Đà “nếu thường hiện”

Ngay khi ấy chứng ngộ Vô Sanh.

Ta bà hoá hiện thành cực lạc,

Biển khổ luân hồi biến mất tăm.

Số lượt xem : 639