BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

BẮT HƯ KHÔNG

Tác giả liangfulai on 2022-07-01 08:41:42
/BẮT HƯ KHÔNG

BẮT HƯ KHÔNG

(Trích từ NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN)

 

 

Sư hỏi Tây Đường:

- Huynh bắt được hư không chăng?


Tây Đường nói:

- Bắt được.

- Làm sao bắt?

Tây Đường lấy tay chụp hư không.

Sư nói:

- Huynh chẳng biết bắt.

Tây Đường hỏi lại:

- Sư huynh làm sao bắt?

- Sư liền nắm lỗ mũi Tây Đường kéo mạnh một cái!

Tây Đường đau điếng la thất thanh:

- Ôi chao! Kéo muốn sứt cái lỗ mũi của người ta!

Sư nói:

- Phải thế ấy mới bắt được hư không.

Chúng đến tham vấn, Sư hỏi:

- Vừa rồi ở tại chỗ nào mà đến?

Có vị tăng đáp:

- Ngay đây!

Sư hỏi:

- Tại chỗ nào?

Tăng khảy móng tay một tiếng.

Hỏi:

- Thế nào được khỏi sinh tử?

Sư nói:

- Dùng khỏi làm gì?

- Làm sao khỏi được?

- Cái ấy chẳng sinh tử.

BÌNH:

Hai người toan bắt hư không để làm gì? Tây Đường, Thạch Cũng quả thật bày trò mờ mắt thiên hạ! Một người giơ tay chụp, một người nắm mũi kéo, rốt cuộc ai bắt được hư không? Tây Đường đau điếng la thất thanh! Thay vì bắt hư không sao chẳng tự bắt đi.

CHÚ:

Chớ bảo trong ấy là trống không, không có gì? Ối chao!

Ai biết được cái gì là cái chẳng sinh tử. Chớ nhằm ở trên khảy móng tay mà làm kế sống. Phải biết:

- Một tiếng khảy móng tay, mười phương thế giới bặt khói mù!

Kệ rằng : 

 

Tây Đường dùng tay bắt hư không

Sư nắm mũi Tây Đường kéo mạnh

Hỏi Chúng “từ chỗ nào mà đến?”

Tăng khảy móng tay trả lời xong.

 

Ai khảy móng tay quá lợi hại,

Mười phương thế giới bặt khói mù

Đến đi tự tại đường thấy rõ

Biết tỏ cái gì chẳng sinh tử.

Số lượt xem : 684