BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lễ Phật Thế Cha Mẹ và Cha Mẹ các đời trước.

Tác giả liangfulai on 2022-07-29 16:08:53
/Lễ Phật Thế Cha Mẹ và Cha Mẹ các đời trước.

Lòng thành con quỳ lạy,

Trước Lão Mẫu, Thế Tôn,

Con nguyện xin Lão Mẫu,

Chư Phật khắp thập phương,

Rủ lòng từ bi xót,

Luôn gia trì phù hộ,

Ông bà cha mẹ con,

Khiến cho được bình an,

Thân thể luôn khoẻ mạnh,

Cho con thêm thời gian,

Làm tận tròn phận hiếu.     


Con thành tâm cầu nguyện,

Ông bà cùng cha mẹ,

Thân tâm luôn an vui,

Tinh thần luôn sáng suốt,

Luôn phát tâm bồ đề,

Nguyện tu hành chẳng thoái

Cầu đắc đạo giải thoát

Chóng thành tựu chánh giác.

 

 

Lòng thành con quỳ lạy,

Trước Lão Mẫu, Thế Tôn,

Con nguyện xin Lão Mẫu,

Chư Phật khắp thập phương,

Rủ lòng từ bi xót,

Đồng gia tâm nhiếp thọ,

Nguyện ông bà cha mẹ,

Bà con và quyến thuộc,

Của cha mẹ ông bà,

Cũng như của chúng con,

Từ ngày nay trở đi,

Cho đến ngày thành Phật,

Tội chướng thảy tiêu trừ,

Thống khổ thảy giải thoát,

Kiết tập phiền não tịnh,

Được tự tại vãng sanh,

Thân cận cùng Chư Phật,

Được Từ Phụ thọ ký,

Lục độ ba la mật,

Cùng tứ vô lượng tâm,

Đều thường được hiện tiền,

Tứ vô ngại biện tài,

Cùng lục thần thông lực,

Được tự tại như ý,

Lại được mười trí lực,

Tướng tốt trang nghiêm thân,

Đồng lên đạo tràng Phật,

Thành Vô Thượng Chánh Giác.    (o)

 

 

Nay con lại lễ Phật,

Thế cha mẹ các đời,

Con xin nguyện suốt đời,

Làm lành mãi không nghỉ,

Con nguyện xin Lão Mẫu,

Chư Phật khắp thập phương,

Rủ lòng từ xót thương,

Sớm cứu vớt tiếp độ,

Cha mẹ và bà con,

Của chúng con luỹ kiếp,

Nguyện từ nay trở đi,

Cho đến ngày thành Phật,

Tội nhân thảy tiêu trừ,

Khổ quả đều hết sạch,

Mọi phiền não kết nghiệp,

Hoàn toàn được thanh tịnh,

Đoạn ba loại chướng duyên,

Trừ năm thứ bố uý,

Tu đạo hạnh Bồ Tát,

Rộng độ khắp chúng sanh,

Bát giải thoát tu tâm,

Tứ hoằng nguyện lợi vật

Thường thân cận Như Lai,

Được Chư Phật thọ ký,

Vĩnh không rời đổi chỗ,

Tận hết mọi hữu lậu,

Đắc chứng quả Vô Sanh,

Được tuỳ niệm tiêu dao,

Dạo khắp các cõi Phật,

Hạnh nguyện chóng sớm thành,

Mau chứng quả Chánh Giác.         (o)

 

 

Chúng con thành tâm sám,

Thay cha mẹ thập phương,

Đang trôi lăn các đường,

Nơi tứ sanh lục đạo,

Từng vì con mà tạo,

Gieo ác nghiệp đau thương,

Đang đem mạng bồi thường,

Cho những tội đã tác,

Nguyện cầu Phật cứu vớt,

Lão Mẫu đại xá cho,

Con nguyện luôn làm lành,

Thường lợi lạc chúng sanh,

Siêng tu bàn tinh tấn,

Độ kỉ, độ chúng sanh,

Công đức thảy hồi hướng.      (o)

 

 

Số lượt xem : 739