BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lý do nên thường xuyên về Phật đường

Tác giả liangfulai on 2024-05-08 11:29:43
/Lý do nên thường xuyên về Phật đường

Lý do nên thường xuyên về Phật đường

 

1.Tiếp nhận trường năng lượng quang minh của Phật quang phổ chiếu, đẩy lùi dần những trường năng lượng âm khí đeo bám nơi thân. Phật đường là trạm tiếp tế năng lượng tích cực, năng lượng của từ bi yêu thương quan tâm rộng lớn.


2. Xóa bỏ vô minh, gột rửa dần những bụi trần phiền não cấu uế nơi tâm thức bằng việc lắng nghe chân lý giáo pháp của Thánh Hiền Tiên Phật, đánh thức tánh Phật đã ngủ say trong vô lượng kiếp đến nay, trưởng dưỡng tâm bồ đề thanh tịnh và kích phát nguồn trí tuệ nơi tâm tánh.

 

3. Có thể rộng kết duyên lành thông qua việc học tập phục vụ chúng sinh, từ đấy mà có thể cải biến vận mệnh.

 

4. Tôi luyện nâng cao tâm tánh và trưởng dưỡng lòng từ bi, trí tuệ, luyện ra các kĩ năng và trau dồi phong phú thêm nhiều kinh nghiệm ứng đối người, việc, vật để cải thiện các mối quan hệ giao tiếp giữa người với người.

 

5. Trau dồi các kiến thức kĩ năng để tiến đến đạo hóa gia đình, chuyển hóa gia đình thành gia đình thần tiên ngay tại nhân gian.

 

6. Thời gian đến phật đường nghe lớp và học tập liễu nguyện, bàn đạo chính là thời gian để tiêu trừ dần các ác nghiệp gây tạo bởi “nhàn cư vi bất tiện”, bởi bận rộn với thánh nghiệp nên chẳng có cơ hội điều kiện thuận lợi để gieo tạo thêm các nghiệp duyên xấu ác khác.

 

7. Thời gian lắng nghe chân lý chính là thời gian sống thật với chân tâm Phật tánh của mình, bởi trong khoảnh khắc lắng nghe mưa pháp thì tâm trở về  trạng thái an nhiên thanh tịnh, trở về lại với lương tri lương năng vốn có,  chẳng phan duyên vọng tưởng chạy theo các duyên cảnh bên ngoài.

 

8. Nương nhờ việc bề  trên khai ân đại xá phổ độ Tam Tào mà Cửu Huyền Thất Tổ của những vị đạo thân thường về Phật đường học tập tu bàn đều được triêm quang. Con cháu đến Phật đường học đạo và liễu nguyện chính là sự trợ duyên cho việc cửu huyền thất tổ được ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn độ về phật đường gặp gỡ và tu bàn theo con cháu để sớm có thể lìa khổ được vui, vượt thoát bể khổ phiền não sanh tử.

 

9. Thường về Phật đường tu bàn học tập liễu nguyện công đức hồi hướng còn có thể dẫn độ và cảm  hóa dần các vị Oan gia trái chủ lũy kiếp đến, nay, khiến họ sớm được siêu thoát, mà tự bản thân mình cũng nhờ đó mà có thể cải biến vận mệnh, thuận xuôi hơn nhiều trong mọi công việc.

 

10. Tiêu nghiệp trong Phật đường có thể gieo trồng ruộng phước công đức lớn, thường được an vui, tiết kiệm rất nhiều và được bảo hiểm rất nhiều hơn so với tiêu nghiệp trong bệnh viện trên bàn mổ ( địa ngục trần gian ) vốn là nơi phải tiêu tốn rất nhiều tiền của tâm sức thời gian và nhiều sự đau khổ dày vò thân xác, chẳng mấy khi được an vui.

 

11. Phật đường là nơi để các tu sĩ tại gia học tập thực hành Bồ Tát đạo, chuyển hóa dần căn tánh từ hàng thanh văn lên hàng Bồ Tát, là trụ sở làm việc của Chư Phật Bồ Tát, là nơi để các tu sĩ Bạch Dương tại gia học tập hộ trì thiên mệnh Minh Sư y như các đệ tử xuất gia của đức Phật Thích Ca đã làm lúc ngài còn là vị thiên mệnh minh sư tại thế, từ đấy mà có thể tạo lập công đức lớn, tích lũy tư lương về cố hương Phật quốc, giúp nhanh chóng tiêu trừ nghiệp chướng, giải gỡ các nút thắt oan kết lũy kiếp đến nay, một kiếp này trả dứt sạch các món nợ nghiệp, viên mãn tất cả các mối nhân duyên thông qua việc cầu đạo và học tu giảng bàn hành, độ hóa thành toàn chúng sinh, từ đấy mà có thể thành tựu đạo quả.

 

12. Phật đường là nơi mà những người bình thường nghèo khó nhất vẫn có thể tỏa sáng thông qua việc hành công lập đức, tu đạo, bàn đạo, độ người, thành toàn người, làm lợi lạc chúng sanh mà từ đó cải biến vận mệnh, nâng cao giá trị tầm quan trọng của bản thân trong xã hội cộng đồng, thậm chí là tiếng thơm lan xa, danh lưu muôn thuở, có thể làm tấm gương sáng mẫu mực cho người đời sau học noi. So với sự tỏa sáng trên các vũ đài chính trị, kinh tế, khoa học kĩ thuật, điện ảnh… thì sự tỏa sáng về đức hạnh tâm tánh càng là to lớn lâu dài vĩnh hằng, nên có câu  công danh đâu bằng đạo danh cao.”

 

Số lượt xem : 216