BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thần Khóa ( 7 môn bài tập nhất định cần phải hoàn thành để tu thành Thánh Phật ) ( Phần 1 )

Tác giả liangfulai on 2023-07-08 14:51:52
/Thần Khóa   ( 7 môn bài tập nhất định cần phải hoàn thành  để tu thành Thánh Phật ) ( Phần 1 )

Thần Khóa
 

( 7 môn bài tập nhất định cần phải hoàn thành

để tu thành Thánh Phật )


Lời tựa

 

Ơn trên từ mẫn vô lượng giáng đạo phổ truyền, nhờ hồng ân của Lão Tổ Sư, Thánh đức của Sư Tôn Sư Mẫu, sự phù hộ của Bạch Thủy Thánh Đế, nguyện lực hoằng thâm sâu rộng của Bất Hưu Tức Bồ Tát, nhân duyên thù thắng của Phát Nhất Sùng Đức, lớp pháp hội nào Tiên Phật cũng từ bi lâm đàn ban cho những lời từ bi khai thị, dạy bảo khích lệ thao thao bất tuyệt chẳng mỏi mệt.

 

Tây Nguyên ngày 29 tháng 6 năm 2014, lớp pháp hội tiếng việt tại Thiên Hựu Phật Viện của Đạo Trường Đài Trung thuộc Phát Nhất Sùng Đức lúc khai đàn Ân Sư chỉ thị : “ các đồ nhi ơi ! hãy tìm lại 6 bài huấn văn : tại Quang Tuệ, Chánh Hòa, Tế Thiện, Từ Tế của hôm qua và tại Phổ Hóa, Thiên Hựu của hôm nay, trong đó có 7 môn bài tập gồm phẩm cách, công đức, hỏa hầu, lễ tiết, tâm niệm, giới luật và nguyện hành mà tập hợp lại thành quyển sách, dùng cho việc Nhập môn tu trì, ngày ngày tham khảo nghiên cứu, gọt đẽo giũa mài, dụng tâm chuyên tinh, một môn thâm nhập. Lại gửi cho một khúc nhạc tiên “ Thần Tiên Tịch ” ( Hộ Tịch Thần Tiên ), có thể tự phổ nhạc lấy, xuất bản thành sách bỏ túi, tên sách là “ Thần Khóa ” ( Bài tập làm Thánh Hiền Tiên Phật ), mang bên người để tham ngộ hạ công phu. ”

 

Ân Sư lại từ bi chỉ thị thêm rằng : “ Phật do người tu, thành thần tiên, làm thánh phật có những bài tập nhất định cần phải hoàn thành : 7 môn bài tập đều phải tinh thông thấu suốt, tự tu trì, suy ngẫm cặn kẽ kĩ càng, sửa chữa lỗi lầm, thành tâm hướng thiện; gặp phải những điều nghi hoặc thì tìm cầu sự giải đáp từ trong đó. Hãy tự hỏi lại tâm mình, cái tâm sơ phát ban đầu, nguyện lực ban đầu của mình xem phải chăng là kiên trì chẳng đổi ? Con đường tu hành gặp phải những chông gai, gặp phải những sóng gió mưa bão phải chăng là đánh thức tỉnh cái tâm mê muội ? Mượn sự đời để luyện thành phật; con đường thành phật chẳng có những sự nghi hoặc; có nghi thì phải tìm cầu lời giải đáp đúng đắn; nếu khắp nơi tìm người mà tùy tiện hỏi thăm, nào có thể đúng ? Mất gốc quên cội, lẽ nào có thể tìm được sự giải thoát chăng ? hành mà chẳng đạt, thì hãy quay ngược lại đòi hỏi ở bản thân. Hôm nay tặng cho đồ nhi quyển “ Thần Khóa ” này, trên con đường tu hành, có khổ có nạn, hãy cùng chung nhau gánh vác lấy, chẳng nhẫn tâm để cho các đồng tu gặp phải kiếp khảo, niệm niệm đều trợ giúp người khác giải trừ những nghi hoặc khốn khó; hãy quan tâm thấu hiểu cho người khác thật nhiều, hãy bao dung thật nhiều. Làm việc có hiệu suất, không để uổng mất thời điểm cơ hội tốt đẹp; hãy thật tốt mà nắm bắt lấy thời cơ, thật tốt mà đi khai sáng lấy một thánh nghiệp huy hoàng. ”

Trên con đường học tu giảng bàn, thánh huấn của Tiên Phật giống như một ngọn đèn sáng tỏ, chỉ dẫn cho các đệ tử Bạch Dương phương hướng trở về cố hương cực lạc quốc, quyển sách “ Thần Khóa ” này cung kính ghi chép lại những pháp ngữ mà Ân Sư đã từ bi khai thị để cùng nhau khích lệ ! Kì vọng rằng mọi người đều thường đọc tụng sách này, và phải nỗ lực thực hành, sau này quả thật có thể thành tựu Thánh Hiền Tiên Phật.

Tây Nguyên tháng 9 năm 2014

 

 

 

Phẩm Cách, Công Đức.

 

 

 

 

Tu đạo phẩm cách nghiệm trước tiên,

Nhập hiếu, xuất đễ, thân thiện hiền.

ở trong nhà thì hiếu thảo với cha mẹ, ra ngoài xã hội thì kính nhường các bậc huynh trưởng, thân thiện với các Hiền Sĩ  )

Nguyện chân thành, lập thân hành đạo,

Đội nhơn ôm nghĩa, trí thông quyền.

Thông quyền đạt biến : lung linh hoạt bát ứng xử, có thể thích ứng với những thay đổi của tình hình khách quan, biết biến thông chớ không khư khư kiên giữ những thường quy )

 

 

Ngọc ở trong núi nên cỏ cây tươi tốt,

Vực sâu ( chỗ nước sâu ) sanh châu ( ngọc trai ) nên bờ chẳng khô cằn.

Đá ngọc ẩn ở bên trong núi thì cỏ cây ẩm, um tùm tươi tốt. ngọc trai sản sanh ở trong nước thì bờ chẳng khô cằn; ví như người quân tử có đức hạnh tốt thì có thể ảnh hưởng tốt đến những phong tục tập quán và lòng dân ở xung quanh )

bồi thêm công đức lập chí tiến,

Học trên, truyền dưới, ý cung khiêm

 

 

Bác học khôn cùng, hành chẳng mỏi ( chẳng chán ),

Trang kính nhật cường quả thạc viên

trang nghiêm kính cẩn , ngày càng kiên cường thì thành quả to lớn )

Chẳng lỗi thì là công, chẳng oán thì là đức.

Lập tam bất hủ - lập đức, công, ngôn.

bất hủ : không bao giờ mất đi, có giá trị mãi mãi )

Lục độ vạn hạnh, chúng thiện phụng hành.

bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ )

 

 

Ta là

Nam Bình Tế Công, phụng chỉ, đến trong Phật Đàn, ẩn thân sớm đã tham giá Mẫu, lại hỏi các đồ nhi yêu dấu bình an mạnh khỏe không ? cung kính thành tâm chớ lo lắng, tịnh đợi thầy phê huấn rõ ràng. Ha ha !

Phong cách Thư Hương học Thánh Hiền,

lan thơm quế phức, chí như tiên

 ( lan thơm quế phức : đức hạnh danh thơm vĩnh lưu truyền )

chân thành ) Trong ngoài như một, tỏ chân lí

Thi thư lễ nhạc hiển ra ngoài. ( biểu hiện ra bên ngoài )

Ôm đạo phụng hành chơn thực hiện ( thực hành thật sự )

Thể thiên ứng nhân, chẳng hư ngôn

thể thiên ứng nhân : thể hội, hiểu được ý trời và chân thành tiếp ứng cứu độ chúng sanh )

 

 

Ngôn hành nhất trí - Bậc chơn trí

Người có trí tuệ thật sự thì những lời nói tốt và hành vi tốt biểu hiện ra ngoài nhất trí với nhau, thiết thực khả hành )

Vẹn toàn đổi mới vui hoan hỷ

Mọi việc đạo lí tỏ gốc nguồn,

dưỡng tánh trẻ thơ không lệch thiên.

tu tâm dưỡng tánh trở về lại cái tâm của trẻ thơ lúc mới sơ sinh, không thiên không lệch )

 

 

Chánh tri chánh kiến hiện chánh niệm

 

Thiện niệm từ hoài độ hữu duyên.

mang tâm niệm thuần thiện từ bi vi hoài để đi độ hóa những nguyên thai phật tử hữu duyên )

 

Tề tụ một đường ( phật đường ) học đạo tốt,

Trong ngoài nhất trí đạt mãn viên.

Chung chí hướng, khích lệ qua lại

Tiến thêm cảnh giới phá ải khó ( đạt đến cảnh giới cao hơn )

Chương trình hoạt bát có chí lí,

Dụng tâm thể hội ( phản tỉnh, suy ngẫm ) thu hoạch ngọt

An tâm nơi này ngồi ngay thẳng

Quan trọng nhất Phẩm cách cao thượng

Vun bồi Anh Tài mượn Người, Vật

Việc vun bồi các Anh Tài cần phải mượn nhờ vào Người, Việc, Vật để tôi luyện )

Trang nghiêm phật viện, cổ đạo tuyên.

Rõ lí hóa chúng thoát biển khổ,

Gầy công lập đức từng khắc thời ( thời thời khắc khắc )

Trên dưới hợp tâm, sức đoàn kết

Gầy dựng vườn Di Lặc lí tưởng.

Hành trung đạo chẳng vượt quy củ

Làm tấm gương sáng thay trời tuyên.

Mỗi người tự gặp ( nhân ) duyên thù thắng

Khéo thêm trân trọng, tịnh tâm an

Đạm bạc tỏ chí, lí thông quán

Thông thiên triệt địa ngộ diệu huyền.

Một điểm khải phát mà khai triển

Khéo tự dưỡng tánh đầy hạo nhiên.

Chí nơi đạo, ( căn ) cứ nơi đức, dựa nơi nhân ( nhân từ ),

chí hướng về đạo phải dựa vào cái đức, dựa vào cái nhân )

 

vui chơi ngơi nghỉ tiêu dao nơi nghệ

Khắp nơi có đạo đức hàm dưỡng,

 

Kính già yêu trẻ là sự khởi đầu của bổn tánh con người

kính trọng người già, nhân từ yêu thương dẫn dắt trẻ nhỏ là sự khởi đầu căn bản của bổn tánh lương thiện của con người )

 

 

Gốc vững đạo ( đạo đức ) sanh chẳng tán loạn

Hành vi có ( đạo ) lí thảy đương nhiên.

Hiểu rõ nắm chắc cái gốc rễ căn bản, làm tốt được nhân đạo – đạo làm người, thì đạo tâm tự nhiên sẽ hiển bày ra, thì đạo đức mới sản sinh, đời người mới không tạp loạn, hành vi sẽ hợp đạo lí một cách rất tự nhiên ).

 

 

Xả mình vì người chẳng tư dục

 

Đại công khoan hậu trung thứ truyền

trung thứ : đối xử tốt với mọi người, lấy lòng so lòng, đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ thay cho họ, dùng thái độ đối đãi với bản thân để đối đãi với người khác ).

đại công : cực kì công bằng vô tư; chẳng tư dục nghĩa là chẳng có những dục vọng tham muốn riêng tư )

 

 

Căn bản làm người - dựng được vững,

Nhân sanh chân đế lí thị tiền

thì Ý nghĩa chơn thật của đời người sẽ tự nhiên hiển lộ ra ngoài, tự nhiên hợp với thiên lí )

 

 

Nghe bài giảng, khích lệ dạy học

Cùng trưởng thành trong bầu khí vui

Được không ?

Các đồ nhi lớn nhỏ cùng tề tụ một Phật Đường, hỏi hỏi các con có ổn chăng ? giao thiệp vô ngại chỉ có yêu thương ( vô ngại : thông đạt tự tại chẳng có chướng ngại cách trở ) , truyền nhau lòng yêu thương, vun bồi nhân tài. Từng lớp lớp đều là nhân tài, hãy thật tốt mà trân trọng lấy, hiểu rõ cái chí của thầy, tuyển chọn nhân tài, có được không ? Đến bữa trưa rồi, chẳng phê thêm nữa, chỉ nguyện đồ nhi bảo trì động lực như lúc ban đầu, bảo trì gìn giữ trạng thái tốt nhất, có được không ?

 

Rau xanh quả trái rằng thượng phẩm,

Giải đói no bụng có sức hơi.

Dùng tâm cảm ân để thưởng ( nếm ) vị,

Đạo ở trong ấy, vô biên vui.

Thầy ẩn thân trong phật đường , chúc phúc đồ nhi thành công viên mãn.

Ha ha, ngưng.

 

 

 

Hỏa hầu

 

 

 

 

 

Tây Nguyên năm 2014, ngày 29 tháng 6, Dân Quốc năm thứ 103 Tuế Thứ Giáp Ngọ ngày mồng 3 tháng 6 âm lịch tại Phổ Hóa Phật Đường thuộc Chương Hóa.

Đạo Trường Chương Hóa, pháp hội quận Lộc Thân, cung kính khẩn cầu Tiên Phật từ bi chỉ thị huấn.

 

Hỏa hầu luyện đủ tánh quang hiện,

tánh quang : hào quang của phật tánh )

 

Tam tỉnh tứ vật bỏ tham sân

Tam úy cửu tư ham muốn nhạt

tam úy cửu tư : 3 sợ 9 nghĩ )

Ngược cầu chính mình đường rộng thênh

Vàng thật chẳng sợ lửa đến luyện

Lòng người chuyên thì núi đá xuyên

Định, tĩnh, an, lự, đắc, như như bất động, mới là bậc hiền sĩ chơn tu.

 

Ta là

Hoạt Phật Sư Tôn, phụng mệnh Mẫu, đến phật viện, ẩn thân sớm đã tham giá Mẫu nhan, lại hỏi các hiền khế có bình an khỏe mạnh chăng ? ngưng thần quán chú ( tập trung tất cả tinh thần tâm tư, sức chú ý ) trừ tạp loạn, tĩnh đợi thầy phê huấn tuyên ngôn. Ha ha !

 

Tâm tánh nhẫn nại hành từ bi,

Cứu độ chúng sanh ngộ bổn tông

Hỏa hầu tu trì trên sự việc

Luyện tánh bồi đức tiến thêm tầng

Quét trừ thói xấu bỏ tánh giận

Khôi phục bổn lai thiên chơn dung

khôi phục dung mạo ngây thơ, thiên tánh phật tánh vốn có ban đầu )

 

Phản bộc quy chơn là suất tánh

Phản bộc quy chơn : trừ bỏ đi những sự che đậy ngụy trang bên ngoài, khôi phục lại bổn tánh thuần phác ;

suất tánh : hành động tuân theo phật tánh mà trời đã ban phú cho

cả câu nghĩa là dẫn dắt cái tánh khôi phục lại trạng thái thanh tịnh trong sáng ban đầu, trở về lại cội nguồn ban đầu )

 

đoạn tuyệt mộng trần khổ chẳng tăng.

Triền triền miên miên luyến thế tục

Quyến luyến danh lợi rốt cuộc Không.

Rõ thấu gốc rễ của sanh tử,

Chớ có hồ đồ một kiếp qua.

Đời đời kiếp kiếp luân hồi chuyển

Tâm niệm thăng giáng, thưởng phạt phán

Xả đục hiện trong, biện rõ nghĩa

Chớ lạc lối quên mất cội nguồn.

Nên biết con đường tu hành này,

Hỏa hầu luyện đủ gầy ( dựng ) chơn công

Gặp chuyện bồi dưỡng năng lực thật,

Làm nhiều nói ít chẳng việc tranh.

Chịu bỏ tâm sức phụng hiến thật

Vui vẻ đón tiếp, thầm trợ người.

Tiếp dẫn hữu duyên vào phật viện

Đối nhân xử thế, xã giao rõ ràng.

đối nhân xử thế phải chân thành, lễ phép, xã giao qua lại phải quang minh rõ ràng )

 

 

Vui thích đón người, thảy hòa hợp

Tự độ độ người biển khổ thoát

Tâm tánh nâng cao mượn việc luyện

Đạo lí ( trong ) mọi việc ( phải ) nghiên cứu rõ ( kĩ càng )

Lời nói nhiều tất có khi vấp lỗi, chi bằng hãy thật tốt mà làm

Đích thân đi thực hành, đó mới gọi là quân tử

Đã tốt rồi lại phải càng tốt hơn

Vén mây dần sẽ thấy mặt trời, đợi chờ trời trong xanh quang đãng. Hiểu chăng ?

 

Chú thích :

Tam Tỉnh : Thầy Tăng Tử nói : Ta một ngày phản tỉnh lấy mình 3 lần :

Làm việc cho người có giữ được lòng trung chăng ?

Giao thiệp với bạn bè có giữ được chữ tín chăng ?

Những gì thầy đã dạy có ôn lại chăng ?

 

Tứ vật : Thầy Nhan Hồi hỏi về lễ, đức Khổng Tử đáp :

“Những gì không hợp với lễ thì không nên nhìn”

“Những gì không hợp với lễ thì không nên nói ”

“Những gì không hợp với lễ thì không nên nghe ”

“Những gì không hợp với lễ thì không nên làm ”

 

Tam Úy : nể sợ Thiên mệnh, nể sợ Đại Nhân, nể sợ lời dạy của Thánh Nhân.

 

Cửu tư Người quân tử có 9 điều phải suy xét :

Nhìn thì phải rõ, nghe phải hiểu, sắc mặt phải giữ cho ôn hòa, diện mạo phải đoan trang, lời nói phải trung thực, làm việc phải kính cẩn, có gì nghi hoặc không hiểu thì phải hỏi, lúc giận thì phải nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra. Thấy lợi thì phải nghĩ đến điều nghĩa.

 

Các đồ nhi mọi người có khỏe không ? lắng nghe đạo lí nghe thật nhiều, các con liệu đã có rõ lí ? thành tâm thành ý sẽ cảm động đất trời, tu thân dưỡng tánh, thay đổi vận mệnh sẽ chẳng thành vấn đề. Phải tu dưỡng trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, thời thời khắc khắc nói lời tốt, làm việc thiện, có lỗi lầm sai sót phải sửa lại cho tốt, làm một lần học một lần, mỗi lần đều phải có tiến bộ, biết chăng ? vào bếp học nấu ăn, từng chút việc đều phải dụng tâm, nước lửa vô tình phải chú ý. Thế nhưng, đấy chính là nơi tu luyện tốt nhất, hỏa hầu phải bắt đầu từ việc nấu ăn mà nhìn thấy, nêm quá hoặc thiếu đều không hợp vị, đúng không ?

 

 


 

Hàm dưỡng tâm tánh - chớ xem thường

Thật giả giả thật tự phân rõ

Tìm mảnh đất tu tâm ẩn diệu

Vui giữ đạo, hành trì ( đến ) vĩnh hằng

Tề tâm hộ trì pháp thuyền lái

Chở chúng về trời gặp Mẫu dung

Hiểu rõ đường tu của chính mình

Phò trợ giúp nhau cùng thành trưởng

Có nạn cùng gánh, cùng hoạn nạn

Có vui cùng hưởng, tăng ( thêm ) bầu khí vui

Khai hoang hạ chủng đều chẳng dễ,

Từ tâm bi nguyện trợ đạo hoằng

Có việc thì gầy công dễ dàng,

Những người dễ có được cơ hội, càng phải trân trọng ( nắm ) lấy mà hành

Phấn chấn hướng trước chẳng thoái chí

Chúng chí thành thành có quá trình

muốn có được mọi người đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, mọi người một lòng, lực lượng kiên cố như thành lũy thì phải có quá trình )

 

Mài hợp chúng tâm đạt cộng thức

( chỉnh hợp ý kiến của mọi người sao cho tâm của mọi người hợp nhau, đạt đến những quan niệm, cách nghĩ nhận thức thể hội chung )

 

 

Khiến mọi người thảy đều có thể triển hiện ra dung mạo thái độ khiêm cung

Lùi một bước thì biển mênh mông, trời không tận

Nhìn xa trông rộng, sự lí rõ

Vun bồi nhân tài, cổ huấn dục

Kinh huấn giáo dục chơn Hiền Anh

Người chống lên pháp thuyền cứu thế

Nhiệm ( vụ ) nặng đường xa hãy đi nhanh

Gánh vác thiên chức là thù thắng

Huyền tổ triêm quang, ơn trên phù hộ là điều hiển nhiên

Nên biết thệ nguyện lập trước phật

Phải thủy chung cẩn thận, khéo tận mọi khả năng

Gặp khảo chịu nạn tìm phương pháp

Chẳng thẹn hỏi dưới vạn sự thông

không lấy việc khẩn thỉnh sự chỉ giáo của những người có thân phận tương đối thấp hơn mình hoặc học vấn tương đối thiển lậu hơn mình cho là điều xấu hổ )

 

 

Thông đạt thiên hạ chẳng quải ngại ( lo lắng )

Ôm tông chỉ mà hành chơn đạo, được không ?

Phê ngôn lưu huấn đồ nhi xem đọc

Đã đến đây rồi ( thì ) cứ vui thích an tâm

Thời gian ngắn tạm, thoáng chốc đã qua mất

Nắm bắt ngay lúc ấy lập chí chân thành

Nhớ kĩ lấy niệm tu đạo kiếp này

Tồn tâm dưỡng tánh siêu phàm hơn nữa

Sư đồ đồng hành vui tu bàn

Nâng cao bản thân chẳng việc khó

Thầy ẩn trong Đàn chẳng nói nhiều thêm nữa

Chúc các đồ như ý, viên mãn thành công. Ha ha, ngưng !

 

 

 

品格 功德

 

 

修道品格驗當先,入孝出悌親善賢。

 

立身行道真誠願,戴仁抱義智通權。

 

玉在山而草木潤,淵生珠而崖不枯。

 

再培功德立志前,上學下達意恭謙。

 

博學不窮行不倦,莊敬日強果碩圓。

 

無過便是功,無怨便是德。

 

三不朽立,立德功言。

 

六度萬行,眾善奉行。

 

 

吾乃 南屏濟公,奉旨,至壇中,

 

隱身早已參 容,

 

復問愛徒否安平?主敬存誠無掛慮,

 

靜待為師批訓明。哈哈!

 

 

書香氣息學聖賢,蘭薰桂馥志如仙。

 

誠中形外明真理,詩書禮樂陳於前。

 

抱道奉行真實踐,體天應人無虛言。

 

坐言起行真智者,煥然一新樂喜歡。

 

諸事道理明根本,童蒙養性不倚偏。

 

正知正見顯正念,善念慈懷度有緣。

 

齊聚一堂好學道,內外一致達滿圓。

 

有志一同互相勉,更上層樓破難關。

 

課程活潑有至理,用心體察收穫甜。

 

安心於此坐端正,品格高尚為要端。

 

栽培英才借人物,莊嚴書院古道宣。

 

明理化眾脫苦海,建功立德二六間。

 

上下合心團結力,營造理想彌勒園。

 

中道行之不踰矩,立作模範代天宣。

 

各有殊勝因緣遇,善加珍惜靜心安。

 

淡泊明志理通貫,通天徹地悟妙玄。

 

一點啟發而開展,善自養性充浩然。

 

志道據德依於仁,能游於藝逍遙般。

 

隨處有道德涵養,敬老慈幼人本端。

 

本立道生不紊亂,行之有理皆當然。

 

捨己為人無私慾,大公寬厚忠恕傳。

 

為人根本立得穩,人生真諦理示前。

 

課題聽講教學勉,共同成長喜氣歡。

 

好嗎?

 

大小徒兒聚一堂,問問爾們OK嗎?

 

溝通無礙只有愛,愛心相傳人才培栽。

 

一波波皆是人才,好好珍惜,

 

明師志、選英才。

 

好不好?

 

晌午時分,不再多批,

 

只願徒兒保持最初的動力,

 

保持最佳的狀態。 好不好?

 

青菜蔬果稱上品,充飢飽腹有力氣。

 

感恩之心來品味,道在其中樂無邊。

 

師隱壇中,祝福徒兒圓滿成功。

 

哈哈止。

 

 

 

火候

 

 

 

西元二O一四年 六月二十九日

 

民國一O三年歲次甲午六月初三日

 

彰化普化佛院 彰化道場 鹿伸區法會

 

恭求仙佛慈悲指示訓

 

火候煉足性光現,三省四勿去嗔貪。

 

三畏九思嗜欲淡,反求諸己行路寬。

 

真金不怕火來煉,人心專則山石穿。

 

定靜安慮得,如如不動,是乃真修賢。

 

吾乃 活佛師尊,奉 命,至佛院,

 

隱身早參 皇  顏,

 

復問賢契否平安?

 

凝神貫注除紛亂,靜待為師批訓宣。

 

哈哈!

 

 

忍心耐性慈悲行,救渡眾生悟本宗。

 

火候修持於事上,煉性培德更上層。

 

掃除毛病去脾氣,恢復本來天真容。

 

返璞歸真乃率性,斷絕塵夢苦不增。

 

纏纏綿綿世俗戀,眷戀名利終究空。

 

明透生死之根柢,莫要迷糊過一生。

 

生生世世輪迴裡,心念昇降賞罰評。

 

激濁揚清辨明義,莫要迷失本根從。

 

當知修行這條路,火候煉足建真功。

 

遇事培養真能力,多做少說無事爭。

 

能肯付出實奉獻,默默助人喜樂迎。

 

接引有緣佛院入,待人接物酬酢明。

 

喜樂迎人皆和藹,自渡渡人脫苦坑。

 

心性提昇借事煉,諸事道理細參明。

 

言多必失不如做,躬行實踐君子稱。

 

精益求精不放棄,撥雲見日待天晴。

 

明否?

 

(以下內容 恩師以臺語 批示慈勉)

 

 

古錐徒兒大家好嘸?

 

聽道理聽真多,甘有明理?

 

誠心誠意感動天地,

 

修身養性,改變命運無問題。

 

日常生活之中要修養,

 

時時刻刻說好話做善事,

 

有失誤要改好,

 

做一遍學一遍,每一遍攏要有進步,知撫?

 

進入廚房學煮吃,

 

事事項項要用心,水火無情要注意。

 

但是,這是最好的修煉場所,

 

火候要由煮吃看起,

 

過與不及攏袜對味。對嘸?

 

(以下內容恩師以國語批示慈勉)

 

 

心性涵養勿視輕,真假假真自分明。

 

探賾索隱修心地,樂道行持至永恆。

 

齊心護持法舟駕,載眾回天見容。

 

明己修行之道路,互相扶持共長成。

 

有難同當共患難,有樂共享喜氣盈。

 

開荒下種皆不易,慈心悲愿助道宏。

 

有事建功乃容易,得之易者珍惜行。

 

奮發向前不退志,眾志成城有過程。

 

磨合眾心達共識,皆能含容態謙恭。

 

退後一步海寬闊,高瞻遠矚事理清。

 

栽培人才古訓育,經訓教育真賢英。

 

撐起救世寶筏者,任重道遠速進程。

 

天職擔當乃殊勝,玄祖沾光天佑明。

 

當知誓愿佛前立,慎始敬終盡善能。

 

遇考受難尋方法,不恥下問萬事通。

 

通達天下無罣礙,真道而行抱旨宗。

 

好嗎?

 

批言留訓徒兒觀,既來則安心喜歡。

 

時間短暫轉瞬逝,把握當下立志虔。

 

謹記此生修道念,存心養性更超凡。

 

師徒齊行樂修辦。提昇自我無事難。

 

師隱壇中不多述。祝徒如意成功圓。

 

哈哈止。

Số lượt xem : 338