BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Duyên Tình và Duyên Phật

Tác giả liangfulai on 2022-03-28 20:18:33
/Duyên Tình và Duyên Phật

Ta tìm tình duyên khắp chân trời

Thì ra tìm về “ của nợ ” thôi

Chẳng phải nợ ân tình sâu nặng

Thì là nợ tiền, nợ mạng thôi.


 

 

 

Ta nợ người ánh nhìn thương nhớ

Ta nợ người ước nguyện khi xưa

Ta nợ người câu thề câu hẹn

Ta nợ người năm tháng đợi chờ.

 

Ta nợ người đồng tiền bát gạo

Ta nợ người hy sinh dại khờ

Ta nợ người cuộc đời, sinh mệnh

Ta nợ người … nên duyên bây giờ.

 

Ta đi tìm duyên khắp chân trời

Thì ra duyên gắn liền nợ thôi

Chẳng phải người ta, thì mình nợ

Hết nợ cũng tức duyên hết rồi.

 

Ta đi tìm duyên khắp chân trời

Đâu ngờ duyên sâu chẳng xa xôi

Tạo hóa khéo an bài sắp đặt

Duyên sâu gần cạnh, cạn xa xôi.

 

Ta đi tìm duyên khắp chân trời

Duyên trần duyên Phật tùy tâm thôi

Duyên trần muôn kiếp ta tìm mãi

Chẳng tìm duyên Phật, khổ chẳng thôi.

 

Ngộ rồi ta sợ một chữ Duyên

Trần duyên là một khối não phiền

Phan duyên liền vào “ luân hồi mộng ”

Duy duyên thanh tịnh đắc an nhiên.

 

Tùy duyên bất biến tâm thanh tịnh

Nên chẳng tìm duyên, chẳng đợi duyên

Trí nhân duy tìm, chờ duyên Phật

Tự độ độ tha lên pháp thuyền.

 

Duyên

 

Thế gian muôn loài đều bởi duyên

Đến rồi lại đi, cứ luân phiên

Duyên sanh, duyên diệt, đời ngắn tạm

Trần duyên là một khối não phiền.

 

Nhân gian bao người vẫn đợi duyên

Si một hình bóng mãi vấn vương

Luân hồi muôn kiếp, người vẫn đợi

Nên vào biển sanh tử, tình trường.

 

Một chữ Duyên, khiến người vui, khổ

Vào sanh ra tử, luân hồi thường

Trần duyên chẳng chuyển thành Duyên Phật

Thì mãi trong vui khổ vô thường.

 

Nên cùng đại chúng kết Phật Duyên

Tự độ, độ tha tiêu nghiệp phiền

Chuyển hóa trần duyên thành duyên Phật

Thì chẳng còn vui khổ vô thường.

 

Số lượt xem : 742