BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Huyền Quan Tu Trì Quan ( Phần 2 )

Tác giả liangfulai on 2023-03-13 08:39:54
/Huyền Quan Tu Trì Quan ( Phần 2 )

無勞旁修道,只是此玄關

Vô lao bàng tu đạo, chỉ thị thử huyền quan


Xuất xứ : Tân Toản tục tạng kinh, tập 80 : Ngũ Đăng Hội Nguyên. Tân Toản tục tạng kinh, tập 83 : chỉ nguyệt lục

 

Kinh văn :   vô lao bàng tu đạo, chỉ thị thử huyền quan

 

Giải thích nghĩa của kinh văn :

 

Ngũ Đăng Hội Nguyên, Chỉ nguyệt lục ghi chép bài thơ ngộ đạo của Bạch Cư Dị : “ vô lao bàng tu đạo, chỉ thị thử huyền quan ”. Nội dung chỉ ra rằng không cần rất ư là vất vả tu luyện một cách mù mịt, uổng phí thời gian. Bài tập quan trọng của tu đạo chính là huyền quan khiếu này, chỉ cần hạ công phu nơi huyền quan bổn tánh này thì có thể thành tựu tất cả đạo nghiệp, để chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, Thánh vị của vô dư niết bàn.

 

Diễn nghĩa mở rộng : Bạch Cư Dị rất thích Phật học, tại nơi của Thiền Sư Phật Quang đắc được chánh pháp nhãn tạng của Chư Phật Bồ Tát truyền thừa xuống, trí tuệ rộng mở, tinh thông thơ văn, có sự thể hội vô cùng thâm nhập đối với việc tu trì huyền quan. Việc tu trì huyền quan là trực tiếp hạ công phu nơi bổn tánh, đấy là Tông môn chơn truyền mà Chư Phật Chư Tổ đã truyền thừa xuống từ các đời cho đến nay. Cung thỉnh Thiên mệnh Minh Sư mở ra tự tánh, trực tiếp thụ dụng, chứ không cần dựa vào sự giáo hoá của kinh điển, hay là các phương thức như ngồi xếp bằng, tham thiền, bế quan, niệm phật, tụng kinh, trì chú, tu khổ hạnh …để khai ngộ kiến tánh, tu thành chánh chánh quả. Cho nên, Hương Sơn Cư Sĩ Bạch Cư Dị mới nói : “ vô lao bàng tu đạo ”. Tiến trình quan trọng nhất của tu đạo chính là tìm được Thiên Mệnh Minh Sư mở ra huyền quan khiếu. Một khi cung thỉnh Thiên Mệnh Minh Sư mở ra huyền quan khiếu, tìm được tự tánh, sau đó hạ công phu nơi tự tánh thì có thể trừ bỏ đi những thói hư tính xấu không nên có của bổn tánh, hàng phục tất cả phiền não vọng tưởng, tăng thêm trí tuệ, viên mãn tam thân tứ trí, phước huệ song tu, trực liễu thành phật. Cho nên, Bạch Cư Dị nói : “ chỉ thị thử huyền quan ”, đấy chính là đốn pháp vô thượng tối thượng nhất.

 

Thiền Sư Động Sơn Lương Giới - Tổ Sư khai sơn của Tào Động Tông trong thiền môn – khi ngài từ hành với ân sư Vân Nham Thiền Sư của ngài, đã hỏi Vân Nham Thiền Sư rằng : “ Sư phụ trăm năm về sau, nếu có người hỏi đệ tử có phải đã đắc được chơn truyền của sư phụ, đệ tử nên trả lời như thế nào ? ” Vân Nham Thiền Sư đáp : “ chỉ cái này là ”. Căn cứ vào cái mà Hương Sơn cư sĩ đã nói : “ chỉ thị thử huyền quan ”, ý nghĩa giống nhau. Tâm pháp mà Minh Sư truyền thụ, chính là Bát Nhã chánh pháp mà Chư Phật Chư Tổ đã truyền thừa xuống - Bảo tạng huyền quan. Đấy là tâm pháp nhất phật thừa Tông môn mà Tổ Sư đời đời tương truyền, pháp môn nhất phật thừa này cũng là chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, vi diệu pháp môn, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, là phải trải qua nghi thức mật truyền của việc dặn dò âm thầm, nếu không, bất luận bạn học rộng uyên bác, hoặc kinh luận tràn ngập trong lòng, đều khó tìm ra được sự ảo diệu của nó. Huyền quan tu trì bao hàm pháp môn vô thượng thù thắng như thiên mệnh chơn truyền, tâm pháp chân truyền, đạo thống chân truyền, người đắc thì siêu sanh, người tu thì chứng quả, vô cùng tôn quý thù thắng. Từ của Lễ chúc rằng : “ dư kim lĩnh thụ ân sư mệnh, truyền nễ bổn lai huyền diệu quan ”. Đấy là lời dặn dò của Điểm truyền sư lúc truyền đạo, bởi vì điểm truyền sư truyền thụ huyền diệu quan, huyền diệu quan là bổn tánh, đầu nguồn, bổn lai diện mục, đạo, tâm tánh, phật, thập phương tam thế chư phật, cửa niết bàn…mở ra huyền quan khiếu chính là tìm được đầu nguồn của bổn tánh, căn nguyên của đạo, chỉ cần dựa theo bổn tánh để tu thì có thể hợp nhất với đạo, phản bổn quy hương, rời khổ đắc lạc.

 

Để tăng thêm lòng tin tu bàn của chúng ta, xin dùng kinh điển của các giáo để làm tham thảo ấn chứng, ví dụ như : “ ngô hữu chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền ”. “ Phật phật duy truyền bổn thể, Sư sư mật phó bổn tâm. ” “ứng như thị trú, như thị hàng phục kì tâm ”. Một đoạn đối thoại giữa Tứ Tổ và Pháp Dung : “千百法門,同歸方寸,河沙妙德,總在心源Thiên bách pháp môn, đồng quy phương thốn, hà sa diệu đức, tổng tại tâm nguyên ). Đại Tạng Kinh viết : 透脫玄關,令三界迷途歸一真實際thấu thoát huyền quan, lệnh tam giới mê đồ quy nhất chân thực tế ), 玄關大啟,正眼流通。」 ( huyền quan đại khải, chánh nhãn lưu thông 金鎖玄關,打開了也,他日能弘吾道者,必汝也。」kim toả huyền quan, đả khai liễu dã, tha nhật năng hoằng ngô đạo giả, tất nhữ dã 要叩玄關,須是有節操。」yếu khấu huyền quan, tu thị dữu tiết tháo 玄關金鎖輕掣斷,故鄉歸去急如風。」huyền quan kim toả khinh xiết đoạn, cố hương quy khứ cấp như phong ). 正念常現前,玄關具洞徹。」chánh niệm thường hiện tiền, huyền quan cụ động triệt ) 玄關盡悟,以成正覺之言。」huyền quan tận ngộ, dĩ thành chánh giác chi ngôn ) 擊碎玄關,萬里雲開,青天獨露。」kích toái huyền quan, vạn lí vân khai, thanh thiên độc lộ ) 打開玄關識鎖,親證本來。」đả khai huyền quan thức toả, thân chứng bổn lai ). Bạch Cư Dị nói : 勿勞旁修道,只在此玄關。」vật lao bàng tu đạo, chỉ tại thử huyền quan ). Phần trên chỉ đưa ra những ghi chép về việc tu trì huyền quan, vẫn còn vô số Thiền Sư ngữ lục, đều ghi chép trong đại tạng kinh, ấn chứng tầm quan trọng của việc tu trì huyền quan. Kinh quyển của Đại Tạng Kinh mênh mông như biển, người nay Thánh Phàm kiêm tu, Đệ tử Bạch Dương đem trọng điểm của tu hành đặt trên chí nghiệp của hoằng đạo độ người, không có thời gian để nghiên cứu đại tạng kinh, dẫn đến kết quả là vô số cái tu trì huyền quan trân quý vẫn chưa được chỉnh lí ra, chỉ cần có thêm thời gian, nhất định sẽ có nhiều cái tu trì huyền quan hơn được các Tiền Hiền Đại Đức có tâm hoằng đạo lần lượt làm ra nhiều tham thảo đi sâu hơn, sẽ phát hiện huyền quan tu trì chính là chánh pháp nhãn tạng bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền tôn quý thù thắng nhất mà chư phật bồ tát đã truyền thừa xuống. Nó là di sản trân quý nhất mà Tổ Sư Đại Đức các đời và các Tiền Hiền của Thiền Tông đã để lại, chỉ dẫn cho chúng sanh một con đường rõ ràng để về trời, có thể khẳng định huyền quan tu trì là đại pháp vô thượng thù thắng nhất, tôn quý nhất.

 

Tâm đắc tu trì :

 

Từ Tân Toản Tục Tạng Kinh quyển 80 : Ngũ Đăng Hội Nguyên, Tân Toản Tục Tạng Kinh quyển 83 : ghi chép của chỉ nguyệt lục : “ vô lao bàng tu đạo, chỉ thị thử huyền quan ”, khẳng định sự tôn quý và thù thắng của huyền quan tu trì, tu hành phải thanh tịnh lòng tin, lấy giác làm thầy, tuân thủ Phật Quy Lễ Tiết, tu nhân đạo để đạt thiên đạo, tâm tánh viên dung, vô trụ, vô niệm, vô tướng, viên mãn tam thân tứ trí, tề gia tu hành, không chấp chước danh tướng, nội công ngoại quả viên mãn, mới có thể khôi phục bổn lai diện mục thanh thanh tịnh tịnh. Chỉ cần hạ công phu nơi huyền quan bổn tánh, lập kỉ đạt nhân, bộc lộ ra sự từ bi và trí tuệ, là ngọn đèn sáng lớn nhất để phản bổn quy hương.

 

求師授記幸受真傳登聖域

開啟玄關識時養性沐恩光

 

Cầu Sư thọ kí hạnh thọ chân truyền đăng thánh vực

Khai khải huyền quan thức thời dưỡng tánh mộc ân quang

Số lượt xem : 451