BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nhận thức thiên thời, vượt qua mạt kiếp

Tác giả liangfulai on 2022-03-19 09:17:16
/Nhận thức thiên thời, vượt qua mạt kiếp

Thời đã đến những năm mạt kiếp,

Nhân quả nghiệp lực tăng tốc tìm,

Sáu vạn năm, đợt đại thanh toán,

Yêu ma quỷ quái đồng xuất hiện.


Quái lực loạn thần triển sở năng,

Tả đạo bàng môn hiển thần thông,

Thu hút chúng thiện nam tín nữ,

Chẳng phân tà chánh dễ đoạ lầm.

Phàm phu tục tử thiếu trí tuệ,

Tham chấp ma thông sẽ theo nhanh,

Tâm thần bất định đi theo chúng,

Vạn kiếp bất phục khó trở mình.

Con đường địa ngục nay rộng mở,

Sáu mươi ngàn năm thanh toán nhanh,

Vô công vô đức, oán đòi báo,

“Địa ngục nhân gian” sắp chóng thành.

Tai kiếp nhãn tiền nay đã đến,

Bao nhiêu “mê tử” còn phiêu lưu,

Khi có càn phong quét vũ trụ,

Ngọc đá phân ban ác nghiệp thu.

Thiên thời khẩn cấp, ngày tận thế,

Giai đoạn hoại nay đã đến gần,

“Thành, trụ, hoại, không”, luật sanh tử,

Nguyện người mau thức tỉnh tu hành.

Thiên tai nhân hoạ kiếp dồn dập,

Động đất, sóng thần, lũ lụt liền…

Công nghiệp, hạt nhân môi trường hại,

Nạn kiếp đao binh mãi triền miên.

Trăm bệnh lạ cùng nhau xuất hiện,

Yêu ma bám thân gây nhiễu phiền,

Vũ khí hạt nhân diệt nhân loại,

Đạo đức nhân tâm bị tổn thương.

Muốn tránh được đại tai kiếp này,

Cầu đạo, tu đạo việc trước tiên,

Giới sát, phóng sanh, thanh khẩu nguyện,

Thâm tâm thanh tịnh chẳng dục niệm.

Người đã có lập nguyện thanh khẩu,

Trong vô hình được gắn cờ vàng,

Đại kiếp đến Phật nhận cờ cứu,

Chứ không nhận người, chẳng vị thiên.

Chân công thật thiện, công đức lập,

Tài, pháp, vô uý song tiến hành,

Lại phải gia tăng nhanh tốc độ,

Hồi hướng công đức liễu nợ nhanh.

Rộng thiết phật đường xây “ Vân Thành ”,

Nơi tránh kiếp nạn, cứu chúng sanh,

Chúng yêu ma bất khả xâm phạm,

Phật quang che chở vui an lành.

Mỗi ngày trì tụng Di Lặc Kinh,

Độ hoá oan hồn ở bên mình,

Hoá giải oán khí trừ nghiệp chướng,

Mặt khác làm thân tâm thanh tịnh.

Tịnh tâm thủ huyền dụng tam bảo,

Thường quán tự tâm từng động niệm,

Thủ huyền khả giúp phân thật giả,

Pháp tướng “ tiên phật ” tại nhãn tiền.

Nắm chắc một đường dây kim tuyến,

Không tự lập phái, chẳng tranh công,

Thật thà siêng hành công liễu nguyện,

Tôn sư trọng đạo, đoàn kết lòng.

Tăng cường tinh tấn tu nội đức,

Thay đổi bản thân, sám hối tâm,

Buông hạ ngã chấp, khiêm học hỏi,

Thường phản tỉnh, soi quán tự tâm.

Hiện nay là thế giới ma quỷ,

Ma liên kết với các oan khiêm,

Nên tâm niệm người rất quan trọng,

Động niệm, phạm Quy, ma nhập liền.

Đại công vô tư học Tế Công,

Chẳng thiên chẳng lệch, tâm chánh công,

Buông ngã chấp, đại cuộc làm trọng,

Niệm niệm hàng đầu : “ lợi chúng sanh ”.

Dốc hết toàn sức thời mạt hậu,

Nhất tâm nhất ý độ chúng sanh,

Hộ trì thiên mệnh khai xiển đạo,

Tận trung, tận hiếu Mẫu Vô Sanh.

Người thiệt, trời bù thời mạt hậu,

Tiên Phật sẽ dần ít hiện thân,

Nhưng nhất định âm thầm trợ giúp,

Người thật tâm bàn, thật tâm tu.

Thời mạt pháp, Ma mạnh Phật yếu,

Bởi lòng người luôn khởi tâm Ma,

Đạo cao một thước ma một trượng,

Thảy do tâm chiêu cảm mà ra.

Thế nên Tiên Phật dần ít hiện,

“ Thật ẩn, giả hiện ” bởi tâm tà,

Huấn văn Hoàng Mẫu đã từng nói,

Tâm Phật Phật đến, Ma vời Ma.

Đương thời bàng môn vạn giáo khởi,

Chúng Phật tử dễ vào đường tà,

Tham chấp ma thông đoạ ma nghiệp,

Đoạ vào ma đạo khó ngày ra.

Thế nên phải nhận lí thật tu,

Giới luật làm thầy, phật quy giữ,

Một đường kim tuyến nắm thật chắc,

Chẳng rời phật đường, huấn, đồng tu.

Số lượt xem : 2693