BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Phật ơi, sao không độ nàng ?

Tác giả liangfulai on 2022-06-20 08:02:13
/Phật ơi, sao không độ nàng ?

Phật ơi, sao chỉ độ con ?

Còn nàng chẳng độ, xót thương thay nàng !

Phật rằng “ Tín ”, “ Nguyện ” là vàng,

Vô duyên khó độ, chẳng tin khó hành !


Từ tín mới phát nguyện, hành,

Duy hành mới chứng, công viên quả thành.

Hữu duyên con phải tu nhanh,

Khi mê thầy độ, ngộ rồi độ tha.

Hiện con ở chốn Ta Bà,

Duyên lành khả kết, phiên con độ nàng !

Chỉ cần tâm chí vững vàng,

Giới định tuệ đủ thì con độ nàng.

Phật nay ở chốn niết bàn,

Con thay Phật độ, hoá thân Phật Đà.

Độ nàng thoát cõi Ta Bà,

Con vốn là Phật, việc con nên làm !

Chỉ cần chẳng dính sắc phàm,

Tâm vô sở trụ, giới nghiêm thân mình,

Nhất tâm cứu độ hết mình,

Chuyển duyên phàm tục thành duyên Phật lành.

Độ nàng con phải độ nhanh,

Chớ mãi cầu Phật, ích chi nguyện cầu !

Nàng nào kết Phật duyên sâu,

Duyên cạn khó độ, duyên sâu dễ thành.

Duy con độ chắc công thành,

Bởi con luỹ kiếp duyên sâu với nàng.

Thế nên chớ mãi oán than,

Duyên con con độ, chớ mong Phật thầy !

Cũng là để khảo con đây,

Từ bi, trí tuệ, giới nghiêm đủ đầy ?

Đề thi con phải giải này,

Học thì phải khảo, lẽ đây thường tình.

Chỉ cần tâm sức hết mình,

Tự độ đã vững, độ tha khó gì ?

Con phải tự giải đề thi,

Đậu thì thành tựu, rớt thôi giống nàng !

Nghe rồi con chớ bàng hoàng,

Ai ta cũng độ, con đâu có phần !

Thành Phật vốn phải tự thân,

Khi mê thầy độ, ngộ rồi độ tha,

Tự độ cùng với độ tha,

Phận người học Phật, phải luôn ghi lòng !

Việc này thầy sẽ ngó trông,

Con làm viên mãn mới mong quay về !

Trách nhiệm thầy quá nặng nề,

Phận đồ nhi phải chia vai gánh cùng,

Tu hành sao khả ung dung ?

Để mình thầy độ, con tu sao thành ?

Học Phật phải độ chúng sanh,

Hành Bồ Tát đạo mới mong tu thành,

Ngộ rồi con phải làm nhanh,

Chớ lại hỏi Phật “ sao không độ nàng ? ” !

Số lượt xem : 666