BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Gõ Chuông Tâm

Tác giả liangfulai on 2022-03-19 16:48:51
/Gõ Chuông Tâm

Chúng sanh trong nhà lửa,

Đang say giấc mộng trường,

Nếu không người gọi thức,

Tất bị cháy tan xương !


 

Chuông chùa sớm tối vọng,

Khắp pháp giới phật âm,

Cốt thức tỉnh muôn chúng,

Mau thoát cơn mê mộng.

 

Chuông chùa cần người đánh,

Chẳng đánh chẳng vang âm,

Chuông trên người cũng vậy,

Chẳng đánh chẳng tỉnh mộng.

 

Mộng luân hồi sanh tử,

Chìm đắm sáu vạn năm,

Cũng bởi chưa từng gặp,

Minh Sư đánh " chuông tâm ".

 

Chuông tâm người người có,

Đánh vào chẳng phát âm,

Người nghe nghe chẳng thấy,

Nhưng tỉnh ngộ " bổn tâm ".

 

Muốn hiểu ý trong đó,

Mau tìm thầy Tế Công,

Người đánh " chuông tự tánh ",

Thức tỉnh " Phật trong tâm ".

 

Phàm có tướng là vọng,

Mượn tướng để ngộ tâm,

Nhờ tướng để tải đạo,

Ngộ vô tướng chơn tâm.

 

Chuông chùa âm vang vọng,

" Chuông tự tánh " vô âm,

Gõ vào tâm thanh tịnh,

Thường chuyển diệu pháp âm.

 

Bồ Tát Quán Thế Âm,

Ngoài quán chúng sanh âm,

Trong quán âm Tự Tánh,

Nên Phật Đạo viên thành.

Số lượt xem : 1113