BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chức trách và những điều cần biết của Đàn Chủ

Tác giả liangfulai on 2022-09-28 19:02:36
/Chức trách và  những điều cần biết của Đàn Chủ

Lời nói đầu

 

Đàn chủ : Cái gọi là “ chủ ” là mục tiêu của mọi người. Mục tiêu nếu chẳng chánh thì sai một li, đi một dặm, ảnh hưởng rất lớn.


Thân là đàn chủ nên thành khẩn nhiệt tình, khiêm cung hữu lễ ( khiêm tốn cung kính có lễ phép ), làm việc nghiêm túc, chịu đựng vất vả gánh vác sứ mệnh, xem đàn vụ là việc nhà của mình, yêu thương bảo hộ đạo thân xem như anh chị em của mình vậy, như thế mới chẳng phụ cái thân gánh vác chức đàn chủ.

 

 

I. Trách nhiệm của Đàn Chủ :

 

 

 

 

Thừa thượng – kế thừa tiếp tục tuyệt học của các bậc Thánh, lấy thiên địa làm tâm, giúp đỡ sư tôn, sư mẫu hoàn thành trách nhiệm trọng đại của việc phổ độ.


Tuân tiền đạo hậu ( tuân theo người đi trước, chỉ dạy người đi sau )   làm cầu nối giữa sư tôn, sư mẫu, lão tiền nhân, tiền nhân và những người hậu tiến.

 

Thể hội lãnh ngộ sâu sắc nỗi khổ tâm thành toàn của sư tôn, sư mẫu, lão tiền nhân, tiền nhân, điểm truyền sư, dẫn bảo sư và các vị Tiền Hiền.

 

Uống nước nhớ nguồn, báo ân liễu nguyện, chia sẻ nỗi lo lắng và ra sức gánh vác thay cho tiền nhân.

 

Cứu đời cứu người, thay đổi sửa bỏ những phong tục tập quán không tốt, vì sư tôn sư mẫu, lão tiền nhân, tiền nhân mà rộng bố đức.

 

Khải hạ  khai thác con đường cho người sau, cứu thế độ người, vì nhân dân lập mệnh, rộng độ chúng sanh, thành toàn đạo thân.

 

Thay trời tuyên hóa  rộng kết thiện duyên, tuyên dương đạo nghĩa, tận hết sức mình thành toàn đạo thân.


Hối nhân bất quyện ( nhẫn nại chỉ dạy cho người khác mà chẳng biết chán mệt )  chỉ dẫn tiến dần theo thứ tự, chú trọng tu dưỡng phẩm đức, nghiên cứu đạo học, tuân thủ phật quy, diễn luyện lễ tiết.

 

Kiến hiền nhi cử ( thấy người hiền tài mà tiến cử )  tiến cử đề bạt nhân tài, dựa vào tài năng mà sử dụng cho thích hợp khiến cho họ có thể tận dụng hết tài năng.

 

Kiểm thảo quá khứ, lập kế hoạch tương lai, tinh tiến chẳng mỏi, lúc nào cũng cải tiến, không ngừng cải tiến. 
 


 


II. Nhận thức mà đàn chủ nên có:

 

Ý nghĩa của việc thiết đàn   để tiếp nhận những chúng sanh có duyên của địa phương, khiến cho họ phát tâm, chánh kỉ thành nhân ( đoan chánh bản thân, thành tựu người khác ), tín nguyện hành chứng.

 

Vận chuyển pháp luân  thúc đẩy xúc tiến, phát triển đạo vụ, khiến pháp luân thường chuyển.

Nhận rõ mục tiêu  Đàn chủ là chủ của một phật đường, là người lái pháp thuyền, thân liên quan đến sự thành bại của bổn đàn và tánh mệnh của chúng sanh. “ Người cầm lái ” nên nhận rõ phương hướng, đi theo sự lãnh đạo của sư tôn, sư mẫu, lão tiền nhân, tiền nhân.


Báo ân liễu nguyện  tồn cái tâm cảm ân, tận tâm tận lực báo thiên ân, liễu nguyện của mình.


Thụ lập tiêu can  xây dựng tấm gương sáng mẫu mực ) ━ chẳng có đức thì khó mà tải đạo, đàn chủ nên thật thiện hành động, làm tấm gương sáng chuẩn mực cho các đạo thân.

 


 

III. Tiêu can mà đàn chủ nên lập ( tấm gương mẫu mực mà Đàn Chủ nên xây dựng )


 

Tam thanh tứ chánh  tiền tài rõ ràng, sắc phải rời xa mới có thể biểu thị đạo nơi thân mình. ( Tam thanh : Thánh phàm thanh, tiền tài thanh, nam nữ thanh; tứ chánh : thân chánh, tâm chánh, ngôn chánh, hành động chánh )


Chủ kính tồn thành  Khiêm tốn cung kính có lễ phép, kính trời, kính người, kính việc.

 

Tôn Sư trọng đạo  Uống nước nhớ nguồn, kính trọng người lớn tuổi và người hiền đức.


Nhân đạo tận thiện  nên giữ tam cang ngũ thường, ngũ luân bát đức, tam tòng tứ đức.


Đạo học sung thật ( làm giàu phong phú thêm kiến thức đạo học của mình )  tinh tiến chẳng mỏi, học mà chẳng ngán, nhẫn nại chỉ dạy cho người khác mà chẳng chán mệt.

 

Chánh kỉ thành nhân  Kỉ lập lập nhân, kỉ đạt đạt nhân ( tự mình làm tốt việc tu dưỡng lập thân xử thế và cũng khiến cho người khác có thể làm tốt việc tu dưỡng lập thân xử thế, tự mình cầu được thông đạt cũng khiến cho người khác được thông đạt ).

 

Chân tu thật luyện  Chẳng tham lấy, chẳng gấp gáp nóng vội, chẳng kiêu ngạo, cũng chẳng hận trời trách người, có thể thuận ứng với sự biến hóa của ý trời, giữ vững bổn phận, yên trong tình cảnh của mình, và du nhàn tự tại.

 

Chánh tri chánh kiến  dùng chân trí tuệ để dẫn dắt chỉ dạy cho những người hậu tiến ( vào sau ). Nhận lý thật tu, chẳng chấp trước nơi pháp, chẳng chấp trước hình tướng.

 

Đồng tâm đồng đức  đoàn kết hợp tác, bông xuống ngã chấp, không phân biệt bạn và tôi, nhất đạo đồng phong.

 


 

IV. Những khoản việc mà đàn chủ ở phật đường nên làm

 

Trong và ngoài phật đường phải chỉnh tề, sạch sẽ mới có thể hiển hiện sự trang nghiêm của đạo trường.

Phật đường công cộng : đàn chủ nên giúp đỡ phật đường về tiền tài sức lực và nên thường về phật đường giúp đỡ đàn vụ, thành toàn đạo thân.

 

Trách nhiệm đàn chủ phải tận đến : chủ động phụ trách, quan tâm đàn vụ, nhân lực, tài lực, vật lực, tâm lực, phụng hiến mọi thứ.

 

Lập kế hoạch cho đạo vụ : bàn đạo, phối hợp sự vận hành của đạo trường lớn, thành toàn đạo thân.

 

Cẩn thận tuân thủ phật quy, nên thuộc lòng tất cả các lễ tiết thao biện.


Cho người ta sự tiện lợi, tiếp đãi đạo thân một cách khiêm tốn, cung kính, có lễ phép, đón tiếp tiễn đưa, thiết tưởng chu đáo.


Tài vụ rõ ràng   tài vật  của đạo thân hành công phải ghi chép rõ ràng tường tận.  

 


 

V. Thái độ nên có của đàn chủ thành toàn đạo thân

 

Cử chỉ văn nhã có lễ phép, hữu thiện ôn hòa


Phải có lòng thương yêu  quan tâm đến đạo thân, thái độ ôn hòa dễ gần, xem như anh chị em của mình.


Phải có lòng nhẫn nại  chỉ dạy dẫn dắt từng bước theo thứ tự, nhẫn nại chỉ dạy cho người khác mà chẳng biết mệt mỏi, dựa vào tố chất khác nhau của người được chỉ dạy mà dẫn dắt chỉ dạy cho họ khác nhau, chẳng ngại phiền phức.

 

Phải có sự thành tâm  chỉ cần thành tâm thì chẳng có việc gì làm không xong. Sự chí thành có thể làm cảm động trời, người.

 

Kiến hiền nhi cử ( thấy người hiền tài mà tiến cử ) nhìn thấy người hiền tài mà không thể tiến cử thì là chậm rồi, không được làm trì hoãn đạo thân.


 

Vi. Những thói xấu khuyết điểm mà các đàn chủ thường dễ phạm phải

 

1.Hữu danh vô thật, tuy gọi là đàn chủ, nhưng thật ra là “ đàn khách ”

 

2.Ngã chấp ( chấp trước cái tôi ) quá nặng, địa vị càng cao càng kiêu ngạo, tự đại, chẳng thể có sắc mặt hòa nhã vui vẻ dễ gần.

 

3.Tùy tiện chẳng giữ kỉ luật, làm việc chẳng nghiêm túc, đối người chẳng nhiệt tình, ứng phó qua loa cho xong, qua được thì qua chứ chẳng cầu tiến bộ lên, chỉ tham tìm sự an dật ở trước mắt chứ chẳng lập kế hoạch lâu dài, tuy ở phật đường nhưng mất đi ý nghĩa tu hành.

 

4. Chẳng chịu trách nhiệm, bàng quan chỉ đứng bên ngoài nhìn, phân luận này nọ, khiến cho phật đường chẳng thể tổ chức đoàn kết, không khác gì một đống cát rời.

 

Thường oán trời trách người, lời nói hành động trái với nhân nghĩa, tự cam chịu đọa lạc, chẳng cầu tiến bộ, ý khí dụng sự ( xử lí sự việc chỉ dựa vào tình cảm, phần nhiều chẳng dựa vào lý trí ), chẳng biết quay ngược lại đòi hỏi bản thân mình, chẳng biết cảm thông hiểu  cho người khác.

 

Chẳng thể tùy hỷ bố thí, nhìn thấy người khác tốt thì tâm sanh sự đố kị, chẳng như ý muốn của mình thì sanh niệm sân hận. ( chú thích : tùy hỷ : do tán thành loại hành vi nào đó của người khác mà sanh tâm vui vẻ, ca ngợi ; còn có nghĩa là tham dự bố thí, quyên góp tiền, thấy người khác bố thí thì cũng sanh tâm vui vẻ ca ngợi )

 


 

VII. Những hạng việc mà đàn chủ nên cải thiện

 

Cùng một phật đường tình cảm phải sâu dày như anh chị em vậy, nên đồng tâm đồng đức, đoàn kết hợp tác, cùng sáng lập thánh nghiệp.

 
Thành toàn nhiều những đàn chủ đã lập gia đình, tề gia tu đạo, phát triển phật đường gia đình.

Những đàn chủ thuộc cùng một phật đường nên mỗi tháng, mỗi tuần mở họp ít nhất một lần để thúc tiến cảm tình với nhau và nghiên cứu thảo luận đạo vụ.

 

Tư cách đàn chủ 

Gia đình trong sạch, tư cách cao thượng

Phẩm hạnh đoan chánh, tuân thủ quy củ

Tôn sư trọng đạo, phật duyên sâu dày

Thanh khẩu trường chay, nhận lý thật tuĐàn chủ nên ra sức thực hành những việc nói trên, cố hết sức làm tốt chức trách của mình, làm giàu nội đức, kiến lập ngoại công, hoàn thành sứ mệnh của đàn chủ, đạt đến hoàn thành nghĩa vụ mà mình nên tận hết sức làm, báo ân liễu nguyện, hy sinh bản thân, thành toàn người khác mới đủ tiêu chuẩn. Hy vọng mọi người cùng khích lệ nhau.

 

 

 

 

Số lượt xem : 1530