BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Duy chỉ có

Tác giả liangfulai on 2022-03-12 22:56:58
/Duy chỉ có

Duy chỉ có mở rộng cửa lòng, mới có thể vào cửa đạo bên trong

Duy chỉ có mở rộng cửa lòng, mới có thể tiếp dẫn chúng sinh độ.

Duy mở lòng học tu bàn đạo, mới qua nổi Cổng Nam Thiên Môn

Duy chỉ có vào sâu bên trong, mới thấy rõ mọi thứ trong đó.

Duy chỉ có vào sâu khám phá, mới không ngoài cửa đoán già non.

Duy chỉ có thực tiễn tu bàn, mới thể ngộ tôn quý của Đạo.


 

Duy chỉ có thực tiễn trải nghiệm, mới khả khiến tâm cảnh nâng cao.

Duy chỉ hạ mình khiêm học đạo, kiến thức đạo tâm mới trau dồi

Duy chỉ có khiêm lòng học đạo, mới biết sao hợp Đạo Đất Trời

Duy chỉ tín, nguyện hành sâu đạo, mới khả cải biến vận mệnh đời

Duy xả bỏ dục lạc ngắn tạm, mới khả đạt vĩnh hằng an vui

Duy công phu sâu nơi tự tánh, mới phát diệu trí đức vô lượng

Duy kiên trì nhẫn nại đến cùng, mới đạt tới đích mình mong muốn

Duy thường cảm ân, giữ tín nguyện, mới được Phật, nhân thiên hộ trì

Duy thường tồn cái tâm sám hối, mới thấy lỗi thân chẳng lỗi người

Duy xả thời gian tận việc Thánh, mới không “ bận mãi ” việc phàm đời

Duy hy sinh, phục vụ đại chúng, mới sớm sạch nợ lũy kiếp đời

Duy chỉ có vô vi phụng hiến, mới khả khế hợp đạo đất trời

Duy chỉ có vô vi phụng hiến, mới không oán Trời, chẳng trách người

Duy đạo hóa gia đình xã hội, mới là tâm chân thật thương người

Duy độ Chúng sinh không chán mỏi, khả tận đại đại hiếu Trời, Người

Duy độ Chúng sinh không chán mỏi : Cha, mẹ, Thầy vĩ đại nhất đời

Duy vẹn tròn Tiên Thiên nguyện lập, mới chẳng mãi hậu thiên luân hồi.

Duy xây “ lâu đài công đức” ở, mới không “ công dã tràng ” muôn đời.

Duy tinh tấn tiêu “lũy kiếp nghiệp”, không bị nghiệp lôi kéo luân hồi.

Duy tự mình cho mình cơ hội, Tiên Phật, người khác trợ duyên thôi !

Duy chỉ có kết thúc sinh mệnh, mới biết Đạo quý : tiếc muộn rồi !

Duy hoàn thành sứ mệnh nguyện lập, mới không uổng chuyến đến nhân gian.

Số lượt xem : 696