BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Mỗi Ngày Tu Bàn Đạo

Tác giả liangfulai on 2022-04-17 21:37:30
/Mỗi Ngày Tu Bàn Đạo

Mỗi ngày tu bàn mỗi ngày công
Ngày chẳng tu bàn uổng trôi không
Đạo vốn tự nhiên không ngừng nghỉ
Làm lợi muôn chúng chẳng trụ tâm.


 

 


 

Chẳng mỏi chẳng mệt chẳng nhàm chán
Như vầng nhật nguyệt giữa hư không
Trải ánh từ quang rọi muôn vật
Vô vi, bình đẳng mãi vận hành.

Người tu bàn đạo phải hợp đạo
Khế nhập diệu lý đạo vận hành
Mới khả quay về Chơn Diện Mục
Tự nhiên hợp đạo, đạo tựu thành.

Chúng sinh sở dĩ chẳng thành đạo
Chỉ bởi tồn ích kỷ tư tâm
Tam tâm, tứ tướng, thường phân biệt
Vọng tưởng, chấp trước, ngũ độc còn.

Một đời người trôi qua nhanh chóng
Ngắn ngủi, vô thường, Không về Không
Mắt nhắm, mắt mở một ngày lại
Mắt nhắm không mở, một đời xong.

Từng thời khắc cơ hội nhanh chóng
Qua chẳng về lại để uổng không
Chẳng nắm bắt nhanh tu bàn đạo
Thì bận thân tâm luân hồi vòng.

Trí nhân tu bàn đạo tận tâm
Chẳng cần đốc thúc, tự giác tâm
Kẻ dại đợi chờ người thúc đẩy
Tâm chẳng hợp đạo sao tu thành ? 

Sinh mệnh đời người giữa một hơi
Khả trong tích tắc đã mất rồi
Tu bàn viện lý do chờ đợi
Vô thường lại đợi kiếp sau thôi !

Nếu chẳng cần công đức siêu độ
Tất cả vong hồn thoát luân hồi
Nếu chẳng do nghiệp lực lôi kéo
Tội hồn thoát khỏi địa ngục rồi.

Thói quen nghiệp lực tự gieo tạo
Chính là gông cùm tự xích mình
Bởi tham tư lợi vô công đức
Tự giới hạn, đâu ai buộc mình !

Muốn phá xích gông cùm nghiệp lực
Duy lợi ích chúng, quên tự thân
Khuếch đại tâm lượng thành vô hạn
Đâu còn xiềng xích khả trói mình.

Tu đạo bàn đạo cứu độ sinh
Nương theo thiên mệnh phá gông cùm
Mài luyện chuyển nghiệp lập công đức
Trí nhân nắm bắt tự độ mình. 

Mỗi ngày tu bàn mỗi ngày công
Ngày chẳng tu bàn uổng trôi không
Trí nhân dụng sinh mệnh ngắn tạm
Tạo tuệ mệnh giá trị vĩnh hằng.

Mỗi ngày tu bàn mỗi ngày công
Ngày chẳng tu bàn uổng trôi không
Sinh mệnh thân người có kì hạn
Theo nghiệp, công đức định giáng thăng. 

Mỗi ngày tu bàn mỗi ngày công
Ngày chẳng tu bàn uổng trôi không
Muốn biết quá khứ xem hiện tại
Muốn biết vị lai, xem hiện hành.

Số lượt xem : 1885