BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sám Hối Sáu Căn

Tác giả liangfulai on 2022-03-16 11:20:12
/Sám Hối Sáu Căn

Lòng thành chí tâm con sám hối
Trước Lão Mẫu, Chư Phật mười phương
Đệ tử chúng con họ và tên…
Cùng pháp giới chúng sanh sám hối.


 

 

 

 

Từ vô lượng kiếp mãi đến nay
Nhãn căn tham trước sắc đắm say
Lầm hoa giả mà quên trăng thật
Gieo nghiệp phiền não ái dục đầy.

 

Mắt nhìn lệch khác gì như quáng
Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn
Chưa mù mà mắt không tinh
Chẳng hay “ mặt thật ” của mình ra sao.

 

Bao đời kiếp si mê trước sắc
Cam chịu làm nô lệ ái ân
Thiêu thân lao “lửa dục” hoại mình
Hại người hại mình gieo bao tội.

 

Gặp sang giàu, tranh nhau nhướng mắt
Thấy kẻ nghèo, lánh vội lìa xa
Từ nhãn căn phân biệt mà ra
Khiến tâm hoen ố sa lầy dục.

 

Thấy người bệnh khổ, đâu thèm đoái
Ngắm hình gợi dục mãi sưa say
Lỗi mình, tìm hoài chẳng được một
Lỗi người, soi rõ từng mảy may.

 

Đến Phật đường, Già Lam, chùa tháp
Thấy tượng, kinh, chẳng chút đoái hoài
Tại chùa lại đoái gái trai
Mãi mê liếc mắt đưa mày sắc dâm.

 

Chẳng nể sợ Long Thần, Hộ Pháp
Làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm
Tội này vô lượng vô biên
Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra.

 

Nghiệp ác này phải sa địa ngục
Bao kiếp lâu mới được làm người
Làm người lại bị mắt đui
Nếu không sám hối hẳn thời khó xong.

 

Nay con nguyện một lòng sám hối
Biết bao điều tội lỗi xưa nay,
Thành tâm quỳ trước Mẫu đài,
Lạy mười phương Phật tỏ bày ăn năn.

 

Nguyện tận hư không giới mười phương
Chư Phật Bồ Tát rủ lòng thương
Đem nước phép huệ nhãn rửa gột
Khiến tội chướng nhãn căn tịnh trừ.

 

Lòng thành chí tâm con sám hối
Trước Lão Mẫu, Chư Phật mười phương
Đệ tử chúng con họ và tên…
Cùng pháp giới chúng sanh sám hối.

 

Nhĩ căn bất tịnh, tai hướng ngoại
Nghe pháp âm thời, lòng nghi ngại
Nghe điều xấu thời, phiền não khởi
Muôn điều sai trái lắng tâm hoài.

 

Thích lời tà, ghét nghe chánh pháp
Tánh tịnh quên, mãi miết theo ngoài
Sáo đàn inh ỏi cứ khoái tai
Mõ chuông tụng niệm kinh, nào đoái.

 

Lời dâm tà, thị phi để dạ
Lời kinh cùng tiếng kệ, ngoài tai
Lời dua nịnh vui thích nghe hoài
Ưa “ mật ngọt ” , ghét lời ngay thẳng.

 

Nghe lời phải đã nào tin nhận
Lời gian nịnh, thị phi tin ngay
Thế nên nghiệp phiền não sâu dày
Giận thù để dạ, gây bao tội.

 

Lời thầy dạy, chẳng thèm nghe tới
Lời bạn hiền, bỏ mặc ngoài tai
Hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài
Chạy theo tiếng ái, vui vầy giai nhân.

 

Lời kinh kệ, chẳng màng chẳng thích
Tai chướng bẩn đục nên chẳng nghe
Tiếng lương tâm phản tỉnh vọng về
Chẳng nghe đoái, dẫu âm vang dội.

 

Tội như vậy vô biên vô lượng
Nhọc thần thức đoạ tam ác đường
Sanh làm người mãi điếc tai luôn
Nay con sám hối , tịnh nhĩ chướng.

 

Nguyện Lão Mẫu Chư Phật mười phương
Từ bi đại xá rủ lòng thương
Muôn tội từ nhĩ căn con tạo
Chí tâm con sám hối sạch trừ.

 

Lòng thành chí tâm con sám hối
Trước Lão Mẫu, Chư Phật mười phương
Đệ tử chúng con họ và tên…
Cùng pháp giới chúng sanh sám hối.

 

Từ vô thỉ kiếp mãi đến nay
Mũi tham mùi lạ, trăm thứ say
Đắm hương trần tục da thịt toả
Mùi thân nam nữ, mê ngất ngây.

 

Hương son phấn hồng nhang luyến chặt
Đắm nước hoa, dục khởi bừng bừng
Duy mùi hương giới định, chưa từng
Luân hồi muôn kiếp mũi nào biết.

 

Diệu hương công đức Phật mười phương
Tràn ngập pháp giới, toả ngát thơm
Mũi chướng hôi trược đâu ngửi thấy
Nhận lầm hương giả, thúi thành thơm !

 

Khói thuốc lá suốt ngày ngây ngất
Phì phèo mọi chốn, nào ngại ai
Tự hại, luỵ bao người bị hại
Nguy mạng trẻ nhỏ, nữ mang thai ...

 

Thân thể tứ chi, tóc da thịt…
Đều là do cha mẹ phú cho
Phải trân trọng không làm tổn hại
Hiếu đạo khởi đầu từ đó thôi.

 

Do bởi vô minh tham mùi lạ
Nên mùi khói thuốc đắm nghiện sâu
Vô tình khiến thân quyến luỵ khổ
Gieo mầm gây bệnh mang thương đau.

 

Trước bàn Phật, hoa thơm quả đẹp
Khói quyện quanh phảng phất hương trầm
Trộm hương kề mũi hít thầm
Long thần há nể, quỷ thần xem khinh.

 

Từ chợ xa, bếp gần phảng phất
Mùi thịt nướng, mắm ruốc, tỏi hành …
Ngửi rồi dính mắc khởi tâm
Khai trai như thể chưa từng nguyện qua.

 

Những điều trên đều là nghiệp mũi
Đã từng gây tội lỗi vô biên
Dẫy đầy một khối trần duyên
Chết rồi đường ác phải liền đoạ sa.

 

Trả hết nghiệp rồi lại sinh tiếp
Làm thân người bệnh nghiệp khổ thay
Chí thành con sám hối từ nay
Chân ăn năn, tỏ bày trước Phật.

 

Nguyện tận hư không giới mười phương
Chư Phật Bồ Tát rủ lòng thương
Muôn tội từ mũi căn con tạo
Nương nhờ sám hối sạch từ đây.

 

Lòng thành chí tâm con sám hối
Trước Lão Mẫu, Chư Phật mười phương
Đệ tử chúng con họ và tên…
Cùng pháp giới chúng sanh sám hối.

 

Căn lưỡi tham luyến muôn loại vị
Chẳng kể gì xấu tốt, sạch nhơ
Đắm thèm máu thịt tanh dơ
Nhân từ đánh mất, tự làm uế thân.

 

Gà vịt cá … đủ loài đủ kiểu
Chiên nướng hầm … nêm mắm, tỏi, hành
Tự dối lòng, khử vị hôi tanh
Miễn sao khoái khẩu lưỡi thèm tất.

 

Bao sinh mạng vì lưỡi mà mất
Cơn thèm khởi, nên phải thoả lòng
Trực tiếp, gián tiếp sát hại vật
Khen ngợi, giới thiệu, quảng cáo nhanh.

 

Nay món này, mai tìm món khác
Muôn kiểu độc lạ, nghe tìm ngay
Nào óc khỉ sống, nào cá nhảy
Đuông dừa sống chấm mắm nồng cay…

 

Nay chưa đủ, mai tìm ăn nữa
Gặp phải kỳ đến bữa đàn chay
Cầu Thần lễ Phật lời hay
Thà để bụng đói qua ngày cho xong.

 

Thức ăn chay chán lòng lạt miệng
Khi phải ăn, chẳng luyến chẳng màng
Như người bệnh phải vương mang
Ăn không ngon miệng, cốt dùng qua loa.

 

Thấy thịt cá lòng liền hoan hỷ
Chén rượu nồng bí tỉ vui vầy
Cưới gả, sinh nhật, ma chay
Cỗ không rượu thịt chẳng thèm dự xơi.

 

Tham vị ngon lưỡi gây trọng tội
Vô minh che lấp, hại thân nhân
Ăn quyến thuộc đầu thai đổi dạng
Chẳng tin nhân quả lời Phật răn.

 

Ân tình xưa chưa tròn báo đáp
Luyến vị thịt, dùng oán báo ân
Khiến yêu thương trở thành thù hận
Oán, hoạ, bệnh cũng từ lưỡi sinh.

 

Bệnh từ miệng vào, hoạ từ lưỡi
Phần nhiều bệnh, hoạ từ lưỡi căn
Thức ăn bất tịnh, lời uế vọng
Não phiền tự mình, khổ chúng sinh.

 

Ba tấc lưỡi chuyên lời đâm thọc
Lời ác tà, gian dối, dệt thêu
Rỗi nhàn thường buôn chuyện lắm điều
Thị phi lỗi người moi từng chút.

 

Lỗi bản thân giấu che đây đó
Khoe sở trường, khoác lác đức năng
Điều hổ thẹn giấu kín nội tâm
Duy phơi bày, chỉ trích người khác.

 

Lời gièm xỉa như bày thuốc độc
Nịnh hót như cung bậc phím đàn
Lấy điều sai quấy điểm trang
Nói không thành có, vẽ bày mắm nêm.

 

Lời tri ân, tiếc rẻ dè sẻn
Lời ngợi ca, duy chỉ dành mình
Lời vong ân, oán than, dỗi trách
Lời vô tình, chẳng ngớt ỏi inh.

 

Vô lễ với họ hàng Tam Bảo
Mắng chửi người, hỗn cãi mẹ cha
Gièm pha, dè bỉu người ta
Luận bàn kim cổ, nào là khen chê.

 

Lưỡi không xương, nói lời lươn lẹo
Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều
Nhiều nguyện lập trước Phật chẳng liễu
Lật lọng nuốt lời biết bao nhiều.

 

Tán thuyết tà kiến, báng Tam Bảo
Đoạn chánh pháp luân từ lưỡi căn
Lưỡi lời ác đoạn công đức chủng
Gây tạo tội lỗi vô biên lượng.

 

Việc như vậy trùng trùng vô kể
Như hà sa chẳng thể đếm cùng
Chết sa địa ngục nấu nung
Lưỡi môi cày kéo, nước đồng rót vô.

 

Quả báo ấy chẳng bao giờ hết
Sanh làm người câm điếc suốt đời
Nay con quỳ trước Mẫu đài
Cúi lạy Mẫu Phật, tỏ bày ăn năn.

 

Vị pháp Chư Phật khắp pháp giới
Do tội lưỡi căn chẳng biện ra
Chí tâm thành khẩn con sám hối
Nguyện tiêu trọng tội, tịnh lưỡi căn.

 

Lòng thành chí tâm con sám hối
Trước Lão Mẫu, Chư Phật mười phương
Đệ tử chúng con họ và tên…
Cùng pháp giới chúng sanh sám hối.

 

Xét thân xác tinh cha, huyết mẹ
Phối hợp nên nhờ thế hình thành
Trăm hài năm tạng kết sinh
Chấp cho là thật thân hình của ta.

 

Từ trong thai, thân này tạo tội
Chín tháng mười ngày nhọc Mẫu thân
Đến ngày sinh, giãy giụa quẫy đạp
Khiến mẹ đau buốt chói từng hồi.

 

Như đâm như xỉa như cào cấu
Như nghìn mũi dao đâm ruột gan
Đau đớn vô cùng, kể sao xiết
Mạng như ngàn cân treo tóc thôi.

 

Vì nuôi con, mẹ cam vất vả
Tạo bao ác nghiệp, mẹ cam lòng
Chỉ mong thân con khoẻ lớn nhanh
Bổ thân con bằng bao sinh mạng.

 

Đã bao lần, thân con bất hiếu
Mẹ cha yếu, con chẳng đỡ đần
Thói xấu muôn kiểu nhiễm dần
Hoại danh cha mẹ, tổn thân, luỵ người.

 

Nào thân buông thả theo dục vọng
Nghiện ngập, say xỉn, tai nạn gây
Bệnh nhiễm, bệnh truyền, hại nhau khổ
Xử nhau gieo oán hận sâu dày.

 

Tự quên mất bỏ qua “ thân pháp ”
Nên dâm tà, trộm cướp, sát sinh
Khiến cho tội nghiệp đầy mình
Để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi.

 

Nào biết phải “ mượn giả tu thật ”
Dẫu biết thời thân vẫn biếng lười
Chẳng tinh tấn hành công đức lập
Luống qua ngày tháng, phụ tứ ơn.

 

Nghiệp sát sinh, chân tay thường động
Chẳng lòng từ hạ sát chúng sinh
Đâu hay sinh vật với mình
Vốn cùng một thể, tánh chung một nguồn.

 

Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc
Duy sợ không đau, chẳng chết nhanh
Ra tay tới tấp mạnh nhanh
Tung đòn chí mạng, tuyệt đường thoát thân.

 

Nào chế thuốc độc, nào hạ độc
Nào chơi ngải bùa trù yểm nhân
Nào nạo phá thai vứt như rác
Làm, buôn hàng giả… muôn loại hình.

 

Đánh đập bà con không thương tiếc
Giam ngục tối, tra khảo ngửa nghiêng
Làm nhục, bắt cóc tống tiền
Luân hồi muôn kiếp từng vui quen làm.

 

Người còn hại, dễ gì thương vật
Nào đốt rừng, săn thú, lấp khe
Bẫy chim, bắt cá, bao trò…
Bắn đâm thương tích, lột da, chiên xào …

 

Thấy của quý, lòng tham liền khởi
Cướp giật, móc túi, cạy cửa, rương
Đến nơi chùa tháp thiền đường
Lòng tham thấy của, tay nào bỏ qua.

 

Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu
Mới tạo thành tội báo, nghiệp sinh.
Cho dù cọng cỏ, muối, đường …
Không cho mà lấy đều sinh nghiệp này.

 

Mê nhan sắc, tơ lòng bủa khắp
Thích dáng xinh mắt đắm ái tình
Quên đi hai chữ liêm trinh
Tà dục trỗi dậy, thân liền thả buông.

 

Lòng chung thuỷ dần dần vơi cạn
Lén tư tình đụng chạm gái trai
Nắm tay âu yếm kề vai
Trèo tường khoét vách chỉ vì nghiệp dâm.

 

Nào loã lồ, phơi lưng, hở ngực
Hình dung tục tung khoe khắp nơi
Quay clip gợi cảm gọi mời
Truyền nhau liên kết toàn phim truỵ đồi.

 

Quên lễ tiết, giới cấm bỏ mặc
Thân hành dâm phi địa, phi thời
Tuỳ tiện dâm loạn mọi nơi
Dẫu nơi chùa tháp, thánh đường uy nghiêm.

 

Tội lỗi ấy vô phương kể xiết
Chết liền sa Vô Gián ngục hình
Bao đời tội báo không cùng
Gái nằm giường sắt, trai ôm cột đồng.

 

Mười phương Chư Phật phóng tịnh quang
Chiếu rọi thân con, vẫn mơ màng
Tội chướng thân nặng nên chẳng cảm
Chỉ biết tham đắm xúc “mềm êm”.

 

Nay con cảm muôn phần hổ thẹn
Hối hận vô cùng lỗi xưa gây
Tội lỗi thân này chẳng dám giấu
Ăn năn trước Phật con tỏ bày.

 

Nguyện Lão Mẫu Chư Phật mười phương
Từ bi đại xá rủ lòng thương
Muôn tội từ thân căn con tạo
Chí tâm con sám hối dứt trừ.

 

Lòng thành chí tâm con sám hối
Trước Lão Mẫu, Chư Phật mười phương
Đệ tử chúng con họ và tên…
Cùng pháp giới chúng sanh sám hối.

 

Dòng suy nghĩ quẩn quanh không dứt
Chấp tướng nên dính mắc tình trần
Như tằm kia nhả tơ giăng
Kết thành cái kén tự giam thân mình.

 

Như “ thiêu thân ” tự tìm vào lửa
Để lửa hồng thiêu huỷ xác thân
U mê chưa tỉnh tâm thần
Đảo điên vọng tưởng mê lầm mà ra.

 

Ý căn bất tịnh tham đắm pháp
Thế nên cuồng vọng mãi không thôi
Tuỳ các duyên cảnh khởi tam độc
Tự phiền não bởi sân si tham.

 

Tâm ý chạy rong như vượn, ngựa
Khó yên một chỗ, cực khó dừng
Lại như keo hồ dính bám chặt
Khắp nơi tham trước, dính mắc tâm.

 

Tam độc đứng đầu chính tham dục
Tranh đoạt chẳng từ thủ đoạn gì
Mưu ma chước quỷ muôn độc kế
Tham bòn vơ vét từng đồng, ly.

 

Một lời mười vẫn còn tham lấy
Lòng như thùng không đáy, đâu hay
Bao giờ rót được cho đầy,
Rừng vàng biển bạc keo thì vẫn keo.

 

Dẫu có thấy kẻ nghèo đói khát
Cũng không cho một cắc một đồng
Gạo hư tiền mục mặc lòng,
Vốn người bủn xỉn đừng hòng cho ai.

 

Đói khổ mặc, chẳng hoài giúp đỡ
Mất một đồng một cắc đã to
Tiền trăm vào túi vẫn lo
Vẫn cho là ít, bo bo chẳng dùng.

 

Chẳng cho ai một đồng một cắc
Dẫu của tiền tích trữ đầy kho
Ngày thì tính toán đêm lo
Lao tâm khổ trí vốn do nghiệp này.

 

Do nền tham nên sân dễ bốc
Lửa giận hờn cao ngất tự thiêu
Trợn tròng quắc mắt to điều
Làm cho hoà khí tan theo lửa này.

 

Không riêng chỉ người đời kẻ tục
Cả Tăng Ni lắm lúc vẫn còn
Miệng tranh kinh luận so hơn
Giận chê Sư trưởng, trách hờn mẹ cha.

 

Như cành úa cỏ khô dễ cháy
Hẳn có hồi lửa cháy tan thôi
Nói ra chết vật hại người
Từ bi không nghĩ, xa rời đạo tâm.

 

Mở miệng thì nói thần nói thánh
Gặp duyên thì khó tránh ngu si
Cửa “ không ” dù ở bao thì
Vẫn còn chấp mắc, chỉ vì cái “ ta ”.

 

Như cây vốn sinh ra lửa cháy
Lửa lại về thiêu rụi cả cây
Một niệm sân hận như đóm lửa
Muôn mẫu rừng công đức rụi ngay.

 

Bởi căn tánh đoạ sa mê muội
Ý thức thành tăm tối chẳng ngay
Dữ lành, trên dưới nào hay
Giết người hại vật, não phiền muôn nơi.

 

Mắng Thánh hiền, rẻ khinh đức Phật
Trái nghĩa tình, quên đức quên ân
Đã không suy xét xa gần
Ngu si mê muội : làm nhân đoạ đày.

 

Nghiệp báo ác đã gây rất nặng
Đến cuối đời dứt mạng ra đi
Rơi vào địa ngục A-tỳ
Trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai.

 

Khi tái sinh ngu si mê muội
Nếu không lo sám hối tiêu trừ
Khó mà dứt nghiệp ngu si
Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông.

 

Khinh Sư trưởng, tự cao tự đại
Lời Thánh Hiền, nào để lọt tai
Khẩu khí tự mãn ngút trời
Cho mình số một, nào ai hơn mình.

 

Từ ngạo mạn sinh ra đố kị
Ganh ghét người tài đức hơn mình
Gièm pha, dè bỉu hết mình
Vấy bẩn Phật pháp, Tu La khác gì.

 

Do đố kị nên lòng nhỏ mọn
Duy thích lời khen ngợi tán dương
Tham tranh thích đấu muôn đường
Thấy người thất bại, lòng vui mở cờ.

 

Do bởi thường khởi tâm khinh mạn
Vô tình đặt nặng “ Tôi Cá Nhân ”
Quên lời Phật dạy học “ Vô Ngã ”
Kính người như Phật, khiêm hạ mình.

 

Kiểm lại mình, lòng đầy hổ thẹn
Khinh mạn, tật đố, quá nhỏ nhen
Chí tâm thành khẩn nay con sám
Về sau chẳng phạm, học khiêm nhường.

 

Lại nữa, lòng con nhiều nghi ngại
Bởi nghi ngờ nên tâm đảo điên
Những gì không thật, hão huyền
Lại cho là thật, vội tin quáng mù.

 

Những gì chân thật, chẳng tin
Cho là chẳng thật, chỉ là giả thôi
Tâm nghi tự hại, hại người
Chẳng tin Phật Thánh, lời răn xem thường.

 

Nghi ngờ tai hại, vô căn cứ
Phát triển trong lòng gây não phiền
Làm chìm đắm đức tin, quan hệ
Niềm tin tan vỡ, bị tổn thương.

 

Tâm không tốt nên thường nghi hoặc

Lấy tâm mình để suy tâm người

Dạ tiểu nhân đo lòng quân tử

Phiền khổ người khác mãi không thôi.

 

Lòng nghi khởi, tựa như sóng biển
Bị gió động, đưa đi đó đây
Khiến phân tâm, làm việc không định
Ma quỷ dễ đầu độc, nào hay !

 

Nay học Phật, giác ngộ con biết
Vào đạo, lòng tin là bước đầu
Là mẹ, nguồn của mọi công đức
Tựu quả Bồ Đề, dưỡng căn lành.

 

Nay con nguyện dứt mọi ngờ vực
Quyết không để bén rễ trong lòng
Tin sâu Phật Thánh, lời răn dạy
Đề phòng nghiêm túc “mối nghi lòng ".

 

Ý căn là gốc mọi sanh tử
Là đầu nguồn muôn tội, khổ đau
Niệm vọng tưởng, chấp trước, phân biệt
Tự trói não phiền, gieo thương đau.

 

Nay con đã bắt đầu giác ngộ
Hổ thẹn muôn phần, sợ khiếp kinh
Phát lộ sám hối chẳng dám giấu
Mẫu Phật soi giám tỏ tâm thành.

 

Nay con cùng pháp giới chúng sanh
Tất cả trọng tội từ ý căn
Đến mọi ác nghiệp sáu căn khởi
Nguyện sám hối gột rửa tịnh thanh.

 

Chúng con nguyện một lòng sám hối
Biết bao điều tội lỗi xưa nay
Thành tâm quỳ trước Mẫu đài
Lạy Phật Bồ Tát, tỏ bày ăn năn.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ-Tát Ma-ha-tát.

 

Kệ Sám Hối

Con đã gây ra bao lầm lỗi
Khi nói, khi làm, khi tư duy
Tham lam, sân hận và ngu si
Nay con cúi đầu xin sám hối.

 

Một lòng con cầu Phật chứng biết
Nguyện làm mới kể từ hôm nay
Nguyện sống trong chánh niệm đêm ngày
Nguyện không lặp lại lỗi xưa trước.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát.

Số lượt xem : 1903