BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Văn sám hối cuối năm sau lễ từ tuế

Tác giả liangfulai on 2023-01-12 17:36:42
/Văn sám hối cuối năm sau lễ từ tuế

Sám hối văn

( Văn sám hối cuối năm sau lễ từ tuế )


 

Lòng thành cung kính con quỳ lạy,

Trước toà sen Lão Mẫu, Thế Tôn,

Cúi xin Hoàng Mẫu ân xá con,

Đối Mẫu, Thế Tôn, nay con sám.

 

Đệ tử hướng Mẫu Phật sám hối,

Một năm qua đã gây nhiều tội,

Từ thân miệng ý đã sinh ra,

Tất cả nay con xin sám hối.

 

Đệ tử hướng Mẫu Phật sám hối,

Hành vi phạm tứ chánh, tam thanh,

Thân, ngôn, tâm, hành có sai lệch,

Thánh phàm, nam nữ, tiền bất thanh.

 

Đầu lạy sát, thành tâm sám hối,

Xưa đã từng nghịch đạo khi sư,

Biếng tu bàn, huỷ báng thiên mệnh,

Xem thường Tiền Hiền, tâm dối hư.

 

Đệ tử nay thành tâm sám hối,

Từng niệm đầu khởi tâm trái sai,

Từng lời nói vọng ngôn tà bậy,

Từng hành vi sát, trộm, tà ô.

 

Tội ác xưa kia con đã tạo,

Đều do vô thuỷ tham sân si,

Thành tâm con quỳ xin hối cải,

Mong Mẫu Phật khoan xá từ bi.

 

Đệ tử phát nguyện trợ mạt hội,

Cứu chúng sanh thoát siêu luân hồi,

Nguyện hoá Ta Bà thành tịnh độ,

Độ thoát Tam Tào cùng về cội.

 

Đầu lạy sát, thành tâm sám hối,

Lời Phật dạy con nguyện khắc ghi,

Thành tâm bảo thủ, chơn tu đạo,

Sen vàng tự tánh nở rực chói.

Đệ tử hướng Huyền Tổ sám hối,

Chẳng tu bàn, phụ lòng Tổ mong,

Chẳng công, chẳng đức, hiếu lòng,

Hồi hướng chẳng có, tội thêm gánh.

 

Đệ tử hướng Huyền Tổ sám hối,

Đã để người từng phút giây mong,

Được triêm quang, siêu bạt thoát khổ,

Chốn U Minh kì vọng, thất vọng.

Đầu lạy sát, thành tâm sám hối,

Đã khiến Huyền Tổ phải thất vọng,

Nay hướng Huyền Tổ con hối cải,

Tận đại đại hiếu công đức hành.

 

Đệ tử hướng Oan thân sám hối,

Từng vô minh gây bao tổn thương,

Từng gây hại nhiều người, động vật,

Khiến chúng sinh chịu nhiều đau thương.

 

Đệ tử hướng Oan thân sám hối,

Đã vô công chẳng đức hướng hồi,

Lời nói, hành vi thường trái ngược,

Nguyện tu công đức, hứa lại thôi !

 

Đệ tử hướng Oan thân sám hối,

Cầu rộng lượng, khoan dung thứ tha,

Lòng thành tâm, con phát nguyện lại,

Luôn cảm ân, sám hối, hướng hồi.

 

Con cúi xin quý vị tha thứ,

Lại hộ trì, trợ đạo chúng con,

Đường tu bàn, thánh phàm thuận lợi,

Tam thí song tiến, con hướng hồi.

 

Mọi ác duyên xưa con từng kết,

Nguyện hoá thành duyên tốt - Phật duyên,

Nguyện Mẫu Phật, Thế Tôn gia hộ,

Giải oan thích kết, nguyện chứng soi.

 

Giải kết, giải kết, giải oan kết,

Nghiệp oan bao đời đều giải hết,

Rửa sạch lòng trần phát tâm thành,

Nay đối trước Phật cầu giải kết.

 

Giải kết, giải kết, giải oan kết,

Oan trái nghiệp xưa đều giải hết,

Trăm nghìn muôn kiếp giải oan thù,

Vô lượng vô biên được giải thoát.

Giải hết oan gia, diệt hết tội,

Nguyện được chứng quả Long Hoa Hội,

Long Hoa hội lớn nguyện tương phùng,

Vô thượng bồ đề quyết chẳng lui…

 

Giải kết, giải kết, giải oan kết,

Cùng tu, chung bàn ta giải kết,

Cùng về cố hương gặp Mẫu Phật,

Lại thành một nhà sum vầy vui.

 

Năm qua tội cũ con sám hối,

Nguyện Mẫu Phật, Thế Tôn chứng soi,

Lòng thành con phát lại tâm nguyện,

Tinh tấn tu bàn chẳng biếng lui.

 

Mọi tội con nay đều sám hối,

Hết thảy công đức đều tuỳ vui,

Thành tâm cầu nguyện thỉnh Mẫu Phật,

Hồi hướng chúng sanh với Phật Đạo.

 

Cảm ân Mẫu Phật từ bi xá,

Cảm ân Huyền Tổ lại thứ tha,

Cảm ân các Oan thân đại đức,

Chung tu cùng bàn, nguyện buông tha.

Năm mới con làm lại người mới,

Học Bồ Tát, tự giác, giác tha,

Siêng hành trì Lục độ ba la,

Xin Mẫu Phật từ bi soi sáng.

 

Hết thảy chúng sanh, thân miệng ý,

Kiến hoặc, chê bai, nhóm Ngã Pháp,

Tất cả các nghiệp chướng như vậy,

Thảy đều tiêu diệt hết không sót.

 

Niệm niệm trí vòng khắp pháp giới,

Rộng độ chúng sanh đều chẳng lui,

Cho đến hư không, thế giới hết,

Chúng sanh với nghiệp phiền não hết.

 

Đời này hoặc đời khác của con,

Đã từng bố thí, giữ tịnh giới,

Từng tu hành, thành tựu chúng sanh,

Thảy hồi hướng vô thượng chánh giác.

 

Nam mô Minh Minh Thượng Đế Vô Lượng Thanh Hư Chí Tôn Chí Thánh Tam Giới Thập Phương Vạn Linh Chơn Tể. (o)

Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, Nhất Thiết Chư Bồ Tát Ma Ha Tát.  (o)

Nam mô A Di Thập Phật Thiên Nguyên.  (o)

Nam mô Nam Hải Cổ Phật

Nam mô Tế Công Hoạt Phật  (o)

Nam mô Nguyệt Tuệ Bồ Tát  (o)

Số lượt xem : 1068