BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Huyền Quan chẳng mở khó siêu sanh

Tác giả liangfulai on 2022-08-24 14:50:29
/Huyền Quan chẳng mở  khó siêu sanh

Huyền Quan chẳng mở, khó siêu sanh

"Vô Phùng Kim Tỏa" ở trên thân

Duy chỉ Minh Sư khả mở chốt

Minh Sư đương thời : Phật Tế Công

 

Minh Sư điểm mở huyền quan khiếu

Nhất chỉ trực siêu luân hồi vòng

"Chơn Bảo" nơi huyền quan bừng sáng

Kim thân Tự Tánh Phật hiện thân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Huyền Quan là Vô Phùng Kim Toả ( chiếc khoá vàng của Vô Phùng Tháp  )

 

 


 

Vô Phùng Tháp : Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh “ phẩm thứ 11 - Hiện Bảo Tháp ”, đức Đa Bảo Như Lai có chiếc bảo tháp gọi là “ Tháp Đa Bảo ”. Ngài thường ở trong chiếc bảo tháp ấy của ngài, nó là cõi tịnh độ của ngàiNó chẳng có cửa sổ, cửa của nó chốt chặt lại, chẳng có vết nứt khe hở, cho nên gọi là Vô Phùng Tháp.

 

 

 

 

“ … Khi ấy đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật dùng ngón tay hữu mở cửa tháp bảy báu vang ra tiếng lớn, như tháo khóa chốt mở cửa thành lớn.

Vô Phùng Tháp này thật ra người người ai ai cũng có.  

 

Trong Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới, trước phần Giới Cáo Thứ 7, Đức Vô Cực Lão Mẫu nói rằng :

 

無縫金鎖無縫塔             
無縫鑰匙開開他
明師一點恩莫大                 
無價真寶放光華

 

Vô Phùng khoá vàng Vô Phùng Tháp

Chìa khoá Vô Phùng mở tháp ra

Minh Sư một điểm ơn khó báo

Chơn bảo vô giá phóng sáng loà.

 

這恩師一指點殺身難報   
重如山恩似海時記心懷
若不受師指點怎能脫苦   
又怎能了生死不受浩災
上超祖下蔭孫全憑師力  
各應當報大恩遵師安排
修道子如若是違背師命   
遭天譴受五雷九祖同哀

 

Thụ nơi Minh Sư, nhất điểm huyền quan, thân chết cũng khó báo đáp.

Ơn nặng như núi, sâu tựa biển cả, phải luôn khắc ghi trong lòng.

Nếu như không thụ Minh Sư chỉ điểm, sao có thể thoát khỏi khổ hải.

Lại sao có thể liễu đi sanh tử, không còn phải chịu hạo tai.

Trên siêu tổ tiên, dưới phúc con cháu, toàn nhờ đức hạnh của Thầy.

Các con cần phải báo đáp đại ân, nên tuân theo thầy an bài.

Nếu như là con, tu đạo bàn đạo, lại trái ngược mệnh của Thầy,

Bị trời khiển phạt, phải chịu ngũ lôi, làm cho cửu tổ bi ai.

 

 

2. Huyền quan là trung tâm ( cửa then chốt ) của thân người.

 

Tam thiên đại thiên nhất huyền quan, là nói rằng vũ trụ trời đất chẳng rời khỏi huyền quan, huyền quan là con đường duy nhất thông về cõi Vô Cực Lí Thiên.

Vũ trụ là một đại chu thiên, lấy “ Vô Cực ” làm trung tâm, con người là một tiểu chu thiên, lấy “ huyền quan ” trên thân người làm trung tâm.

Huyền quan là “ Vô Cực Thiên ” trên thân người, do đó huyền quan là cửa khiếu sanh tử. Cửa khiếu sanh tử chẳng mở, về chẳng được Lí Thiên. Duy chỉ có Thiên Mệnh Minh Sư có thể mở huyền quan.

 

 

3. Chúng sanh Tam Tào ( Thiên Tào, Nhân Tào, Địa Tào ) đều phải cầu đạo.

 

Chúng sanh Tam Tào đều phải cầu đạo thì linh tánh mới có thể trở về cõi Vô Cực, siêu thoát luân hồi.

Vì sao mà Chúng Sanh Tam Tào đều phải cầu đạo ?

Bởi vì huyền quan trên thân người là vô hình vô tướng, thân thể người tuy chết, thế nhưng huyền quan vẫn  ở trong linh tánh, đấy chính là chỗ áo diệu của Lão Mẫu sáng tạo thiên địa vạn vật, Nhân Quỷ Tiên huyền quan chẳng mở, chẳng về nổi Lí Thiên.


Do vậy Huyền Quan là “ Vô Phùng khoá vàng Vô Phùng Tháp ”, nhất định cần phải mượn nhờ vào “ Chìa khoá Vô Phùng mở tháp ra ”, chiếc chìa khoá Vô Phùng, Lão Mẫu giao nó cho Thiên Mệnh Minh Sư.
 

 

4. Tam Hoa Tụ Đỉnh của Đạo gia

 

 

Pháp tu hành của Đạo gia có cái thuyết gọi là “ Tam Hoa tụ đỉnh, Ngũ Khí triều nguyên ”

Tam Hoa tụ đỉnh : Từ Tinh hoá Khí, Từ Khí hoá Thần, từ Thần hoàn Hư, dựa vào thế này để trở về cõi Vô Cực.

Ngũ Khí triều nguyên : Ngũ hành trên thân cũng là ngũ khí vận chuyển ở trên thân người, tức là kim mộc thuỷ hoả thổ, đều có thể trở về đến nơi sở tại của Vô Cực Nguyên Thần, do Vô Cực thống trị chi phối.

Người công phu tu hành thâm hậu bên Đạo gia cũng biết rằng huyền quan khiếu là nơi trở về Vô Cực, họ muốn mượn nhờ vào việc đả toạ để xông phá huyền quan, nhưng đấy là việc lãng phí tinh thần sức lực mà chẳng có ích chi cả.

 

5. Diệu dụng Huyền Quan Thánh Nhân đều biết

 

Các bậc Thánh Nhân thảy đều biết diệu dụng vô cùng của Huyền Quan, mượn nhờ vào Huyền Quan này có thể khiến cho linh tánh trở về Vô Cực.

Do vậy các bậc Thánh Nhân trong các giáo hoá đều có ám thị nơi sở tại của Huyền Quan, để người đời đợi cho đến khi đại khai phổ độ đều biết đến để cầu đạo tu đạo, để thoát khỏi sanh tử luân hồi.

 

Lão Tử gọi nó là : Cánh cửa Huyền tẫn ( Huyền : áo diệu, huyền diệu; tẫn : hang, khê cốc )

Khổng Tử : Chí Thiện Bảo Địa.

Phật Đà :    Chánh Pháp Nhãn Tàng.

Giê-su :      Thập Tự Giá.

Mohammed : Hồi Hồi Chi Địa.

Môn đồ của các giáo, không cầu đạo không thể siêu thoát sanh tử.

 

6. Thánh Hiền Tiên Phật đều có cầu đạo

 

Thánh Nhân của Ngũ Giáo đều có cầu đạo

Trong Đạo Thống của Tiên Thiên Đại Đạo, 64 đời Tổ Sư, mỗi đời tổ đều có cầu đạo.

Các bậc đại Thánh trong ngoài nước từ xưa đến nay như Phật Di Lặc, Tế Công Hoạt Phật, A Di Đà Phật, Quán Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thiên Thượng Thánh Mẫu, Tam Quan Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Thánh Đế Quân … cũng đều là đã cầu qua đạo mà thành tựu quả vị Tiên Phật của cõi Vô Cực Lí Thiên.

 

 

Muốn thành tựu quả vị Phật, Bồ Tát, Đại Tiên siêu thoát luân hồi, thì nhất định cần phải bái Minh Sư cầu đạo.

 

Hoàng Đế Phục Hi Thị đã từng bái qua 23 vị thầy, cuối cùng bái Minh Sư Uất Hoa Tử mà cầu đạo.

Hiên Viên Hoàng Đế đã từng bái qua 72 vị thầy, cuối cùng bái Minh Sư Quảng Thành Tử mà cầu đạo.

Thái Thượng Lão Quân đã từng bái qua 8 vị thầy, cuối cùng bái Minh Sư Hồng Quân Tử mà cầu đạo.

Khổng Tử đã từng bái qua 6 vị thầy, cuối cùng bái Minh Sư Lão Tử mà cầu đạo.

Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng bái qua 5 vị thầy, cuối cùng bái Minh Sư Nhiên Đăng Cổ Phật mà cầu đạo.

Giáo Chủ Cơ Đốc Giáo : Giê-su bái Minh Sư Gioan Tẩy Giả ( Giăng Báp-tít ) mà cầu đạo.

Giáo chủ Hồi giáo Muhammad ( Môhamet )  : lúc tu hành trong núi Nur ( núi “ Ánh Sáng ” ) ở ngoại ô Mecca, vào động Hira tham thiền nhập định theo lối tu khổ hạnh, bái Minh Sư Gabriel mà cầu đạo.

 

năm ông được 40 tuổi, vào một đêm cuối tháng 9 âm lịch Ả Rập ( tháng Ramadan ), tại động Hira, một tạo vật bằng ánh sáng hiện ra và nói đại ý rằng:

Ta là thiên thần Gabriel, được Thiên Chúa phái đến đây để báo cho anh được biết, anh được chọn làm sứ giả của Ngài)

 

Khảo chứng Tổ Sư các đời, mỗi vị đều có bái Minh Sư cầu đạo


Kim Cang Kinh :

Bấy giờ, ông Tu Bồ Đề nghe đức Phật nói kinh nầy, thời ông hiểu thấu nghĩa-thú của kinh, nên ông buồn khóc, rơi lệ mà bạch với đức Phật rằng : “ Hi hữu thay, đức Thế Tôn ! Đức Phật nói kinh điển rất sâu xa dường ấytừ ngày trước khi đặng huệ-nhãn đến nay, con chưa từng được nghe kinh điển như thế nầy.

“ Bạch đức Thế-Tôn ! Nếu lại có người được nghe kinh nầy, mà có lòng tin thanh tịnh, thời chính là sanh thiệt-tướng. Phải biết người ấy thành-tựu công-đức hi-hữu bực-nhất.

 

7. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới, Vô Cực Lão Mẫu nói rằng :天道闡發聖脈傳            
敕令三佛辦收圓          
若還不求天然渡           
歷劫千生身難翻

 

Thiên Đạo xiển phát Thánh mạch truyền

sắc lệnh Tam Phật bàn thâu viên

Nếu vẫn chẳng cầu Thiên Nhiên độ

trải muôn ngàn kiếp khó trở thân.今時下運已至為母降道              
差三佛辦末后普渡收圓              
前後的真情語一一說盡           
望我的原佛子速求真傳            
登上了金線路隨母天返              
不惺悟墜苦海永難身翻

 

Nay đã đến lúc, thiên thời ứng vận, cũng là lúc Mẹ giáng Đạo.

Lệnh cho tam Phật  bàn việc mạt-hậu, lần cuối phổ-độ thu-viên.

Mẹ nói trước sau, lời lời chân tình, đều đã nói tận đáy lòng.

Chỉ mong Phật-Tử, mau mau tới cầu Thiên-Đạo Nhất-Quán chân truyền.

Kịp thời bước lên, con đường kim-tuyến, theo Mẹ phản hồi Lý-Thiên. Còn không tỉnh ngộ, trụy lạc khổ hải, vĩnh viễn khó được trở thân.

 

8. Lão Mẫu lại nói kiến chứng :

 

傳末後一著鮮天機玄妙 
得一指開金鎖現出金身
先傳這古合同靈山原證 

次點這玄關竅正陽法門 

再傳這無字經通天神咒 

念動了仙佛聖來護兒身

得天道天榜上英名高掛 

地府中抅了賬脫出苦輪 

朝聞道夕死可憑此一指
指出來無價寶直返瑤林
上上乘一步超至簡至近
脫凡體成聖體極樂長春

並非是空口說真憑真證
而且這假色身可證明分
冬不挺夏不臭容顏端正
此本是臭皮囊可證金身
如不信命真靈來壇可證
事事真件件實豈可虛云
 

 

Kỳ mạt-hậu này, truyền cho Chân-Đạo, đây là thiên-cơ huyền diệu.

Minh-Sư nhất chỉ, khai mở khóa vàng, được hiện xuất thân kim-cang.

Trước tiên là truyền  cho cổ Hợp-Đồng, nguyên chứng trở về Linh-Sơn.

Kế tiếp điểm nhãn, khai Huyền-Quan-Khiếu, là pháp môn kỳ Bạch Dương,

Sau nữa truyền cho,  vô-tự chân-kinh, chính là thông Thiên thần-chú.

Động niệm chân-kinh, được Tiên Phật Thánh, đến hộ trì thân con.

Cầu được Thiên-Đạo, bảng nơi Tiên-Thiên, có ghi đủ tên đủ họ.

Sổ nơi địa phủ, cũng được xóa tên, thoát khỏi khổ hải luân-hồi.

Sáng nghe thấy Đạo, chiều chết được chứng, là nhờ Minh-Sư nhất chỉ.

Chỉ điểm huyền quan, bảo-vật vô-giá, trực thẳng về cõi Diêu-Trì.

Pháp thượng thượng-thừa, một bước trực siêu, rất giản dị ngay trước mặt.

Thoát khỏi phàm-thể, kết thành Thánh-thể, được hưởng cực-lạc trường xuân.

Đó chẳng phải là, một lời nói xuông, mà có bằng chứng thực tế.

Vả lại còn cái sắc thân giả tạm, có thể chứng minh rõ ràng

Mùa Đông không cứng, mùa Hạ không thối, dung nhan tươi tốt không đổi.

Cái này vốn là, một túi da thối, nhưng cũng đắc chứng kim-thân.

Nếu như không tin, Mẹ gọi Chân-linh, đến đàn có thể nghiệm chứng.

Mọi sự mọi việc, đều chân đều thật, nào có lời hư giả !

 

9. Ấn Chứng của Thầy Tế Công Hoạt Phật

 

Khảo sát xem xét Thánh Hiền Tiên Phật từ xưa đến nay, chẳng có người nào không cầu Minh Sư mà thành. Do đó người muốn tìm cầu sự siêu sanh liễu tử, tu đạo thể ngộ chân lí, thì làm gì mà có chuyện không tận tâm tìm cầu Minh Sư điểm hoá mà hành thiện lập đức ? Nay vận Tam Dương Khai Thai, chân tông phổ giáng, có người chẳng biết thiên thời, cố chấp chẳng thông, chẳng cầu Minh Sư điểm hoá mà tu luyện một cách mù quáng, chân đế chẳng cách nào tham ngộ, tánh mệnh chẳng cách nào lập. Như vậy phước đức tại thế tuy rằng nhiều như số cát của sông Hằng, nhưng do bởi chẳng thể minh tâm kiến tánh, thì cũng chỉ có thể hưởng thụ cái phước đức của nhân gian, cõi trời hoặc thần đất trong tam giới mà thôi.

Số lượt xem : 1197