BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

SỰ TỒN TẠI CỦA THƯỢNG ĐẾ

Tác giả liangfulai on 2023-02-03 22:03:57
/SỰ TỒN TẠI CỦA THƯỢNG ĐẾ

SỰ TỒN TẠI CỦA THƯỢNG ĐẾ

 

Giữa vũ trụ thật sự tồn tại một sức mạnh nào đó đang duy trì sự sinh thành hủy diệt của toàn vũ trụ vạn vật và sự vận hành hài hòa của chúng.


Đạo gia Lão Tử : Thái Thượng Thanh Tịnh Kinh nói rằng :

Đại Đạo vô hình, sanh dục thiên địa; đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt; đại đạo vô danh, trưởng dưỡng vạn vật, ngô bất tri kì danh, cưỡng danh viết đạo.

 

Giải thích nghĩa : Đức Thái Thượng Lão Quân nói: Đại Đạo vốn dĩ vô hình vô sắc, nhưng có thể sinh dục Thiên Địa. Đại Đạo vô tình, nhưng vận hành nhật nguyệt mà sinh bốn mùa. Đại Đạo không có tên nhưng có thể sinh hóa và nuôi dưỡng vạn vật. Cái vô hình, vô tình, vô danh đó không thể hình dung và mô tả được, cũng không biết phải đặt cho một danh từ gì cho thích hợp, miễn cưỡng đặt danh cho là Đạo.

 

Đạo gia Lão Tử : Đạo Đức Kinh chương 25

“ Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Tịch hề liêu hề, độc lập nhi bất cải, chu hành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên hạ mẫu. Ngô bất tri kì danh, tự chi viết đạo, cường vị chi danh viết đạo. ”

 

Dịch nghĩa :

Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng ( vô thanh ) trống không ( vô hình ), đứng một mình mà không thay đổi ( vĩnh viễn bất biến ), vận hành khắp vũ trụ mà không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết tên nó là gì, tạm đặt tên nó là đạo

 

Đạo Gia Trang Tử : Chương Đạo là đại tôn sư của ta

 

Đạo có thực và tồn tại, nhưng “vô vi” không có hình trạng. Có thể đắc được mà không thấy nó được. Nó tự là gốc của nó, trước khi có trời đất đã có nó rồi. Nó tạo ra quỉ thần, thượng đế, nó sinh ra trời đất. Nó ở trên thái cực mà không cao, ở dưới lục cực mà không sâu, có trước trời đất mà không phải là trường cửu, có trước thời thượng cổ mà không phải là già.

 

Thái sơ ( nguyên thủy ) đã có đạo, đạo cùng tồn tại với Thượng Đế. Đạo chính là đấng Thượng Đế có thể sanh dục vũ trụ vạn vật. Vạn vật đều là nhờ vào Đạo mà tạo ra. Phàm những cái được tạo ra chẳng có cái nào không phải là nhờ vào Đạo. Đạo là nguồn gốc của sinh mệnh, đem ánh sáng ban cho loài người. Trong kinh điển của đạo Cơ Đốc thì Đạo còn được gọi là Word - Ngôi Lời ( God - Thượng Đế, đức chúa trời, Father - cha ), trong kinh Cựu Ước thì gọi là Jehovah. Jehovah , Ngôi Lời ( Thượng Đế, đức chúa trời, cha ) chính là Đạo.

 

John 1 ( Giăng 1 )

 

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was with God in the beginning. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind.

 

Dịch nghĩa :

 

1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

2 Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.

3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.

4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.

 

Trong Phật giáo thì Đạo được gọi là pháp giới, Nhất Bổn, Đệ nhất nghĩa không, nhất chơn pháp giới, pháp thân

 

Trong Đạo giáo thì gọi là Đạo.

 

Trong Nho Giáo ( quyển詩經Thi Kinh, 尚書Thượng Thư ) thì gọi là Duy Hoàng Thượng Đế

 

Sách 《尚書 Thượng Thư 》Khai Tông Minh Nghĩa nói rằng : chương Thang Vương viết rằng : 「維皇上帝,降衷於下民,若有恆性」“Duy Hoàng Thượng Đế giáng trung ư hạ dân, nhược hữu hằng tính “ ; 「衷 trung」tức là 「中道 trung đạo」, nghĩa là thiên mệnh, cũng có nghĩa là trời ban cho lương tâm bổn tánh bẩm sinh sẵn có; các bậc Minh quân thánh vương thời cổ đại đều lấy 「中道 trung đạo」mà Thánh thánh tương truyền.

 

Sách 《詩經》Tiểu Nhã rằng : 『維皇上帝』” Duy Hoàng Thượng Đế “; Thượng Đế là vị thần chí tôn duy nhất, đất trời nhật nguyệt, vạn linh vạn vật, sinh tử biến hóa đều là do Thượng Đế điều khiển chi phối, nếu không thì thế giới ngừng, vạn vật đều kết thúc.

 

Trong Hồi Giáo thì gọi là Allah unique, the only Deity, creator of the universe ( vị thượng đế duy nhất, độc nhất vô nhị, đấng tạo hóa của vũ trụ )

 

Nhất Quán Đạo thì gọi là “ Minh Minh Thượng Đế vô lượng thanh hư chí tôn chí thánh tam giới thập phương vạn linh chơn tể “, còn gọi là “ Vô Sanh Lão Mẫu “, “ Vô Cực Lão Mẫu “, “ Dục Hóa Thánh Mẫu “, “ Minh Minh Thượng Đế “, gọi tắt là “ Lão Mẫu “

 

Cái mà Ngũ giáo và Nhất Quán Đạo đã nói đều là vị Thượng Đế có thể sanh dục vụ trụ vạn vật, chỉ là có chỗ khác nhau trên cách gọi mà thôi.

Số lượt xem : 1029