BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thế nào là thực tướng niệm Phật ? Thực tướng tu đạo, bàn đạo ?

Tác giả liangfulai on 2022-08-26 13:16:28
/Thế nào là thực tướng niệm Phật ? Thực tướng tu đạo, bàn đạo ?

Thế nào là thực tướng niệm Phật ? Thực tướng tu đạo, bàn đạo ? 

Thực tướng của niệm Phật là niệm niệm phải về tâm thanh tịnh, chánh giác, bình đẳng, từ bi hỷ xả, vô vi, vô trụ, vô tư, vô niệm, vô tướng, vô Ngã, niệm niệm về với tánh giác, Tự Tánh A Di Đà.


Thực tướng của tu đạo là tu sửa lỗi mình, dẹp trừ những tập khí thói hư tật xấu, để quay trở về lại tâm tánh thanh tịnh vô nhiễm, đức trí viên mãn, bổn lai chơn diện mục .

Thực tướng của bàn đạo là mượn nhờ vào việc bàn đạo để rộng kết duyên lành với tất cả chúng sinh, liễu nguyện, tiêu nghiệp, chuyển phàm sang Thánh, thông qua bàn đạo để hành Bồ Tát hạnh từ bi hỷ xả, mài luyện gọt giũa bản thân để nâng cao tâm cảnh và đức trí, hiển lộ Phật Tánh, làm viên mãn tất cả các mối nhân duyên, trả sạch tất cả các món nợ ân oán lũy kiếp đến nay.

Tâm tánh nếu u mê chẳng tỏ, thì người niệm Phật bèn dễ rơi vào hình tướng, chấp trước số lượng, khởi tâm phân biệt, tâm so đo, tâm dính chấp, tâm ngã mạn, lại thành ra tuy miệng niệm mà tâm rời Phật, niệm về phiền não chúng sinh.

Tâm tánh nếu u mê chẳng tỏ thì tu đạo lại thành ra tu sửa lỗi người khác, tâm hướng ngoại chẳng quay về phản tỉnh tự thân, càng lúc chỉ càng tăng trưởng thêm nhiều phiền não của tâm tham sân si mạn nghi, tạo xuống vô vàn các ác duyên ác nghiệp, tu đến cuối cùng chẳng thành tâm Phật, lại thành " bãi tâm rác", vậy thì lìa đạo quá xa.

Tâm tánh nếu u mê chẳng tỏ thì bàn đạo lại thành ra làm các việc không hợp lẽ đạo, biến đạo trường trở nơi như chiến trường, tranh cao thấp, giành quyền vị, nhân sự,·như nơi kinh doanh làm ăn giao dịch, trục lợi cá nhân, gây ra đủ thứ sóng gió thị phi phiền não, oán thù, báng đạo.

Là công đức vô lậu, hay phước báo hữu lậu, là công hay là lỗi, tất cả đều từ lý niệm tu bàn đúng sai, sự giác ngộ đạo sâu cạn, sự tu dưỡng đức hạnh, công phu trì giới và tâm cảnh cao thấp mà ra. Người có tâm niệm Phật và tu bàn đạo chẳng thể không cẩn thận.

Số lượt xem : 775