BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Từ Bi Với Bản Thân

Tác giả liangfulai on 2022-06-06 21:50:42
/Từ Bi Với Bản Thân

Muốn Tiên Phật Bồ Tát từ bi với mình, trước phải từ bi với tự thân bằng việc cải ác hướng thiện, tu tâm dưỡng tánh, sửa bỏ tánh khí, các thói hư tật xấu, tinh tấn dũng mãnh tâm đạo bất thối chuyển.


Muốn Tiên Phật Bồ Tát từ bi với mình, trước phải từ bi với tất cả muôn loài chúng sinh, làm lợi lạc cho muôn loài chúng sanh, thân khẩu ý tu về thanh tịnh, việc làm hành vi hợp với đạo, với tâm của Tiên Phật Bồ Tát.

 

Muốn Chúng sinh từ bi với mình, trước phải từ bi với tất cả chúng sinh, trợ giúp tất cả muôn loài chúng sinh, làm lợi lạc cho tất cả muôn loài chúng sinh.

 

Muốn tự thân từ bi với chính mình, trước phải tự cho bản thân mình một cơ hội giác ngộ tìm cầu con đường giải thoát khỏi phiền não sanh tử luân hồi, buông xả mọi phiền não chấp trước hận thù, điều phục các vọng tâm, dục vọng, tu sửa bỏ hết tất cả các thói hư tật xấu, ngưng dứt mọi ác nghiệp và luôn sống với tâm cảm ân, tri túc thường lạc. Luôn tranh thủ nắm bắt mọi cơ hội tốt để hành công lập đức, tự tạo cho bản thân mình mọi cơ hội để học đạo, hành đạo, đem mọi công đức hồi hướng tiêu trừ các món nợ nghiệp, hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.

 

Ngược lại với tất cả những điều trên, thì chính là sự Tàn Ác đối với chính bản thân mình vậy.

T bn thân còn chng t bi đối vi chính mình, thì càng khó nhn được s t bi t ngoài thân.

Muốn Tiên Phật cứu mình, thì trước phải tự nguyện cứu lấy bản thân trước, lại nguyện thay Tiên Phật Bồ  Tát cứu độ chúng sinh. 

 

 

 

Số lượt xem : 996