BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Tác giả liangfulai on 2023-10-20 09:43:40
/Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Thời mạt pháp tinh tấn tu bàn

Ứng vận Bạch Dương Tam Tào độ

Gánh “ gia nghiệp Như Lai ” phi phàm.


Tôn vinh ngày phụ nữ Việt Nam

Chúc các bà, cô, chị em nàng

Thánh phàm như ý luôn pháp hỷ

Trí tuệ sáng ngời với tâm quang.

 

Học tu bàn giảng hành tinh tấn

Huyền tổ triêm quang đặng vẻ vang

Từ bi hỷ xả tâm vô lượng

Làm “Hoạt Bồ Tát” tại nhân gian.

 

Bước bước đường đạo tâm thăng tiến

Chẳng trùng bước trước mọi nguy nan

Nơi đạo vô thượng không thối chuyển

Từ trong gian khổ luyện “ ngọc vàng ”.

 

 

Số lượt xem : 526