BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Văn Phát Nguyện Sám Hối và Cách Thỉnh Cầu Nước Đại Bi

Tác giả liangfulai on 2023-04-03 21:20:42
/Văn Phát Nguyện Sám Hối và Cách Thỉnh Cầu Nước Đại Bi

Cách Thỉnh Cầu Nước Đại Bi Của Ngài Quán Thế Âm

 

Sau khi sám hối nghiệp chướng, trì chú đại bi ( tối thiểu 5 biến ) , và cầu xin nhờ ngài Quán Thế Âm từ bi làm chủ hồi hướng cho các vị oan gia trái chủ trên thân, của kiếp này và luỹ kiếp xong, niệm Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm 10 biến, niệm tiếp lục tự đại minh chú Om Mani Padme Hum ( 21 biến ) xong, thì niệm tiếp bài kệ xin nước sau đây :


Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Trí tuệ viên mãn, đại bi tâm,

Nghe tiếng kêu cầu liền ứng hiện,

Lạy ngài thương xót, cứu độ nhanh !

Có chúng sanh đây đang chịu khổ,

Xin ngài ban rót cam lồ thanh,

Uống rồi nội tâm năng tịnh hoá,

Bệnh tật khổ đau tiêu trừ nhanh.

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Xin ngài hoà tan vào trong nước,

Đại bi cam lồ ban chúng sanh,

Uống rồi khởi phát bồ đề tâm.

Nương Phật lực ngài Quán Thế âm

Chuyển vô minh thành trí tuệ nhanh,

Chuyển tâm sân thành tâm an nhẫn,

Tâm từ bi noi Quán Âm hành.

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

Cam lồ đại bi hiệu quả nhanh,

Nguyện người uống rồi năng tịnh hoá,

Phiền não vô minh tan biến nhanh.

Nay con nguyện dứt ác, tu lành,

Con nguyện cải tà tâm quy chánh,

Siêng tu, ái, hộ mọi chúng sanh,

Hồi hướng mọi công đức thiện hành.

 

Tâm vô cùng tha thiết chân thành khởi niệm như thế, xong rồi niệm tiếp 10 biến Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát rồi hãy uống. Khi uống phải tồn tâm sám hối và tâm cảm ân ngập tràn. Dùng tâm quán tưởng ly nước phát ra ánh sáng màu trắng.

Ghi chú : Người trì chú đại bi muốn đạt hiệu quả tốt thì tốt nhất là phải thanh khẩu trường chay, hoặc chí ít thì ăn chay trong những ngày trì tụng chú đại bi và xin nước đại bi của ngài Quán Thế Âm.

 

Văn Phát Nguyện Sám Hối

 

 

Lòng thành xin quỳ lạy,
Tất cả mọi chúng sanh,
Tôi từng gây hại qua,
Từ vô thỉ kiếp lại,
Xin tiếp nhận sám hối. ( 1 lạy )

Tôi thật lòng xin lỗi,
Xin thứ lỗi cho tôi,
Do mê hoặc điên đảo,
Mà gây tạo bao tội,
Ác nghiệp thân khẩu ý,
Hữu, vô ý đắc tội,
Thậm chí là sát hại,
Gieo bao nghiệp oan trái,
Muôn khổ não dày vò,
Các vị nếm đắng cay !
Tôi vô cùng hổ thẹn,
Với tội ác tày trời,
Chân thành tôi sám hối. ( 1 lạy )

Cầu tha thứ cho tôi,
Từ bi cho cơ hội,
Sửa lỗi làm người mới.
Từ hôm nay trở đi,
Tôi sẽ luôn cẩn thận,
Thường tồn giữ niệm lành,
Phòng hộ từng động niệm,
Cẩn thận mọi khởi tâm,
Lời nói và hành động,
Dứt ác và tu lành,
Cải tà tâm quy chánh,
Siêng tu mọi nghiệp lành,
Ái, hộ mọi chúng sanh,
Và đem mọi công đức,
Việc thiện tôi đã hành,
Hồi hướng lại các vị.

Nguyện cầu các quý vị,
Đều lìa khổ được vui,
Sớm phá mê khai ngộ,
Phật từ bi cứu độ,
Tự tại chốn an vui. ( 1 lạy )

Tôi chân thành sám hối,
Từ vô thỉ kiếp lại,
Ba nghiệp ác đã tạo,
Thân khẩu ý buông lung,
Nay may cầu đắc đạo,
Rõ nhân quả bất muội,
Thành tâm xin sám hối,

Phát nguyện tu sửa lỗi,
Khẩn cầu Phật gia trì,
Khiến phiền não nghiệp chướng,
Càng ngày càng tiêu giảm,
Phước đức càng tăng trưởng,
Trí tuệ càng tỏ rạng,
Nhất tâm con chuyên niệm,
Nam mô Di Lặc Tôn,
Nguyện đồng sanh tịnh độ,
Chứng bồ đề vô thượng. (3 lạy )

 

《懺悔發願文》

 

 

無始劫來,被我傷害過的一a切眾生,請接受我的懺悔,對不起我錯了請原諒我,我由於迷惑顛倒,造作種種身口意惡業,有意無意之間,得罪傷害甚至殺害你們,令你們遭受種種折磨與苦惱,我感到非常慚愧與抱歉,真誠地請求你們原諒我,給予我改過自新的機會,從今天起,我會謹慎防護自己的起心動念,言語行為,努力斷惡修善改邪歸正,勤修一切善業,愛護一切眾生,並將所作的一切功德迴向給你們,願大家都能離苦得樂破迷開悟,我懺悔無始劫以來,如是等一切身口意惡業,今日萬幸能求得道,明瞭因果不爽,誠心懺悔發願改過, 祈求仙佛加持,令我煩惱日減,業障日消,福德日增,智慧日明, 一心專念南無彌勒尊佛,同生彌勒淨土,共證菩提  (感謝諸佛菩薩慈悲)

Số lượt xem : 1513