BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tây Phương Tịnh Độ

 • Nghi Vấn Về Tây Phương Cực Lạc ?

  /Nghi Vấn Về Tây Phương Cực Lạc ?
  Trích dẫn phẩm nghi vấn thứ 3 về Tây Phương Cực Lạc ( Kinh Pháp Bảo Đàn )
 • Thật Tướng Niệm Phật (Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng)

  /Thật Tướng Niệm Phật (Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng)
  Thật tướng niệm Phật tức niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, lúc đó hành giả đi vào tham thiền.
 • BỒ ĐỀ ĐẠT MA KHAI THỊ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

  /BỒ ĐỀ ĐẠT MA KHAI THỊ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT
  Trước khi Thiền tông hưng thịnh, Phật giáo Trung Hoa đã có nhiều pháp môn tu, trong đó pháp môn Niệm Phật, phát triển mạnh mẽ và phổ cập từ thời ngài Huệ Viễn (334-416). Đối với người đã am hiểu giáo lý và có kinh nghiệm tâm linh, thì dù Thiền hay Tịnh, đều là phương tiện tu tập để đạt được cứu cánh giải thoát.
 • Tự Tánh Tịnh độ

  /Tự Tánh Tịnh độ
  Phật thuyết đủ thứ pháp chẳng qua là để chúng sanh tự cầu giác ngộ, tự chứng tự tánh tịnh độ.
 • Hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh nhẫn

  /Hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh nhẫn
    Thảy tất cả các pháp mà Phật Đà đã thuyết 49 năm, mục đích trong đó chính là trợ giúp cho người đời có thể mở ra trí tuệ bát nhã của tự tánh, từ đó mới có thể rời khổ được vui, chuyển phàm thành thánh, làm một vị Vô Vi Đạo Nhân tiêu dao tự tại. Pháp môn niệm phật đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tông chỉ của niệm phật cũng ở chỗ “ tịnh ” tâm, “ định ” tâm, cuối cùng lại đạt đến cảnh giới khai ngộ chứng quả.
 • Tây Phương Tịnh Độ

  /Tây Phương Tịnh Độ
  Ngài Lý Bỉnh Nam nói : " Một vạn người niệm Phật, thật sự vãng sanh chỉ có vài, ba người ". Vì sao số người vãng sanh quá ít như vậy ?