BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nỗi phiền não của ông Thổ Địa

Tác giả liangfulai on 2023-07-05 19:34:09
/Nỗi phiền não của ông Thổ Địa

Ông Thổ Địa ngồi trấn,

phiền não nhiều hơn người !

ngày 16 mồng hai,

người đời cúng bái Lão,

cứ như nợ anh ta,

có cúng phải phù hộ,

cơ hồ trả chẳng hết,

lại thêm hồn súc sanh,

nói mãi ta hại chúng !

Tiếng súc cộng tiếng người,

thật khiến ta rồ dại,

cậy nhờ Nam Dao Cung,

Má Tổ hãy giúp đỡ.


 

 

Ở trong Dao Cung ấy,

Má Tổ cũng than thở,

vẫn cứ giống như thế,

thi thể xếp khít đầy,

chúc mừng ta sinh nhật,

hơi thịt khắp lễ đường,

vời gọi tà thần đến,

cảm phiền Thiên Lí Nhãn,

Thuận Phong Nhĩ phí thần,

ta lại khuyên người đời,

thời đại đã thay đổi,

Sinh phẩm không nên tế

Sinh phẩm : gia súc dùng để cúng tế ) ,

hơi máu uế đạo trường,

mau mau sửa ngay lại,

Thần Minh vốn từ bi,

nào nhẫn máu thịt cúng.

 

 

 

Ông Thổ Địa nói kệ

kết duyên cùng chúng sanh 

Người đời cúng thần nhiễm tập khí,

trên án Tịnh Đàn xếp thi thể,

hồn xuất bơ vơ buộc ta lo,

bận bịu một phen Chánh Thần khóc.

Ti Chức lão đây lại khuyên bảo,

sát sanh hiến cúng chẳng chánh thành,

hồn khóc than khổ chẳng chốn nhờ,

tài phước không đến thật đáng tiếc !

 

Lời cạn tình ý sâu,

trên án chẳng thấy thịt,

làm người thật rõ lí.

 

Những linh hồn có phước,

còn có thể ăn thịt,

ăn lâu phước hết sạch,

vẫn cứ rơi biển khổ;

 

 

những linh hồn không phước,

nếu mãi cứ ăn thịt,

linh Sanh tất đòi nợ

linh Sanh :  linh tánh của các súc sanh ) ,

hãy xem trong bệnh viện,

khác nào địa ngục sống !

 

 

Tà thần ác quỷ dữ,

đến vì cúng bái thịt,

gây huyên náo hỗn loạn,

địa phương chẳng an ninh.

 

Vì sao có thiên tai,

cớ sao có nhân hoạ ?

đều do giết quá nhiều,

sát sanh vời thiên tai,

sát nghiệp đến nhân hoạ;

thiên lí đối lương tâm,

tham ăn chẳng phóng sanh,

tự làm vẫn tự chịu !

 

Tháng bảy quỷ môn mở,

phổ độ hảo huynh đệ,

niệm kinh độ quỷ hồn,

quả thật khó siêu độ,

sao có thể phù hộ ?

Sát sanh để phổ độ,

nợ oan nghiệt con gánh,

hối hận đã chẳng kịp !

 

 

 

 

Nếu nói Trời sanh Súc,

là để cho người ăn,  

mặt khác lời ngược lại,

tự xét hỏi lấy lòng,

người cũng do trời sanh,

nuôi cho muỗi hổ ăn,

lẽ đương nhiên cũng thế.

 

Kinh Phật có ghi chép,

người ăn dê chuyển người,

người chết chuyển thành dê,

kiếp này tôi ăn cậu,

kiếp tới cậu ăn tôi,

oan oan tương báo nhau,

luân hồi không ngừng dứt.

 

 

Số lượt xem : 411