BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thần Chú Đại Bi Văn Phát Nguyện, hồi hướng, thỉnh nước cam lộ

Tác giả liangfulai on 2022-03-25 11:58:14
/Thần Chú Đại Bi Văn Phát Nguyện, hồi hướng, thỉnh nước cam lộ

Thần Chú Đại Bi
Văn Phát Nguyện

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con chóng biết tất cả Pháp.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm đắc trí tuệ nhãn.

 


 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện con chóng độ mọi chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm được phương tiện khéo.

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm
  Nguyện con mau ngồi thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm vượt qua biển khổ.

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con chóng đắc Giới Định Đạo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm lên núi Niết Bàn.

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con chóng vào nhà Vô Vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm đồng thân Pháp tánh.

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện dịch bệnh tịnh hóa nhanh chóng.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện nhân gian tai kiếp không còn.

 

Nếu con hướng núi đao,

Núi đao tự gãy nát.

Nếu con hướng dầu sôi.
Dầu sôi tự khô cạn.

Nếu con hướng địa ngục,
Địa ngục tự tan biến.

Nếu con hướng ngạ quỷ,
Ngạ quỷ tự no đủ.

Nếu con hướng Tu la,
Ác tâm tự điều phục.

Nếu con hướng súc sanh,
Tự đắc đại trí tuệ.

Nếu con hướng dịch bệnh,

Dịch bệnh sớm tan biến.

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm ( 10 lần )

Nam Mô A Di Đà Phật        (10 lần)

Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát  quảng  đại  viên mãn vô ngại đại bi tâm đà la ni  ( 3 lần )

 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

 

1.Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
2. Nam Mô A Rị Da
3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da

7. Án
8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
9. Số Đát Na Đát Tỏa

10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng

15. A Thệ Dựng
16. Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già
17. Ma Phạt Đạt Đậu
18. Đát Điệt Tha
19. Án A Bà Lô Hê
20. Lô Ca Đế
21. Ca Ra Đế
22. Di Hê Rị
23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
24. Tát Bà Tát Bà
25. Ma Ra Ma Ra

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
30. Đà Ra Đà Ra
31. Địa Rị Ni
32. Thất Phật Ra Da
33. Giá Ra Giá Ra
34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
35. Mục Đế Lệ

36. Y Hê Y Hê
37. Thất Na Thất Na
38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
39. Phạt Sa Phạt Sâm
40. Phật Ra Xá Da
41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra

42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
43. Ta Ra Ta Ra
44. Tất Rị Tất Rị
45. Tô Rô Tô Rô
46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
48. Di Đế Rị Dạ
49. Na Ra Cẩn Trì
50. Địa Rị Sắc Ni Na

51. Ba Dạ Ma Na
52. Ta Bà Ha
53. Tất Đà Dạ
54. Ta Bà Ha
55. Ma Ha Tất Đà Dạ
56. Ta Bà Ha
57. Tất Đà Du Nghệ
58. Thất Bàn Ra Dạ
59. Ta Bà Ha

60. Na Ra Cẩn Trì
61. Ta Bà Ha
62. Ma Ra Na Ra
63. Ta Bà Ha
64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
65. Ta Bà Ha
66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
67. Ta Bà Ha
68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
69. Ta Bà Ha

70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
71. Ta Bà Ha
72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
73. Ta Bà Ha
74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
75. Ta Bà Ha
76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
77. Nam Mô A Rị Da
78. Bà Lô Yết Đế
79. Thước Bàn Ra Dạ
80. Ta Bà Ha

81. Án Tất Điện Đô
      Mạn Đà Ra
      Bạt Đà Dạ
      Ta Bà Ha   ( 3 lần )

 

Hồi Hướng Văn

 

Đại từ đại bi Quán Thế Âm

Ngàn mắt ngàn tay diệu vô cùng

Xin ngài từ bi cam lộ rưới

Ban phát chúng Covid bệnh nhân.

 

Cam lộ năng trừ tiêu độc bệnh

Vào nước người uống tịnh hóa thân

Tịnh hóa mọi Covid biến chủng

Dương tính sớm chuyển hóa thành âm.

 

Cam lộ năng trừ tiêu độc bệnh

Vào nước người uống tịnh hóa thân

Ban người có tên trong danh sách

Cứu người bệnh khỏi, mau khỏe lành.

 

Ngàn mắt ngàn tay Quán Thế Âm

Xin ngài từ bi ứng nguyện lòng

Ban cam lộ, làm chủ hồi hướng

Công đức cho Oan gia bệnh nhân.

 

Nguyện Oan gia trái chủ bệnh nhân

Thọ nhận công đức trì chú kinh

Sớm siêu sanh về miền an lạc

Gỡ nút thắt oan kết vô hình.

 

Phật lực vô biên ngài gia hộ

Bệnh nhân xa nhận được cam lộ

Ngài ban rưới hòa trong nước uống

Trong dịch, oxy người được truyền.

 

Con nguyện hành trì đại bi tâm

Cứu độ chúng sinh không nản lòng

Trở thành tay mắt Ngài dẫn lối

Cứu độ Chúng, noi Quán Âm hành.

 

Thề cứu chúng sanh lìa khổ nạn

Thoát biển khổ cùng đăng bỉ ngạn

Đời đời kiếp kiếp thệ nguyện thâm

Báo ơn Mẫu Phật, ơn đại chúng.

 

Bài kệ khấn nguyện Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì Phật lực trong vô hình trợ giúp trước khi chúng ta xịt phun hoặc rưới nước cam lộ lên trên thân các chúng sinh vô hình :

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Cam lộ đại bi diệu vô cùng

Cải tử hồi sinh, chữa lành bệnh

Ban rưới Chúng, lợi Hữu, Vô tình.

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Nguyện Ngài gia trì trong vô hình

Mỗi giọt biến thành muôn vạn giọt

Rưới Chúng, chữa bệnh, thương tật lành.

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm

Cam lộ đại bi hiệu quả nhanh

Nguyện chúng sinh nhận được tịnh hóa

Phiền não vô biên tan biến nhanh.

 

Nương Phật lực ngài Quán Thế Âm

Chuyển vô minh thành trí tuệ nhanh

Chuyển tâm sân thành tâm an nhẫn

Phát Bồ đề tâm, đại bi hành.

 

Con nguyện Bồ Tát từ bổn nguyện

Từ bi ngài gia trì hộ niệm

Con học nguyện hạnh ngài ban rưới

Cam lộ đại bi lợi Hữu Tình.

 

Cách Thỉnh Cầu Nước Đại Bi

Của Ngài Quán Thế Âm


Sau khi sám hối nghiệp chướng, trì chú đại bi ( tối thiểu 5 biến ) , và cầu xin nhờ ngài Quán Thế Âm từ bi làm chủ hồi hướng cho các vị oan gia trái chủ trên thân, của kiếp này và luỹ kiếp xong, niệm Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 10 biến ) , niệm tiếp lục tự đại minh chú Om Mani Padme Hum ( 21 biến hoặc 108 biến ) xong, thì niệm tiếp bài kệ xin nước sau đây :

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm
Trí tuệ viên mãn, đại bi tâm,
Nghe tiếng kêu cầu liền ứng hiện,
Lạy ngài thương xót, cứu độ nhanh !

Có chúng sanh đây đang chịu khổ,
Xin ngài ban rót cam lộ thanh,
Uống rồi nội tâm năng tịnh hoá,
Bệnh tật khổ đau tiêu trừ nhanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm
Xin ngài hoà tan vào trong nước,
Đại bi cam lộ ban chúng sanh,
Uống rồi khởi phát bồ đề tâm.

Nương Phật lực ngài Quán Thế âm
Chuyển vô minh thành trí tuệ nhanh,
Chuyển tâm sân thành tâm an nhẫn,
Tâm từ bi noi Quán Âm hành.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
Cam lộ đại bi hiệu quả nhanh,
Nguyện người
uống rồi năng tịnh hoá,
Phiền não vô minh tan biến nhanh.

Nay con nguyện dứt ác, tu lành,
Con nguyện cải tà tâm quy chánh,
Siêng tu, ái, hộ mọi chúng sanh,
Hồi hướng mọi công đức thiện hành.

 

Đệ tử chúng con họ và tên …

Nguyện cầu Bồ Tát ngàn mắt soi

Ngàn tay từ bi ngài gia hộ

Đại bi cam lộ thuỷ ban rưới.

 

Đại bi thần thuỷ tiêu tai ách

Con nguyện Bồ Tát từ bổn nguyện

Từ bi ngài gia trì hộ niệm

Khiến nguyện chúng con được toại nguyện.

Niệm Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 biến )

 

Bồ Tát phất liễu cam lộ rưới,

Khả khiến một giọt khắp mười phương

Chúng hữu tình thành kính quy mệnh,

Mọi thứ thảy đều được cát tường.                         

 

Tâm vô cùng tha thiết chân thành khởi niệm như thế, xong rồi niệm tiếp 10 biến Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát rồi hãy uống. Khi uống phải tồn tâm sám hối và tâm cảm ân ngập tràn. Dùng tâm quán tưởng ly nước phát ra ánh sáng màu trắng.

Số lượt xem : 2603