BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Mạt Pháp Thời “ Ma Thông ”

Tác giả liangfulai on 2022-03-17 10:07:37
/Mạt Pháp Thời “ Ma Thông ”

Mạt pháp Chúng tham thích thần thông

Khắp nơi tìm cầu “ người linh thông ”

Xem bói, đoán mệnh cầu tài lộc

Thông “ người cõi trên ” chữa bệnh thân.


                                                                           

 

 

Đả tọa tu thiền tham cảnh giới

Thấy cảnh ảo diệu tham đắm lòng

Trong định thấy Phật cho là thật

Lạc vào Ma đạo bởi mê lầm.

 

Chúng Ma giáng trần gây nhiễu loạn

Ứng phàm nhân tham động khởi tâm

Đáng thương Chúng mê muội nào biết

Chẳng nhận rõ được Ma gá thân.

 

Mạt pháp “ Phật ” yếu, Chúng Ma mạnh

Ứng tâm người dục lửa bừng bừng

Chiêu vời Chúng Ma triển Ma pháp

Trợ người tham thần thông linh ứng.

 

Sống làm đệ tử của Ma Vương

Chết được Ma đưa lối dẫn đường

Trở về Ma cung làm quyến thuộc

Hết phước Ma đọa địa ngục đường.

 

Mẫu Phật thương xót Chúng mê lầm

Từ bi giáng muôn lời huấn văn

Răn chúng sinh nhận lí tu thật

Chớ mê chấp hữu vi, thần thông.

 

Thần thông vốn nợi tự tánh sẵn

Tu giới, định, tuệ tự phát sinh

Tham cầu thần thông tâm sinh vọng

Chiêu vời Ma gá nên “ Ma thông ”.

 

Phật Bồ Tát chẳng học thần thông

Duy nơi tâm tánh hạ công thâm

Lìa vọng hiển chơn tự nhiên được

Diệu vô cùng, muôn pháp đều thông.

 

Ma thông hiển bởi Ma gá thân

Nào phải thần thông nơi tự thân

Ma rời, ma thông thảy hết sạch

Ma thông chướng đạo, tâm mê lầm.

 

Ma vận “ ma thông ” dẫn đường lối

Hợp “ tâm Ma ” chúng sinh mê lầm

Khảo rớt người tu xa chơn đạo

Vốn là “ vô vi chẳng vọng cầu”.

 

Chúng sinh bởi vì tâm chẳng chánh

Lọt tà kiến, bị Ma Ngũ Ấm

Thiên Ma, quỷ thần, yêu mị nhập

Tâm chẳng biết, nhận giặc làm con.

 

Người tu hành trong lúc thiền định

Bỗng trong tâm tham đắm hư minh

Khi ấy Thiên Ma được dịp nhập

Mà người chẳng biết Ma nhập mình.

 

Ma khiến người tín tâm lay chuyển

Phá giới luật, lén việc tham dục

Ưa nói việc biến đổi tội phước

Hoặc nói điềm kiếp hăm dọa nhân.

 

Ma khiến mỗi người đều nghe biết

Nghiệp báo của mỗi người tự thân

Tội phước tương lai không sai lệch

Chửi mắng đồ chúng, phơi việc người.

 

Ma đến chỗ người cầu thần thông

Thuyết pháp cho họ, triển “ Ma thông ”

Cầm lửa để trên đầu tứ chúng

Cháy sáng vài thước chẳng thấy nóng.

 

Hoặc đi trên nước như trên đất

Hoặc an tọa ở giữa hư không

Hoặc vào trong bình hay trong túi

Xuyên qua tường chẳng có chướng ngại.

 

Ma ưa nói thần thông tự tại

Khiến người thấy cõi Phật kế bên

Dùng sức quỷ mê người non dạ

Khen ngợi dâm dục, việc uế ô.

 

Ma ưa nói không có nhân quả

Hễ chết rồi là diệt hẳn thôi

Chẳng có thân sau, lại còn nói

Các phàm Thánh vẫn lén hành dâm.

 

Ma đến chỗ người tham du lịch

Khiến người nghe pháp thấy tự thân

Ngồi trên bửu liên hoa nghe pháp

Chúng nghe pháp thân hóa sắc vàng.

 

Ma đến chỗ người cầu khế hợp

Thuyết pháp cho người tham cầu nghe

Khiến người chưa nghe đã tỏ ngộ

Niệm niệm dời đổi, tâm lăng xăng.

 

Hoặc được túc mạng, tha tâm thông

Hoặc thấy địa ngục nơi cõi âm

Hoặc biết việc thế gian tốt xấu

Hoặc nói kệ, hoặc tự tụng kinh.

 

Mỗi mỗi đều vui chưa từng có

Người ấy ngu mê tín sai lầm

Rằng Bồ Tát tâm ham ái dục

Phá giới luật, lén việc tham dâm.

 

Ma ưa nói Phật có lớn nhỏ

Có chơn giả, Phật nữ, Phật nam

Bồ Tát cũng vậy không sai khác

Khiến người nghe lạc mất bổn tâm.

 

Có lúc Ma hóa thành súc sinh

Miệng ngậm hạt châu đem hiến người

Cùng sách, bùa, các vật quái lạ

Sau nhập xác họ để hiển linh.

 

Do sức Ma nhiếp trì hỗ trợ

Thường ăn cây thuốc, chẳng ăn cơm

Hoặc ngày chỉ một hột mè, lúa

Thân vẫn béo mạnh khỏe phi thường.

 

Ma khiến người nghe tạm cảm thấy

Thân họ như trăm ngàn tuổi lâu

Lòng sanh mến không muốn rời bỏ

Chịu làm đầy tớ mãi cúng dường.

 

Ma thường hay ưa nói kiếp trước

Người này người kia là quyến thân

“ Là anh em, là vợ ta đó

Nay đến để độ họ về cùng. ”

 

“ Cùng nhau đến cõi này cõi nọ

Để cúng dường Phật này Phật kia

Có cõi Trời Đại Quang Minh nọ

Chư Phật đều nghỉ lại nơi kia. ”

 

Nơi thời mạt pháp, Ma thịnh sanh

Trong pháp Phật xuất gia tu hành

Hoặc là nhập vào thân người khác

Hoặc tự do biến hóa hiện hình.

 

Đều nói đã thành chánh kiến tri

Khen ngợi dâm dục, rót sân si

Phá hoại giới luật, hành đồi bại

Khiến người tu đọa ngục A Tỳ.

 

Khi sống đều thành quyến thuộc họ

Khi chết thành dân Ma, Yêu Mị.

Lạc mất chánh biến tri, đọa lạc

Hết phước Ma, đọa ngục A Tỳ.

 

Trên thảy đều là Ma Tưởng Ấm

Thường hiển trong lúc người thiền định

Ứng với tâm ham thích ham cầu

Thiên Ma gá người dụ nhập sâu.

 

Ai còn tham chấp, tỉnh ngộ mau

Nhận lí thật tu, chớ vọng cầu

Từng bước vững chắc tu tâm đạo

Thần thông, phước tự có, khỏi cầu !

 

Tu đạo tu tâm, chẳng tham đắm

Vô vi, vô trụ, về đạo tâm

Lìa vọng hiển Chơn, về Tự Phật

Vốn tự đầy đủ, muôn pháp thông.

 

Mạt pháp Chúng tham thích thần thông

Khắp nơi tìm cầu “ người linh thông ”

Đều bởi chân tướng chẳng tỏ ngộ

Nên gần Ma, lìa Phật, đạo tâm.

Số lượt xem : 870