BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Từ Huấn Của Phật Thích Ca Mâu Ni

Tác giả liangfulai on 2023-07-10 22:22:57
/Từ Huấn Của  Phật Thích Ca Mâu Ni

Từ Huấn Của

Phật Thích Ca Mâu Ni

 

Phật Lịch năm 2536 Tuế Thứ Quý Dậu, công nguyên năm 1993, ngày mồng 9 tháng 4.


Thời Mạt Pháp, là lúc vạn giáo cùng phát, Ma Vương xuất thế, nhiễu loạn thế gian, hiển hiện các loại thần thông kì thuật, làm mê hoặc lòng người. Vậy nên mọi người hãy nhận rõ phương hướng, chớ có mê muội mà chạy theo một cách mù quáng. Nếu dựa sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, là người hành tà đạo, chẳng thể thấy Như Lai.

 

Chớ có học thần thông, pháp thuật. Ma rất thích chơi trò thần thông pháp thuật, ảo tượng. Nếu như tâm tồn tham vọng thì lập tức rơi vào trong cái vòng của Ma. Vì sao mà Ma cũng có thần thông pháp thuật vậy ? Bởi vì Ma cũng tu thập thiện nghiệp, nhập thiền định, chưa phát Giác Tâm Bồ Đề nhưng khởi tham vọng, vậy nên rơi vào Ma đạo, khó mà thành Phật. Phật Ma chỉ ở giữa một niệm, Đạo cao một thước, Ma cao một trượng, khởi tâm động niệm không thể không cẩn thận. Vào lúc Mạt Hậu, Ma đi tìm Ma, Phật đi tìm Phật. Nếu chẳng phát Tâm Bồ Đề, chẳng hành Bồ Tát Đạo, tâm sanh Ngã chấp Ngã si, Ngã ái, Ngã mạn thì dễ rơi vào Ma Đạo. Vì sao mà các tà giáo bàng môn vẫn có vô số các tín đồ vậy ? Nếu như các tín đồ có tham vọng muốn có thần thông, chẳng nghĩ đến đại sự giải thoát sanh tử, vào Tà Ma rồi, tức thành con Ma cháu Ma.

 

Mọi người chớ có xem nhẹ một chỉ Huyền Quan của Điểm Truyền Sư, một chỉ điểm gọi là “ thọ kí ”, là chỉ điểm cho mọi người tìm thấy vị Chơn Chủ Nhân của chính mình. Chẳng phải là con người thọ kí cho đại chúng, mà là “ Phật Di Lặc thọ kí ”, điểm mở cửa khiếu sanh tử, không thể xem thường; đắc được một đại sự nhân duyên này thì hãy thật tốt mà tự trân trọng tu bàn. Nhất Quán Tiên Thiên Đại Đạo ứng vận, thiên mệnh mà Điểm Truyền Sư gánh vác chẳng phải là mệnh lệnh, chẳng phải là quyền thế, mà là sứ mệnh tế thế cứu nhân; phải tồn tâm từ bi, hành hạnh Bồ Tát, lấy việc cứu nhân tế thế làm bổn nguyện. Tâm Bồ Đề là gì ? là lương tâm, bổn tâm; chẳng đánh mất lương tâm, chính là Tâm Bồ Đề. “ Tu đạo là bổn phận ”, “ bàn đạo là trách nhiệm ”, mỗi người liễu cái nguyện của mỗi người; có người thừa nguyện mà đến, có người mang nghiệp vãng sanh. Một đường kim tuyến “Đạo Thống” Nhất Quán, đông phương tây phương tổng cộng 64 đời, nhật nguyệt hợp lại sáng soi đại địa.

Số lượt xem : 294