BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ấn chứng về tam bảo

  • Tín ngưỡng tôn giáo và tu hành

    /Tín ngưỡng tôn giáo và tu hành
    Chúng ta tiếp nhận sự giáo dục liên tục chẳng dứt của đạo trường về những chân lí phật pháp chẳng qua là để chúng ta hiểu rõ thế nào là thật tướng của đời người và làm thế nào để buông xuống những thứ trong lòng.
  • Giới thiệu đơn giản về Tam Bảo Tâm Pháp

    /Giới thiệu đơn giản về Tam Bảo Tâm Pháp
    Phật rằng : “ Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền ”. Đấy là những lời phó chúc của Phật truyền pháp với đại đệ tử tôn giả Ma Ha Ca Diếp. Minh Sư chỉ điểm huyền quan diệu khiếu, dĩ tâm ấn tâm có thể đạt diệu cảnh niết bàn, pháp môn ẩn vi áo diệu của chân không diệu hữu. Sự truyền thừa của tâm pháp này không ghi chép ở tất cả kinh điển văn tự, cũng là cái mà các pháp môn giáo hóa bình thường chẳng cách nào truyền thừa.