BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bồ Tát Hạnh

Tác giả liangfulai on 2022-12-20 16:49:15
/Bồ Tát Hạnh

Trầm mặc và nhẫn chịu                                

Gánh tải muôn chúng sinh                          

Người tu đạo Bồ Tát                                     

Noi đại địa tất thành.    


Chẳng một lời than oán                                           

Hành đạo trong lặng thầm                        

Dưỡng dục muôn loài vật                     

Chẳng kể công ơn mình.

 

Mặc sức người “giẫm đạp”                           

Mặc Người thải “hôi tanh”

Mặc sức người “khai thác”

Nhẫn chịu trong im lặng.

 

Nguyện nâng đỡ muôn chúng

Nguyện tịnh hóa “hôi tanh”

Cung thứ muôn loài cần

Trọn đời mãi hy sinh.

 

Chẳng phân biệt đối đãi

Đối thiện ác bình đẳng

Chẳng ghét dơ yêu sạch

Bao dung ôm trọn lòng.

 

Đặt mình nơi thấp nhất

Chúng sinh trên đầu mình

Trải lòng khắp muôn vật

Là đại địa đức hạnh.

 

Vận hành theo giới luật

Chẳng rời quỹ đạo mình

Tinh tiến không dừng nghỉ

Trong hạnh nhẫn vô sanh.

 

Người tu đạo Bồ Tát

Học noi đại địa tâm

Nhẫn nhục nên dày đức

Khả tải muôn chúng sinh.

 

Ghi chú:

Vô Sanh Pháp Nhẫn

 

Pháp nhẫn nhục của hàng Bồ Tát do chứng đắc được lý vô sanh, không thấy có các hữu tình gây hại cho mình. Bồ Tát chứng đắc pháp nhẫn này thì tâm bình đẳng không phân biệt đối với tất cả chúng sanh.

Vô Sanh tức chơn lý không sanh không diệt, Nhẫn, có nghĩa là tin chịu giữ gìn. Là nói dùng trú vô lậu an trú trong thể chơn lý bất sanh bất diệt, tâm không lay động. Đức nhẫn nhục của người tu học đắc đạo thể nhập chân lý: các pháp không sanh không diệt. Bậc tu hành nếu hiểu các pháp không sanh, không diệt, tức là hiểu thật tướng sự vật vốn không Sanh Diệt. Hiểu như thế thì không còn lo rầu, phiền não, đối với chúng sinh, được vậy gọi là vô sanh pháp nhẫn. Đi đến chỗ không còn sinh tử luân hồi. Trong Đại Trí Độ luận quyển 50 nói: “Đối với thật tướng vô Sanh Diệt của các pháp, tin chịu thông suốt không ngăn ngại, không thối lui, gọi là Vô Sanh Nhẫn

 

 

 

                  

Số lượt xem : 792