BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lúc lên lớp nhất định phải thắp đèn Phật ( Diêm Vương từ bi )

Tác giả liangfulai on 2023-06-14 22:47:16
/Lúc lên lớp nhất định phải  thắp đèn Phật  ( Diêm Vương từ bi )

Diêm Vương từ bi :

 

Những đệ tử Bạch Dương các con đây phải giữ tốt phật quy, phải làm tốt lễ tiết; phật quy tạm định thì những cái có thể sửa đổi thì mới có thể sửa đổi; Phật quy mà lúc Thiên Nhiên Cổ Phật vẫn còn tại thế đã định thì nguyên tắc lớn là không thể sửa đổi được đâu !


Ví dụ như : giống như trong các đạo trường hiện nay, có những phật đường lúc lên lớp chẳng có thắp đèn Phật, vậy thì những Cửu Huyền Thất Tổ của các đệ tử Bạch Dương bèn không thể đến phật đường, không thể nghe giảng kinh thuyết pháp ở phía bên ngoài, không thể tiếp nhận phật quang phổ chiếu. Phải biết rằng : trong quá trình mà các con tu đạo, bàn đạo, Tổ Tiên đều có thể triêm quang, vậy nên những phật đường mà chẳng có thắp đèn Phật thì các con phải đặc biệt lưu ý và khuyên bảo chỉ dạy thêm, bảo họ phải thắp đèn Phật, bởi vì ý nghĩa của việc thắp đèn chính là cung thỉnh Chư Thiên Tiên Phật, Vạn Tiên Bồ Tát đến hộ trì pháp đàn; đồng thời để Tổ Tiên cũng có thể lên nghe kinh triêm quang. Phật đường nếu như chẳng có thắp đèn Phật, Tiên Phật phải làm thế nào để trợ giúp chúng sanh ? Các con phải biết rằng Tiên Phật Bồ Tát đều là từ bi cả, Phật đường chỉ cần thắp lên ngọn đèn Phật, Tiên Phật bèn lập tức sẽ lâm đàn, chớ có cảm thấy phiền phức đấy.

 

 

Toàn cảnh thực tế khi lên các lớp nghiên cứu. 

 

Số lượt xem : 498