BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Hạnh Bố Thí

Tác giả liangfulai on 2022-04-02 07:20:28
/Hạnh Bố Thí

 

Học trò hỏi sư phụ

“ Kẻ ăn mày rất nhiều,

Khó phân ra thật giả

Bố thí phải làm sao ? ”


 


 

Sư phụ từ bi rằng

“Con hãy tự hỏi tâm

Dụng lòng từ bi thật

Hay là giả vọng tâm ?”

 

Tâm phân biệt đối đãi

Chấp trước nơi tướng hình

Hữu vi tức là vọng

Chẳng hợp đạo “ chân tâm ”.

 

Mượn bố thí xả tâm

“Tham keo bủn xỉn lòng

Tâm ích kỷ không tốt”

Trưởng dưỡng từ bi lòng.

 

Kẻ mê chẳng hiểu ý

Tồn tâm nghi, khinh lòng

Ngạo mạn, chấp đối tượng

Khó dưỡng từ bi tâm.

 

Phật dạy chơn bố thí

Tồn tam luân thể không

“Không người thí, kẻ nhận

Vật bố thí cũng không”.

 

“Thí không, thí vật không

Thụ không”, vô trụ lòng

Chớ khởi tâm yêu ghét

Kiêu mạn, hối tiếc lòng.

 

Chớ cầu mong phước báo

Chớ tham danh tiếng lừng

Chớ khoe hoài tự đắc

Hãy thí như chưa từng.

 

Thí âm thầm lặng lẽ

Vô trụ, vô tướng hình

Dụng lòng từ bi thật

Công đức ấy vô ngần.

 

Thí ấy là chơn thí

Xuất phát từ chơn tâm

Nên chẳng tồn “ giả, thật ? ”

Ngoài hỷ xả bi lòng.

 

Thí với lòng cung kính

Như kính Phật, hạ mình

Công đức “ cúng dường ” ấy

Đặng phước vô biên lượng.

Số lượt xem : 781