BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lễ Tiết Pháp Hội và Lưu Trình Lập Nguyện Pháp Hội

Tác giả liangfulai on 2023-02-24 17:05:17
/Lễ Tiết Pháp Hội và Lưu Trình Lập Nguyện Pháp Hội

Dưới đây là Tóm Lược Lễ Tiết Pháp Hội Và Lưu Trình Lập Nguyện Pháp Hội.


Lễ Tiết Pháp Hội

Lưu trình lễ tiết ngày thứ 1 :

 

1.  Hiến Cúng ( 25 đĩa )

2.  Thỉnh Đàn

……. vị thứ 1, … vị thứ 6, còn lại phía sau mời các vị bước vào bái vị

3.  Hiến Hương

( theo lễ tiết mồng 1, 15 ……cho đến Trung Hoa Thánh Mẫu ) thì :

 

Hiến hương nhất trụ, nhất hiến;          Hiến hương nhất trụ, nhất hiến

Giám Ban Viện Trưởng 3 khấu thủ;    Hộ Pháp Đại Tiên 3 khấu thủ

Hiến hương nhất trụ, nhất hiến;          Hiến hương nhất trụ, nhất hiến

Bạch Thuỷ Thánh Đế 3 khấu thủ       Bất Hưu Tức Bồ Tát 3 khấu thủ

Hiến hương nhất trụ, nhất hiến

Bạch Dương Đại Tiên 3 khấu thủ

 

Đứng lên, chấp xá, dưới Điểm Truyền Sư quỳ. Hướng về các vị Điểm Truyền Sư tiếp giá nhất khấu thủ.

 

Đứng lên, chấp xá, hai bên phân ban :  ( vị thứ 1, 6 phía sau mời các vị tự phân ban ).

 

Đối diện chấp xá, lễ thỉnh đàn hiến hương hoàn tất, buông tay cúc cung, lui.

 

4.  Hiến Hương buổi trưa, tối ( đốt bó nhang lớn - giống với lễ tiết sáng, tối ) , thêm Giám Ban Viện Trưởng, Hộ Pháp Đại Tiên ( mỗi vị 3 khấu thủ )

 

5.  An Giá ( Chương trình học của một ngày kết thúc mà chưa bế lớp, lúc muốn tắt phật đèn thì trước hết phải hành lễ An Giá ).

Chấp xá, quỳ, an phật giá. Minh Minh Thượng Đế 10 khấu thủ

                                                Chư Thiên Thần Thánh 5 khấu thủ

Đứng lên, chấp xá, lễ an giá hoàn tất, buông tay cúc cung, lui.

 

 

Lưu trình lễ tiết ngày thứ 2

 

 

1.  Hiến cúng ( 10 đĩa )

2.  Hiến hương sáng, trưa ( giống với hiến hương buổi trưa, tối ngày thứ 1 )

………………. Bạch Dương Đại Tiên

Đứng lên, chấp xá, dưới Điểm Truyền Sư quỳ. Hướng về Điểm Truyền Sư tham giá ( hoặc tiếp giá ) nhất khấu thủ.

Đứng lên, chấp xá, lễ hiến hương tham giá ( tiếp giá ) hoàn tất, buông tay, cúc cung, lui.

 

3.  Bế Ban ( hiến cúng 10 đĩa, lập nguyện tạ ân, từ giá )

4.  Bàn Sự Nhân Viên tạ ơn ( bó nhang lớn ) , tiễn phật giá, từ giá.

Minh Minh Thượng Đế 100 khấu thủ ……. Bạch Dương Đại Tiên

Đứng lên, chấp xá quỳ, cảm tạ các vị Điểm Truyền Sư nhất khấu thủ

 

 

Lưu Trình Lập Nguyện Pháp Hội

 

 

1.   Trước khi lập nguyện phải điểm danh, xác định số người. Khi lập nguyện thì Càn trước Khôn sau.

2.   Càn đạo bước đến bái vị trước tiên, có bao nhiêu vị thì sắp bấy nhiêu bái đệm, người quỳ giữa đại biểu hiến hương.

3.   Mời Điểm Truyền Sư từ bi đôi lời ( nhất định phải ) . Sau khi từ bi đôi lời xong, thì cảm ơn Điểm Truyền Sư từ bi; sau khi Điểm Truyền Sư thắp đốt bó nhang lớn xong thì giao lại cho người quỳ giữa.

4.   Người quỳ giữa đại biểu hiến hươngcần có giảng sư Càn đạo hiệp trợ cắm bó nhang ). Thượng Chấp Lễ hô : hiến hương toàn trụ; Hạ Chấp Lễ hô : toàn hiến.

5.   Hiến hương xong, Thượng Chấp Lễ hô : thập khấu thủ.

Thập khấu thủ xong, phải niệm : Mời quỳ thẳng.

 

6.   Đọc biểu ( Người đại diện dẫn dắt đọc biểu cần phải quay mặt 45 độ đối diện phật đường, lạy thập khấu thủ trước ).

Ghi chú : Biểu văn có 2,3 tờ

a.   Một tờ A ( tờ biểu mà phải đốt ) : ( nếu có từ 3 lớp viên trở lên ) thì bên trên tờ biểu cần phải viết tên 3 vị lớp viên lập nguyện đại biểu ( lúc đọc biểu thì Thượng Chấp Lễ cần đọc rằng : mời các vị mỗi người tự báo họ tên của mình );

Tờ đánh máy ( đánh chữ tiếng việt, không đốt ) mà vị giảng sư hoặc nhân viên bàn sự càn đạo đại diện cầm hướng dẫn mọi người đọc theo thì không cần viết tên của lớp viên.

b.   Một tờ nữa là tờ biểu văn trống không có chữ đánh máy ( ghi danh sách ) : Càn, Khôn phân ban; bên trên giấy viết :

Càn XXX    trọng thánh khinh phàm, tài pháp song thí

 XXX    重聖輕凡,財法雙施

   XXX    重聖輕凡,財法雙施 ( cách 1 dòng - phải canh ngay đều với chữ    )

   XXX    重聖輕凡,財法雙施)

Hai tờ biểu văn A và B lúc đốt phải đốt cùng lúc một lượt.

 

7.  Đốt biểu

8.   Đốt biểu xong thì Thượng Chấp Lễ hô : thập khấu thủ.

9.   Tạ ơn :     Cảm tạ Minh Minh Thượng Đế 10 khấu thủ

Cảm tạ Chư Thiên Thần Thánh 5 khấu thủ …

…………………………………………………………………….

Đứng lên, chấp xá, quỳ.

Cảm tạ các vị Điểm Truyền Sư                      1 khấu thủ

Cảm tạ Giảng Sư và các vị Bàn Sự Nhân Viên  1 khấu thủ

Đứng lên, chấp xá, quỳ ( từ giá )

………………. Tiền Nhân Đại Chúng nhất khấu thủ

Đứng lên, chấp xá, quỳ, hướng về các vị Điểm Truyền Sư từ giá nhất khấu thủ.

Đứng lên, chấp xá, lễ lập nguyện, tạ ân, từ giá hoàn tất, buông tay cúc cung, lui.

 

10. Nói lời chúc mừng ( hoàn thành nghi thức lập nguyện tạ ơn )

11. Khôn Đạo lập nguyện cũng là tuân theo lưu trình đã kể trên mà tiến hành.

12. Mời ĐTS từ bi đôi lời, thông báo các lớp tiến tu 5 năm.

13. Phát lộc ( bánh, táo )

14. Bàn sự nhân viên xếp hàng ngay ngắn, vỗ tay hát tiễn đạo thân lớp viên rời khỏi Phật đường. 

Số lượt xem : 1106