BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nguyên Nhân chẳng cách nào trở về Vô Cực Lí Thiên ? ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2022-07-24 09:22:41
/Nguyên Nhân chẳng cách nào trở về Vô Cực Lí Thiên ?  ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tu đạo nhiều năm như thế, con đã nhìn thấy “ Đạo ” rồi chưa ?

Rất nhiều các đồ nhi rất nỗ lực giúp đỡ nơi đạo trường, ngoại công hành được rất nhiều, còn công phu “ Nội Thánh ” thì lại khiến cho Thầy đây lo lắng phiền muộn !

 


Nhìn thấy các đồ nhi chẳng thể lĩnh ngộ thấu triệt tâm tánh, vẫn cứ tham sân si mạn nghi, tâm phân biệt nặng, ghét nghèo thích giàu, tranh công đùn tội, kẻ trên độc tài, kẻ dưới bợ đỡ, khiến cõi lòng thầy đây tan nát !

Ơn trên giáng đạo, phải chân tu thật luyện, hạ công phu hướng về nội thánh, dẹp trừ những thất tình lục dục, danh lợi ân ái, đủ thứ những quải ngại chấp trước, khiến bản thân tu về lại bổn tánh Như Lai.

Không được dối người, không được dối Thần,

Không được dối lòng, càng không thể dối Trời !

Thầy nghe thấy có đồ nhi nói rằng những tổ tuyến Tiền Nhân khác chẳng có thiên mệnh, chỉ có tổ tuyến của mình mới là thiên mệnh thật, muốn các đồ nhi của những tổ tuyến khác phải cầu đạo trở lại để tiếp nối đường kim tuyến. Nơi trong mắt của các con lại đem thiên mệnh treo trên mình của Điểm Truyền Sư hoặc Tiền Nhân đại biểu thay thế, đi huỷ báng những đạo trường khác. Vì những dục vọng riêng tư, sở hữu hậu học của người khác, củng cố địa vị của bản thân, khiến thầy thật ớn lạnh !

Tu đạo phải gìn giữ cái tâm chẳng phân biệt, bình đẳng đối đãi đối với các hậu học tiền hiền của mỗi một tổ tuyến, nếu vẫn còn cái tâm “ phân biệt ” thì chẳng cách nào vào được Lí Thiên.

Thầy điểm huyền quan của đồ nhi không phải là muốn khiến cho đồ nhi bởi vì đắc đạo mà cống cao, đi xem thường những người hoặc những vị Thần chưa nhận một chỉ điểm của Minh Sư.

Có rất nhiều đồ nhi bởi vì quá cống cao, tu đạo cuối cùng chẳng về được Lí Thiên, lại rơi vào cõi A Tu La, tam ác đạo, thầy rất đau lòng đấy !

Tu đạo mà tội nghiệp chưa tiêu, tam độc chưa diệt, e rằng thầy đây cũng khó mà đưa các đồ nhi trở về trời đấy.

Mong rằng mỗi đồ nhi có thể tôn trọng mỗi một đạo trường, mỗi một người, mỗi một tôn giáo, mới là đồ nhi tốt của thầy đấy !

Số lượt xem : 556