BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bàn Tính

Tác giả liangfulai on 2023-05-08 11:38:14
/Bàn Tính

Người gẩy chiếc bàn tính thông minh,

Trời gẩy chiếc bàn tính nhân quả,

Phật gẩy chiếc bàn tính từ bi.


Người tính hữu lượng hữu tận,

Trời tính hữu lượng vô tận,

Phật tính vô lượng vô tận.

 

Người tính, cầu tự lợi ( lợi ích cho bản thân )

Trời tính, cầu công bằng,

Phật tính, cầu lợi tha ( lợi ích cho người khác )

 

Người tính, bình cũng bất bình ( bình : bằng nhau, ngang nhau, không thiên lệch, công chính )

Trời tính, bất bình khiến bình

Phật tính, bất bình cũng bình.

 

Người tính, Tự Ngã vi đại ( lấy cái Tôi làm điều quan trọng nhất )

Trời tính, Vô Vi vi cao      ( lấy sự vô vi làm điều tôn quý nhất )

Phật tính, Từ bi vi hoài    ( lấy tâm khoan dung, thương xót để đối đãi người khác )

 

 

 

 

 

 

 

Người tính,

một món nợ hồ đồ

Ông có lí của ông,

Bà có lí của bà,

Hôm nay cái này,

Ngày mai cái nọ.

 

Trời tính, tỉ mì chuẩn xác nhất,

Nhân quả báo ứng,

Tơ hào chẳng sai sót

chẳng sai một li một tí )

 

Phật tính,

tựa như hư không,

tất cả chúng sanh,

vốn dĩ là phật,

chẳng tăng chẳng giảm.

 

Người đem bản thân tính đến vào địa ngục

Mưu trò tính tận

mưu mẹo, những trò gian trá ranh ma )

Trái lại còn làm hại ( làm mê hoặc ) tánh mệnh bản thân.

 

Phật đem chúng sanh tính toán thành Phật.

Giả sử khi tôi thành Phật,

Chúng sanh mười phương,

Muốn sanh ( về ) nước tôi,

nếu không được sanh,

thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

 

Người tính chẳng bằng trời tính,

trời tính chẳng bằng phật tính.

Hãy Dứt bỏ người tính,

tiếp nhận trời tính,

quy mệnh phật tính ( quy thuận )

Số lượt xem : 324