BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nhân Duyên Cầu Đạo Và Tu Bàn Kiếp Này

Tác giả liangfulai on 2022-03-28 21:29:54
/Nhân Duyên Cầu Đạo Và Tu Bàn Kiếp Này

Thiên thời đã chuyển đến quý Thu

Tam tai bát nạn khắp Diêm Phù

Ứng Địa cầu đương sang kì hoại

Bao người “ rơi rụng ” như lá thu.


 

 

 

Kiếp nạn giáng ứng lòng người hoại

Gieo bao tội ai oán đất trời

Sát đạo dâm, tam độc hừng thịnh

Nhân diện phi nhân, người chẳng người.

 

Cứu kiếp, Ơn trên ngầm giáng đạo

Độ chín sáu ức Phật Tử về cội

Đạo kiếp cùng giáng, tùy duyên gặp

Sinh tử, thăng giáng ứng tâm người.

 

Kiếp nạn ứng “lòng người đen tối”

Thiên hạ đắm, duy Đạo cứu rỗi

Độ Thiện Tín hữu duyên cầu đạo

Tỏ bổn tâm, thoát khổ luân hồi.

 

Thiên Bàn trùng chỉnh định phẩm vị

Đương thời Di Lặc Phật quản chưởng

Đạo Bàn Tế Phật đương truyền Đạo

Cùng Nguyệt Tuệ Bồ Tát thâu viên.

 

Tây phương Thánh Chúng thảy mang nguyện

Hạ phàm tu bàn đem đạo xiển

Cõi Trời chẳng lưu chúng Tiên lại

Hạ phàm trợ “ thiên cổ đạo duyên ”.

 

Vô thượng thậm thâm pháp nhiệm mầu

Muôn ngàn ức kiếp dễ tìm đâu

Hữu duyên mới khả gặp, cầu đắc

Ngộ chơn nghĩa Như Lai diệu sâu.

 

Nếu chẳng nhờ Ơn trên đại xá

Đạo siêu sinh tử nào dễ cầu

Đại khai phổ độ ứng thời vận

Không đúng thời chẳng giáng đạo mầu.

 

Chẳng phải hữu duyên, khó gặp cầu

Chẳng gặp đúng người, chẳng truyền đâu

Âm thầm sàng lọc, hữu duyên chọn

Căn tu lũy kiếp xét cạn, sâu.

 

Kiếp này cầu đạo ; tu 3 kiếp

Dự pháp hội : tu năm kiếp liền

Bảy kiếp tu hành : Phật đường ngụ

Thanh khẩu : mười kiếp tu tinh tiến.

 

Có thể cầu đạo là hữu duyên

Có thể bàn đạo là hữu phận

Hữu duyên phận : căn cơ thâm hậu

Gánh thiên chức : có sứ mệnh, nguyện.

 

Hữu duyên vô phận : không sen báu

Hữu duyên hữu phận : có phẩm sen

Nguyện gánh thiên chức : có lai lịch

Nơi hàng Thánh Phật : ứng cử viên.

 

Thiên cổ kỳ duyên cùng hội ngộ

Tam Tào cùng bàn Đạo Tiên Thiên

Trời người quỷ cùng nhau hội ngộ

Nơi Phật đường Pháp thuyền Bạch Dương.

 

Trí nhân cầu đắc đạo, trân quý

Tu bàn tinh tấn, đạo xiển dương

Kẻ khờ đắc mà đâu tỏ ngộ

Uổng qua ngày tháng, phụ Tứ Ơn.

 

Một cuộc thi tuyển, người tài chọn

Khảo nghiệm muôn trùng, tín trước tiên

Tín là mẹ, nguồn muôn công đức

Kiên định, thành tín nên Thánh Hiền.

 

Chẳng tín, người khó vào cửa Đạo

Chẳng vào, chẳng tỏ lý diệu huyền

Chẳng thể tựu thành nên công đức

Khó siêu sinh tử, liệt Thánh Hiền.

 

Số lượt xem : 1184