BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bùa Ngải

Tác giả liangfulai on 2022-09-02 16:38:09
/Bùa Ngải

Thế gian mạt pháp lắm yêu ma 

Dẫn dụ Phật tử vào đường tà 

Ma thông nào thuật chú bùa ngải… 

Dễ vào nhưng khó có ngày ra.


Tâm khởi muôn duyên trùng trùng khởi 

Tâm chánh Phật ứng, Ma rời xa 

Tâm tà Ma ứng, Phật không trợ 

Tùy tâm Ma, Phật gần hay xa.         

 

Tâm tức là Phật, tâm tức Ma 

Thoắt ẩn thoắt hiện trong sát na 

Tùy tâm sanh diệt, cảnh ứng hiện 

Phật chiêu cảm Phật, Ma chiêu Ma.

 

Thế gian mạt pháp lắm yêu ma 

Cũng bởi tâm người đa phần tà 

Cầu Phật ngoài tâm, “thần” thông thích

Lạc đường tà, thành nô lệ Ma.

  

Khởi tâm động niệm nào danh lợi 

Nào muốn người yêu mình suốt đời … 

Nào bùa kinh doanh, lộc, đòi nợ 

Nào bùa yêu … Ma quỷ gọi mời.

 

Ai người sở thích chơi dao lửa

Sẽ có ngày cháy bỏng, đứt tay

Họa phúc không cửa, người tự chuốc

Phước họa thảy đều do tâm này.

Số lượt xem : 995