BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Mười Tổ Vận Hành Của Các Đạo Trường Thuộc Tổ Phát Nhất Sùng Đức.

Tác giả liangfulai on 2022-08-17 14:34:36
/Mười Tổ Vận Hành Của Các Đạo Trường Thuộc Tổ Phát Nhất Sùng Đức.

Đạo trường Phát Nhất Sùng Đức là một đạo trường mang tính chất hiện đại hoá, cũng chính là chiếc pháp thuyền to lớn của Tam Tào Phổ Độ ( Thiên, Địa, Nhân ) thời nay. Chiếc pháp thuyền lớn này tương lai sau này sẽ chuyên chở tuệ mệnh của hàng ức vạn chúng sanh, lái hướng đến vạn quốc cửu châu, mục đích không chỉ muốn độ hoá chúng sanh khắp nơi trong thiên hạ, mà còn muốn hoá thế giới trở thành cõi nước hoa sen thanh tịnh. 


Chúng ta đều là một thành viên của chiếc pháp thuyền này, vậy thì chúng ta làm thế nào để phụng hiến tâm sức đây ? Làm thế nào để học, tu, giảng, bàn, hành ở trong cái đạo trường lớn này ? Làm thế nào để thực hiện các chức trách công tác dưới phương pháp và nguyên tắc lãnh đạo “ tập thể lãnh đạo, toàn thể dẫn động ” mà Tiền Nhân Lão Bất Hưu Tức Bồ Tát đã khởi xướng, và trong cái khung kết cấu lãnh đạo Trung Nghĩa Tự Ban khiến cho “ người người có việc làm, việc việc có người làm ” để nâng cao hiệu suất làm việc của đạo trường ?
 
Tiền Nhân Lão đã dùng hết mọi khổ tâm, ngưng tụ trí tuệ, khai sáng kiểu mẫu vận hành “ mười tổ phân công ” khiến cho mọi người có thể mở rộng các hoạt động tham dự, từ trong các hoạt động mà phát hiện tìm ra các nhân tài, bồi dưỡng các nhân tài từ trong sự diễn tập của các tổ, mài luyện các nhân tài từ trong sự thực hành vận hành, sáng tạo ra tương lai to lớn lâu dài, vĩnh viễn tiếp tục truyền thừa của đạo trường.
 
Chúng ta hôm nay đều là một thành viên của Phát Nhất Sùng Đức, tiến vào đạo trường bất kể đã bao nhiêu năm, trong cái mối nhân duyên này chúng ta cùng triêm Thiên Ân Sư Đức, được sự giáo hoá của đại đức từ bi của Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân và sự khổ tâm thành toàn của các vị Tiền Hiền, thì “ nhận được một ơn huệ nhỏ như giọt nước của người thì cũng phải báo đáp như một dòng suối ” như lời cổ nhân dạy vậy.
 
Chúng ta sở dĩ có ngày hôm nay, đương nhiên phải tồn một cái tâm cảm ân và cái tâm báo ân liễu nguyện để học tập báo đáp đạo trường. Đạo trường là ngôi nhà chung của chúng ta, chúng ta phải phát tâm tham gia công tác mười tổ vận hành của đạo trường, xưa nay vẫn có câu “ có việc thì gầy công dễ, không có việc thì khó mà gầy công ”. Chúng ta mượn nhờ vào các công tác để mài luyện bản thân, cũng mượn nhờ vào các công tác để bồi dưỡng nội đức, hoả hầu và ngoại công của mình.
 
Mười tổ vận hành, dựa theo tính chất công việc, chuyên nghiệp mà chia làm mười tổ, mỗi tổ đều phân công, hiệp trợ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành chấp hành các nhiệm vụ trên đạo trường. 
 

Các Tổ  Đại Cương Công Tác Của Các Tổ

Tổ Đạo Vụ    
 
1. Tổ Đạo Vụ là là tổ quan trọng hàng đầu trong 10 tổ vận hành. Vị tổ trưởng dẫn dắt nên biểu hiện tích cực quy hoạch, thúc đẩy kế hoạch của toàn thể đạo vụ, tự động tự phát, có tinh thần và năng lực lên kế hoạch, khai sáng, đi mở đường ở những nơi chưa có đường, đi rộng kết duyên lành lúc chưa có người, đi tìm các công việc để làm lúc chưa có các công việc để làm, đi gieo rắc rộng rãi các “ hạt giống đạo ” ở những nơi chưa có đạo thân, thì mới là nhân tài tốt khai sáng đạo vụ.

2. Quán triệt chấp hành, tích cực thúc đẩy và đề xướng mục tiêu nguyện lớn “ Ba Nhiều Bốn Tốt ”, “ Vạn Nhà Sanh Phật ”, “ Tam Giới Nhất Nguyên ”, “ Đạo Trường Tiêu Chuẩn ” của Tiền Nhân
( Ba nhiều :
Người cầu đạo nhiều :  độ nhiều người, rộng kết duyên lành.
Lớp viên dự pháp hội nhiều : thăm hỏi đạo thân, thành toàn đạo thân dự pháp hội
Lớp viên tiến tu nhiều : Thành toàn các đạo thân sau khi đã cầu đạo và dự xong pháp hội tham gia các lớp của 5 năm tiến tu ( Tân Dân, Chí Thiện, Bồi Đức, Hành Đức, Sùng Đức ( lớp giảng sư bồi huấn, giảng sư tiến tu )

Bốn Tốt  Học, Tu, Giảng, Bàn đều tốt. )

3.    Nghiên cứu nâng cao lòng tin của đạo thân đối với đạo.
4.    Đề bạt bồi huấn các nhân tài cho đạo trường.
5.    Báo cáo tình hình bàn đạo mỗi tháng của các phật đường và tạo điền bảng báo cáo mỗi tháng.
6.    Nắm bắt động thái nhân sự Đàn Chủ, Phó Đàn Chủ của các phật đường.
7.    Nắm bắt các thành viên Đàn Chủ của phật đường công cộng, bổ sung bù đắp cho những chỗ khuyết trống.
8.    Thúc đẩy việc khai sáng thiết lập phật đường.
9.    Thúc đẩy việc bàn đạo của các phật đường gia đình và công cộng.
10.    Thúc đẩy việc nghiên cứu học tập độ người, thành toàn người.
11.    Lưu trữ và quản lí các loại tư liệu nhân sự.
12.    Nắm bắt các kế hoạch đạo vụ niên độ của khu.

 
Tổ Ban Vụ    

1.    Công tác ban vụ là phụ trách công tác giáo dục của đạo trường. Các đạo thân sau khi cầu đạo, từ chỗ nhận biết, khẳng định, tín tâm, phát tâm, cho đến tham gia học đạo, tu đạo, giảng đạo, bàn đạo, hành đạo đều cần phải thông qua sự giáo dục của đạo trường, sự tỉ mỉ “ tưới tiêu, nhổ cỏ, vun bồi ”, thì mới có thể thành tựu. Giáo dục là kế hoạch to lớn lâu dài trăm năm, cũng là công trình kiến thiết tâm lí trường kì. Sư Tôn Sư Mẫu pháp luân thường chuyển, thiên mệnh vĩnh viễn hưng thịnh trường tồn, tuệ mệnh trường tồn. Chúng ta tham dự công tác ban vụ nên tồn tâm cảm kích, vì bản thân tự tạo cơ hội hành công liễu nguyện. Đấy đều là cơ hội tốt cho việc huấn luyện tại chức, nuôi dưỡng đạo niệm, cường hoá đạo cốt dành cho các giảng sư, đàn chủ, từ Giảng Sư Chỉ Đạo, Giảng Sư Phụ Trách, Giảng Sư Truyền Đề, cho đến các Giảng Sư Phục Vụ và các Đàn Chủ cung cấp phật đường lên lớp. Những người làm công tác ban vụ đều nên mang cái tâm thái “ thành tựu bản thân, tạo tựu người khác ”.

2.    Lên kế hoạch, chấp hành các việc liên quan đến ban vụ của các lớp nghiên cứu 5 năm.
3.    Phối hợp với sự vận hành của tổ ban vụ của trung tâm trợ giúp đạo trường.
4.    Làm tốt các công tác chuẩn bị mở lớp.
5.    Thống kê và cấp phát các tư liệu bài giảng, thư huấn.
6.    Nắm bắt các nhân tài giảng đạo truyền đề.
7.    Bồi huấn năng lực giảng giải truyền đề cho các giảng sư.
8.    Nắm biết tình hình truyền đề của giảng sư và phản ứng của các lớp viên.
9.    Công tác chi viện các bài học giảng đạo truyền đề.
10.    Nắm bắt sự phản ứng của lớp viên đối với nội dung của chủ đề bài giảng.
11.    Nâng cao tố chất của các lớp viên và sự thể ngộ của họ về sự tôn quý của Đạo.
12.    Thúc đẩy bảo đảm thành tích lên lớp (đạo vụ, ban vụ một thể )
13.    Thúc đẩy các hạng nghiên cứu trước khi mở lớp.
14.    Nắm biết tình hình vắng mặt, có mặt của giảng sư phụ trách và các nhân viên phục vụ.
15.    Chuẩn bị cho việc bế ban.
16.    Khích lệ các lớp viên bế ban tham dự thực hành nghiên cứu học tập 10 tổ vận hành.

 
Tổ Văn Thư 
 
Công tác đạo trường ngày càng nhiều, đạo thân ngày càng đông, đều cậy nhờ vào sự tác nghiệp văn thư để xử lí, để lưu trữ các loại tư liệu của các đạo thân, các loại văn thư, thư huấn, tạp chí định kì và viết bảng pháp hội, kiến lập huấn văn và các loại ghi chép của các cuộc họp.
1.Chỉnh lí lưu trữ các tư liệu văn thư, các tư liệu nhân sự.
2. Bố trí trang trí nghệ thuật cho hội trường diễn ra các hoạt động lớn của đạo trường.
3. Chế tác các văn thư của pháp hội.
4. Rộng nạp các nhân tài giỏi máy tính chấp hành việc thiết kế các sổ tay hoặc các posters ( những ấn phẩm chuyển tải thông tin qua các câu chữ (từ ngữ) và/hoặc thông qua những hình ảnh đồ họa (các biểu tượng hoặc bức hình, tranh vẽ).
5. Kiến lập sự tổng quan về sự phân bố các địa điểm phật đường, vẽ bản đồ.
6. Ghi chép trong các buổi hội họp.
7. Viết bảng pháp hội, xử lí các huấn văn của Tiên Phật.
8. Nghiên cứu học tập các hạng công tác của văn thư.


Tổ Phục Vụ  
 
Phối hợp các loại hoạt động của đạo trường, sắp xếp các công tác phục vụ, khiến cho các hạng hoạt động có thể tiến hành một cách thuận lợi, khiến cho hoạt động càng trở nên hoàn mĩ, mượn nhờ vào công tác phục vụ này là thời cơ cực kì tốt để mà mài luyện tâm tánh, bồi dưỡng tính nhẫn nại, viên dung cá tánh của những người làm công tác.

1. Huấn luyện và triệu tập các nhân viên phục vụ pháp hội.
2. Quy hoạch và chấp hành các việc liên quan đến phục vụ các lớp viên pháp hội.
3. Phối hợp đạo trường làm các hạng công tác phục vụ.
4. Nắm bắt sắp xếp các nhân viên phục vụ của các lớp tiến tu.
5. Nắm biết và cải thiện chất lượng phục vụ của các nhân viên phục vụ lớp tiến tu.
6. Sắp xếp công tác phục vụ của các loại hoạt động.
7. Sắp xếp các nhân viên phục vụ pháp hội và nắm bắt số lượng các nhân viên dẫn lớp.
8. Thúc đẩy công tác nghiên cứu học tập phục vụ.


Tổ Tổng Vụ    
 
1. Các việc lặt vặt của pháp hội, hoặc các loại hoạt động, mua sắm các đồ đạc.   Lí niệm công tác của tổ tổng vụ chính là “ anh nói tôi làm, anh hoan hỷ tôi vui vẻ, anh tận tâm, tôi liễu nguyện ”, mọi người thảy đều hoan hỷ, hiệp trợ một cách âm thầm cho sự thành công của mỗi một đợt hoạt động, mới là nhiệm vụ của công tác tổng vụ.
2. Phối hợp với tổ văn thư bố trí hội trường và giải quyết khắc phục các sự cố.
3. Chỉ huy giao thông trong các hoạt động quan trọng
4. Nắm biết các nhân viên chăm sóc y tế mà hoạt động của đạo trường cần đến.
5. Dịch vụ sửa chữa điện nước, điện thoại, trang hoàng, bảo dưỡng ( máy móc ), bảo trì sơn sửa, điều chỉnh âm thanh loa, các cửa nhôm, kính … quản lí bảo trì các thiết bị.
6. Duy trì gìn giữ môi trường sạch đẹp của đạo trường, kiến lập tư liệu các nhân tài cắm hoa, nhân tài thiết kế tạo cảnh quan sân vườn, nhân tài sửa sang.
7. Mua sắm đồ đạc và thu chi, cung ứng trà nước.
8. Xử lí các việc lặt vặt, bố trí trước khi các hoạt động diễn ra và thu dọn chỉnh lí môi trường sau khi xong việc.
9. Thúc đẩy các hạng nghiên cứu học tập.


Tổ Tiếp Đãi  
 
 1.    Các công tác lễ nghi tiếp đãi của đạo trường.
2.    Bồi huấn các nhân tài tiếp đãi.
3.    Làm công tác tiếp đãi của các hoạt động lớn.
4.    Nghiên cứu học tập và thúc đẩy các lễ tiết tiếp đãi.
5.    Đón tiễn các đạo thân trong và ngoài nước.
6.    Tiếp đãi và nghiên cứu việc đón tiễn các vị khách bên ngoài đạo.
7.    Nghiên cứu và huấn luyện các lễ tiết đạo thân ra vào phật đường.
8.    Bồi huấn các lễ tiết tiếp đãi của đạo trường.
9.    Duy trì bảo vệ hình tượng tốt đẹp của đạo trường, nâng cao tố chất trong đạo.
10.    Khế hợp giữa tu đạo với cuộc sống sinh hoạt, nghiên cứu và dẫn đạo các lễ tiết sinh hoạt thông thường.

Phụ trách huấn luyện lễ nghi của đạo trường, duy trì bảo vệ hình tượng của đạo trường, làm đẹp sự hàm dưỡng bên trong, biểu hiện đoàn đội tu đạo ưu tú. Những người làm công việc nghi lễ tiếp đãi cần phải lúc nào cũng nghiêm túc, lúc bình thường thì đã nên bảo vệ gìn giữ hình tượng tốt đẹp, chú ý những cử chỉ, thái độ, cách cư xử của bản thân, gầy dựng tấm gương sáng để người khác học tập noi theo.

 
Tổ Bếp Núc    
 
Các việc liên quan đến sự ăn uống của các pháp hội  hoặc các hoạt động lớn.
Dẫn dắt các đạo thân tiến thêm bước hiểu biết phương pháp và mục đích của ăn uống, làm thế nào để từ những lí niệm ăn uống của thế tục mà hướng đến chú trọng theo đuổi những cách nấu nướng tiến bộ của ẩm thực mang tính lý trí.

Đạo vụ của đạo trường ngày càng phát triển mạnh mẽ phồn thịnh, các loại hoạt động đang không ngớt được thúc đẩy tiến hành. Việc nghiên cứu công tác bếp núc đã đến mức cấp bách bức thiết, do vậy việc huấn luyện các nhân viên công tác bếp núc là thực hiện công việc có ý nghĩa nhất trong tu hành, cũng là dịp công tác tốt nhất để âm thầm hành công liễu nguyện, tạo tựu bản thân, hun đúc rèn luyện tâm tánh.
1.    Phối hợp công tác bếp núc của các hạng hoạt động do đại đạo trường tổ chức.
2.    Nắm biết các nhân tài bếp núc của các phật đường và các tổ nhóm công tác.
3.    Nghiên cứu, học tập, bồi huấn các nhân tài nấu ăn của bổn đàn.
4.    Nghiên cứu và phát triển nghệ thuật nấu nướng các món chay.
5.    Thúc đẩy mở rộng kế hoạch tuyên truyền nghệ thuật nấu ăn chay.


Tổ Giáo Dục Xã Hội    

Giáo dục là kế hoạch to lớn lâu dài trăm năm, đặc biệt sự giáo dục của đạo trường là phải tiến xa đến khắp mọi nơi, sức ảnh hưởng tiến xa. Các tư tưởng, lời nói, động tác của đạo thân đều có công năng giáo dục, dùng thân để thị hiện đạo, không thể không thận trọng. Đạo vụ Sùng Đức ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các loại giáo dục nên làm sự cân nhắc suy ngẫm theo mọi hướng; lớp nhi đồng đọc kinh, giáo dục thanh thiếu niên, giáo dục tuổi thành niên, giáo dục tuổi tóc bạc tương lai sau này có thể sẽ phổ cập đến xã hội, phát huy sức ảnh hưởng giáo dục của đạo trường, bù đắp cho những “ điểm mù ” của nền giáo dục hiện nay, giáo hoá lòng người, khải phát lương tri lương năng, là mục tiêu trọng điểm của công tác giáo dục xã hội.

1.Quy hoạch lớp nhi đồng đọc kinh。 
2. Thúc đẩy lớp nhi đồng đọc kinh trong đạo trường.
3. Thúc đẩy nhi đồng đọc kinh trong khu cộng đồng.           
4. Nghiên cứu và liệu tính các hạng mục công tác giáo hoá xã hội.
5. Bồi huấn tư cách, trình độ tiêu chuẩn chuyên môn cho các giảng sư của các lớp đọc kinh.             
6. Công tác “ cắm rễ ” bồi huấn giáo dục các thanh thiếu niên lớp thế hệ mới cho đạo trường.
7. Trại vui chơi giải trí giáo dục thanh thiếu niên.
8. Biểu dương những bậc cha mẹ mẫu mực, đề xướng đạo hiếu.
9. Thúc đẩy sự giáo dục luân lí, cải thiện lòng người xã hội, đoan chánh các tập quán, quan niệm, sở thích, khuynh hướng, truyền thống và hành vi đang thịnh hành phổ biến trong xã hội.
10. Các hoạt động hoằng đạo nơi nhà tù.
11. Thúc đẩy các hoạt động giáo dục xã hội – giáo dục ngũ luân, các tình nguyện viên trong sân trường


Tổ Phục Vụ Xã Hội    
 
1.    Gầy dựng và liên hệ các mối quan hệ xã hội. Làm tốt các mối quan hệ công cộng giữa đạo trường với các giới bên ngoài.
2.    Bồi huấn các nhân viên xướng tụng Di Lặc Chân Kinh.
3.    Thúc đẩy và chấp hành Sùng Lễ Thượng Nghĩa, đem tình yêu thương to lớn lưu truyền rộng khắp.
4.    Đi thăm hỏi an ủi bệnh tình của các đạo thân, thuận hảo với người thân, hoà hợp với láng giềng.
5.    Cứu trợ cho những người gặp khó khăn nguy cấp, kính trọng người già, thương xót những người nghèo khổ cô độc.
6.    Khám chữa phát thuốc miễn phí.
7.    Tổ chức các hoạt động phục vụ xã hội.
8.    Tịnh hoá đại địa, bảo vệ môi trường.
9.    Phối hợp các hoạt động hiến máu nhân đạo không định kì.
10.    Làm các hoạt động từ thiện quan trọng cần thiết.
11.    Thúc đẩy các hạng nghiên cứu học tập Sùng Lễ Thượng Nghĩa .

Ghi chú : Ý nghĩa của Sùng Lễ Thượng Nghĩa
Tu đạo không ngoài tình cảm con người. Trong đạo lý xử sự làm người thì phải trợ giúp, quan tâm lẫn nhau trong các ngày lễ tang, lễ cưới, lễ giỗ,  sẽ càng thấy sự ấm áp và nồng hậu của đạo tình, tạo ra bầu không khí đạo trường thuận hoà vui vẻ, cũng là một trong các đặc sắc của Vườn Nhà Di Lặc. Đạo thân lấy đạo làm thân, tu Thiên Đạo bắt đầu từ Nhân Đạo, hoá tình cảm con người thành tình cảm đạo.

Tổ Phục vụ xã hội đại biểu cho đạo trường làm tốt các mối quan hệ công cộng xã hội, quan tâm xã hội, các công tác phục vụ xã hội, duy trì bảo vệ hình tượng tốt đẹp của đạo trường. Do vậy những người làm công tác tham dự cần phải thân tâm linh lành mạnh, có sự hăng hái nhiệt tình phục vụ, đem thánh đức của Sư Tôn, Sư Mẫu, tình yêu thương của Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân rộng gieo khắp nơi, rộng kết phật duyên.

 
Tổ Đại Sự Kỉ
  
Thiên Ân Sư Đức phù hộ, đạo vụ trong và ngoài nước của Sùng Đức ngày càng phát triển rộng lớn, các hoạt động của đạo trường vô cùng nhiều; để cho đạo trường truyền thừa đời đời thì nhất định cần phải có sự kiến chứng của lịch sử, dùng để làm sự tra cứu khảo sát. Những ký sự tu bàn của đạo trường làm việc lâu dài có những dấu tích lịch sử có thể lần theo, có hình ảnh tồn giữ làm bằng chứng, có các đoạn phim quay lại có thể cung cấp làm sự truyền thừa.

1. Liên hệ các hoạt động chụp ảnh, quay phim, ghi âmvà  góp nhặt sưu tầm
 2.Biên soạn sưu tập ghi chép các hoạt động lớn của đạo trường trong và ngoài nước.
 3. Thúc đẩy các bản thảo và việc đặt mua dài hạn các tạp chí Sùng Đức ra hai tháng một kỳ, phát hành đặc san. Thúc đẩy hộ trì các sản phẩm xuất bản của đạo trường và cung cấp các nội dung tư liệu.
4. Nghiên cứu học tập đại sự kỉ.

 
Lời kết : Tu đạo thời kì bạch dương quý ở chỗ đích thân thể nghiệm, nỗ lực thực hành, chẳng liên quan đến văn tự ngôn thuyết. Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn viết rằng : “ Phật pháp tại thế gian, chẳng lìa thế gian giác. ”
Tiền Nhân Lão phát minh “ tập thể lãnh đạo, toàn thể dẫn dắt ” là cách làm đích thân thể nghiệm, nỗ lực thực hành tận tâm liễu nguyện phù hợp với sự tu hành thời kì bạch dương nhất. Người người phụng hiến những gì mình đã học ở đạo trường, phát huy sở trường chuyên môn ở đạo trường, lực lượng dùng ở hiện tại, tầm nhìn trông về tương lai, vừa phàm vừa thánh, đấy là cái phước dày của người Sùng Đức. 

Số lượt xem : 2976