BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sám Hối Với Các Oan Gia Thân Quyến Và Sư Trưởng

Tác giả liangfulai on 2022-03-16 11:26:51
/Sám Hối Với  Các Oan Gia Thân Quyến Và Sư Trưởng

Hồn hỡi hồn ơi, hãy lắng nghe

Nghe rồi mau tỉnh giấc mộng mê

Thoát đường ác đạo, sớm siêu thoát

Quay đầu theo Phật, thấy nẻo về.


 

 

 

Sở dĩ mãi còn đường ác đạo

Là bởi muôn chúng oán thù nhau

Do mãi oán thù không cùng tận

Nên ba đường ác mãi vẫn còn.

 

Chúng sanh từ vô thỉ trở lại

Tâm điên đảo mê đắm thế gian

Cứ mãi vun trồng gốc khổ não

Đắp bồi oán thù, gieo thương đau.

 

Vô minh che lấp, trí mờ tối

Nước ái nhận chìm khởi ba căn

Từ ba căn sanh mười phiền não

Mười điều ác từ ý, khẩu, thân.

 

Tự mình luôn làm mười điều ác

Lại dạy, khen ngợi người khác làm

Nơi sáu căn tham đắm sáu trần

Mở cửa tám bốn ngàn trần lao.

 

Mỗi ngày khởi biết bao tội ác

Cả đời, luỹ kiếp vô lượng biên

Thế nên oán thù không cùng tận

Tự chuốc não phiền mà chẳng biết.

 

Chúng sanh tự gieo mình đường ác

Như phù du tự lao vào đèn

Nhiều kiếp mê muội nên chịu khổ

Nghiệp báo hết, mà thói vẫn thường.

 

Chúng con nay phát tâm bồ đề

Nguyện cùng chúng sanh thoát đường mê

Nương nhờ Phật lực xin cởi mở

Oán thù ba đời, chẳng chấp mê.

 

Nguyện xin Chư Phật Đại Bồ Tát

Dùng từ bi, bổn nguyện, thần thông

Đồng gia tâm che chở nhiếp thọ

Oán thù ba đời đều tháo gỡ.

 

Tất cả oán thù trong lục đạo

Những người đã chịu trả oán rồi

Nguyện nhờ Phật, Pháp, Hiền Thánh lực

Khiến họ giải thoát, phiền não rời.

 

Hoặc có Chúng đang chịu trả oán

Hoặc việc trả oán vẫn còn chưa

Nguyện nhờ Phật, Pháp, Hiền Thánh lực

Khiến họ không trở lại đường ác.

 

Đến với nhau không còn tâm ác

Không làm độc hại khổ sở nhau

Chẳng còn khởi oán thân phân biệt

Oán thù xả hết, cùng giải thoát.

 

Tất cả xả bỏ, tội đều diệt

Cùng nhau đồng tâm và hoà hiệp

Thọ mạng vô cùng, luôn an vui

Tuỳ ý sanh thiên, về tịnh độ.

 

Hồn hỡi, hồn ơi, hãy lắng nghe

Nguồn gốc của oán thù khổ mê

Nghe rồi cùng sanh tâm hổ thẹn

Nhất tâm sám hối, cùng tháo gỡ.

 

Sáu dòng bà con và quyến thuộc

Là nguồn gốc oán thù ba đời

Oán thù đều do thân nhân tạo

Gần nhau thường khởi tam độc thôi.

 

Vì gốc ba độc tham sân si

Nên phiền khổ nhau đến cực kì

Phần nhiều hay sanh tâm oán hận

Than trách, hiềm hận, giận, khinh khi.

 

Giàu sang phú quý, nhận bà con

Nghèo nàn túng thiếu, chẳng ai dòm

Trăm lần nhận ơn chẳng ghi nhớ

Hơi không vừa lòng đã giận hờn.

 

Nên quyến thuộc là nhóm oan gia

Oan nợ ba đời tìm nhau mà

Không thể không hết lòng sám hối

Gốc do tam độc, tự gây ra.

 

Ngày nay chúng con họ và tên …

Nguyện vì thân quyến trong sáu đường

Vô thỉ đến nay nhiều đời kiếp

Đã từng kết oán trọng hoặc khinh.

 

Chúng con xin thay thế hết thảy

Những chúng sanh ấy đặng quy y

Đấng thế gian đại từ bi phụ

Tam bảo hư không giới mười phương.

 

Nguyện nhờ Phật, Pháp, Hiền Thánh lực

Khiến thân quyến chúng con sáu đường

Có oán thù, quyến thuộc của họ

Đồng thời vân tập đến Phật đường (đạo tràng).

 

Người nào thân hình bị trói buộc

Trở ngại chẳng thể nào đến đây

Nay xin nhờ thần lực Tam Bảo

Thâu nhiếp tinh thần họ đến được.

 

Cùng nhau giờ đây chúng con nguyện

Sám tội đời trước, giải oán thù

Nguyện người từ bi nhận sám hối

Của chúng con mong giải hận thù.

 

Chúng con họ tên … từ vô thỉ

Khi có thần thức đến ngày nay

Vì ba độc khởi mười nghiệp ác

Gây thù chuốc oán nào tự hay.

 

Do bởi vì không biết, ngu muội

Hoặc vì không tin, hoặc không tu

Vô minh lấp huệ, sanh oán kết

Thân quyến nhiều đời, sáu nẻo đầy.

 

Lại nữa từ vô thỉ đến nay

Hoặc vì giận hờn, tham ái, si

Vì ruộng vườn, nhà cửa, tiền của …

Giết hại thân quyến, oán thù đầy.

 

Hoặc vì mưu sinh, hoặc khẩu dục

Giết, ăn thân quyến nào có hay

Nào biết là thân quyến chuyển kiếp

Đầu thai đổi dạng, tiếp duyên này !

 

Hữu duyên muôn dặm khả tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Nhân duyên ràng buộc nên lại gặp
Thay hình đổi dạng ai nhận ai ?

 

Nhân quả trêu người đáng thương thay
Thân quyến chuyển kiếp nào có hay !
Lúc sống gà vịt … bổ con cháu
Thác vẫn đầu thai bổ thân này !

 

Lời Phật tuyệt đối không hề vọng
Kinh Lăng Già nói rõ việc này
Tất cả thịt chúng sanh vào miệng
Đều là thịt người thân, tội thay !

 

Tất cả chúng sanh từ vô thỉ
Luân hồi mãi đến tận ngày nay
Chung nhau nuôi sống vai đắp đổi
Theo nghiệp thọ báo thân đoạ đày !

 

Nhân nào quả nấy nối đuôi nhau
Cha nào con nấy mãi truyền nhau
Lề thói nghiệp xưa không chịu dứt
Muôn đời muôn kiếp khổ gây nhau.

 

Những tội sát ấy không kể xiết

Sát đạo dâm vọng, ngũ nghịch đầy

Vì phan duyên, vọng tưởng điên đảo

Nay hổ thẹn sám hối tỏ bày.

 

Nghẹn ngào đau khổ nay tự trách

Nguyện sám hối, cải ác hướng lành

Trọn về sau chẳng dám tái phạm

Chung kết Phật duyên, ác chuyển lành.

 

Nguyện xin cha mẹ và thân quyến

Đã, đang chịu khổ bao kiếp đời

Bởi tội lỗi oán thù con tạo

Từ bi hỷ xả dung thứ lỗi.

 

Hết thảy oán thù trong ba đời

Nhất thời giải kết, xả sạch thôi

Không còn tưởng đến oán thân nữa

Nương Phật, Pháp sám, xả hết tội.

 

Nguyện từ nay đến ngày thành Phật

Vĩnh biệt tam đồ, bốn ác thú

Tất cả hoà như nước với sữa

Tất cả đều không còn chướng ngại.

 

Nguyện hằng làm bà con Phật pháp

Trợ nhau tu bàn mãi không thôi

Dìu dắt nhau cùng về cội Đạo

Không còn sanh tử, thoát luân hồi.

 

Nguyện Chư Phật đem nước đại bi

Rửa sạch tội lỗi và mê si

Cho chúng con hoàn toàn thanh tịnh

Thẳng đến đạo tràng, hội Liên Trì.

 

Nguyện xin hết thảy Phật mười phương

Chư Đại Bồ Tát rủ lòng thương

Đồng gia tâm từ bi nhiếp thọ

Cho chúng con được mãn sở nguyện.

 

Sám Hối Với Sư Trưởng

 

Lòng thành con cúi lạy mười phương

Tam bảo luôn soi sáng dẫn đường

Nay thành kính sám hối Sư Trưởng

Bởi từng ngỗ nghịch, báng, khinh thường.

 

Phật thường từ bi bảo đại chúng

Nên thường tưởng nhớ ơn Sư Trưởng

Tìm khắp bạn lành trong thiên hạ

Không ai khả sánh bằng Sư Trưởng.

 

Cha mẹ tuy sanh nuôi thân này

Dạy bảo, công ơn lớn lao thay

Nhưng chẳng thể cứu khỏi đường ác

Duy Sư Trưởng khả đương việc này.

 

Lòng từ của Sư Trưởng rất lớn

Khuyến dụ dẫn dắt kẻ sơ cơ

Độ hoá thành toàn lên giác ngạn

Lìa sanh tử khổ, vui niết bàn.

 

Sư Trưởng ơn đức xuất thế ấy

Mấy ai báo đáp, mấy ai hay ?

Cả đời tu đạo, chỉ tự lợi

Chưa phải là báo đáp ơn Thầy.

 

Ơn đức Sư Trưởng tuy nặng thế

Chúng con chưa từng nghĩ nhớ ơn

Có khi còn không tin, báng đạo

Nói lời thô tháo, thị phi, ngang.

 

Tội lỗi thế làm sao khả thoát

Khổ báo ba đường ai khả thay !

Lúc chết rồi, vui đi khổ đến

Chẳng thể nghe pháp, chịu ngục đày !

 

Dẫu trì giới cấm không huỷ phạm

Nhưng thị phi, huỷ báng thường bày

Chết rồi liền đoạ A-Tỳ Ngục

Tám mươi ức kiếp khổ đoạ dày.

 

Sư trưởng thường đem tâm dạy bảo

Chúng con chưa từng y pháp hành

Phần nhiều hay sanh lòng trái nghịch

Ngôn hành ngang ngược, hiềm hận hay !

 

Vì phiền não nghiệp chướng chưa hết

Nên thường tranh cãi, luôn phân biệt

Tu hoài mãi vẫn không hoà hiệp

Tâm hay hiềm hận, chẳng nhịn nhường.

 

Lỗi mình chẳng thấy, chỉ thấy người

Thường hay sàm báng mãi chẳng thôi

Không có tâm trung tín, cung kính

Tật đố, độc hại muôn ác lời.

 

Đời nay có chút giận ghét nhau

Tật đố nhau một chút, đời sau

Các xấu ác ấy càng kịch liệt

Oán thù càng lớn, báo càng đau.

 

Huống nữa ác ý đã phát ra

Nếu trọn đời, nghiệp báo bao la

Kể sao cho xiết, không cùng tận

Oán thù to lớn biết bao là.

 

Sự oán thù ấy không hình tướng

Kỳ hạn chịu khổ cũng vô lượng

Không có kỳ hạn không kiếp số

Oan oan tương báo, mãi sáu đường.

 

Oán thù theo nhau do ba nghiệp

Đày đoạ người tu khổ khôn lường

Muôn đời kiếp khó chứng đạo quả

Nếu chẳng chuyển oán thành yêu thương.

 

Ngày nay đệ tử chúng con tên …

Ngộ rồi tâm sanh muôn hổ thẹn

Khẩn cầu Phật, Sư Trưởng xá tội

Hết lòng tha thiết, con sám hối.

 

Nguyện xin Tam Bảo đồng gia tâm

Nhiếp thọ chúng con duyên chuyển lành

Tâm sám hối, tội được trừ diệt

Giải thoát oán thù, nghiệp tịnh thanh.

 

Đối trước Lão Mẫu và Chư Phật

Chúng con thành tâm xin phát nguyện

Ơn đức Sư Trưởng luôn ghi lòng

Tu bàn tinh tấn để báo đáp.

Chú Thích : Sư Trưởng thời hồng dương kì là các bậc đại đức xuất gia tu hành.

Sư Trưởng thời bạch dương kì là các vị Điểm Truyền Sư, Giảng Sư, Dẫn Sư, Bảo Sư. )

 

Số lượt xem : 887