BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Biểu văn Pháp Hội

Tác giả liangfulai on 2023-04-03 21:45:32
/Biểu văn Pháp Hội

Dưới đây là biểu văn lập nguyện bế lớp Suất Tánh Tiến Tu, gồm phần âm hán việt và dịch nghĩa thuần việt


Con lập nguyện mà chẳng liễu

khó mà về cố hương 

 

 

 

Biểu văn Pháp Hội

 

 

Biểu văn trình tấu

Đệ tử … đẳng, thành hoàng thành khủng,

 

Kiền tâm quỳ tại Minh Minh Thượng Đế Liên Hạ, vi biểu minh tâm nguyện sự, thiết dĩ  đệ tử đẳng, tự đắc đạo dĩ lai, thâm mông Hoàng Mẫu từ mẫn, Tổ sư hạo đức, Sư Tôn sư mẫu đại từ đại bi cứu đệ tử đẳng tính mệnh thoát xuất khổ hải, huyền tổ triêm ân, thử ân thử đức, sát thân nan báo, kim hựu mông Tiền nhân, Điểm Truyền Sư, Dẫn Bảo Sư thành toàn chuẩn hứa gia nhập suất tính tiến tu ban, mông thụ Tiên Phật từ bi hiển hóa cảnh tỉnh ngu mê, hựu mông Tiền nhân cập các vị giảng sư khổ khẩu bà tâm giảng giải đạo chi bảo quý ảo diệu, dĩ vãng vị lai tu đạo chi quá trình.

 

Sư Tôn sư mẫu phụng thiên thừa vận phổ độ Tam Tào chi chứng nghiệm. Đệ tử đẳng mông thụ thử chủng ân đức thủy tri thiên đạo chí tôn chí quý, cảm kích thế linh, hối hận quá khứ. Thiên ân sư đức  vị báo, hồng nguyện vị liễu, tàm quý vạn phần, kim nguyện tại Hoàng mẫu liên tiền, trùng phát tâm nguyện, tôn sư trọng đạo, cẩn thủ Phật quytrọng thánh khinh phàm, tài pháp song thíthật tâm sám hối, báo ân liễu nguyện dĩ báo Thiên ân sư đức, ư vạn nhất như hữu hư tâm giả ý, lập nguyện bất liễu, dương phụng âm vi, bất tôn sư, bất trọng đạo, bất chiếu nguyện thực hành giả, nguyện thụ Thiên nhân cộng giám.

 

Đệ tử …đẳng, phủ phục bách khấu

 

Tây Nguyên năm        tuế thứ năm          tháng        ngày     lập

 

 

 

Bản dịch nghĩa : 

 

Biểu văn Pháp Hội

 

Biểu văn trình tấu

Đệ tử chúng con…, vô cùng cung kính thành tâm quỳ dưới

 

Liên đài của Minh Minh Thượng Đế, để biểu rõ tâm nguyện; đệ tử chúng con, từ lúc đắc đạo cho đến nay, được Hoàng Mẫu từ mẫn, Tổ sư hạo đức, Sư Tôn sư mẫu đại từ đại bi cứu tính mệnh của đệ tử chúng con thoát ra khỏi biển khổ, huyền tổ triêm ân, ân này đức này, chết cũng khó mà báo đáp; nay lại được Tiền nhân, Điểm Truyền Sư, Dẫn Bảo Sư thành toàn cho phép gia nhập lớp suất tính tiến tu , được Tiên Phật từ bi hiển hóa cảnh tỉnh ngu mê, lại được Tiền nhân và các vị giảng sư thành khẩn tha thiết khuyên bảo,  giảng giải sự bảo quý ảo diệu của đạo, trong quá trình tu đạo trước đây và sau này.

 

Chứng nghiệm Sư Tôn Sư Mẫu phụng thiên thừa vận phổ độ Tam Tào. Đệ tử chúng con nhận được ân đức này mới biết thiên đạo chí tôn chí quý, cảm kích muôn phần, hối hận quá khứ. Thiên ân sư đức chưa báo, hồng nguyện chưa liễu, hổ thẹn vạn phần, nay nguyện tại trước Liên Đài của Hoàng mẫu, phát lại tâm nguyện , tôn sư trọng đạo, cẩn thận gìn giữ Phật quytrọng thánh khinh phàm, tài pháp song thíthật tâm sám hối, báo ân liễu nguyện để báo đáp Thiên ân sư đức, lỡ như nếu có hư tâm giả ý, lập nguyện mà không liễu, âm thầm làm trái lại, không tôn Sư, chẳng trọng đạo, không chiếu theo nguyện thực hành, nguyện chịu Thiên nhân cộng giám.

 

Đệ tử chúng con…, cúi quỳ  dưới đất khấu đầu trăm lạy

 

Tây Nguyên năm          tuế thứ năm          tháng        ngày     lập

 

Số lượt xem : 909